Regulamin

REGULAMIN SERWISU CLEANER ENERGY
(„REGULAMIN”)

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Cleaner Energy („Serwis”) jest udostępniany użytkownikom przez CLEANER ENERGY T.BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Usługodawca”).
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą „CleanerEnergy.pl” i pod numerem: …. []. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Tomasz Brzeziński. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub dostępnych za jego pośrednictwem usług („Użytkownik”) zobowiązana jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 6. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisie bezpośrednio lub przez serwisy trzecie.
 7. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników, prowadzony w ramach Serwisu, będzie regulowany oddzielnym regulaminem.

§ 2. Usługi

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  • a) usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania udostępnionych przez Usługodawcę treści (tekstów, zdjęć, grafik, video, danych itp.), zamieszczanych w Serwisie;
  • b) usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania udostępnionych przez Usługodawcę treści (tekstów, zdjęć, grafik, video, danych itp.), zamieszczanych w Serwisie, w tym także treści archiwalnych, po uprzedniej rejestracji konta przez Użytkownika;
  • c) usługa newslettera, tj. wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika.
 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się z większością jego zawartości (poza zawartością zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, strony internetowej Usługodawcy w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisie, przy czym nieletni lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, składające opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia, oświadczają również, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie ww. oświadczeń.
 5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 6. Aby zarejestrować konto w Serwisie, Użytkownik musi wypełnić zgodnie z prawdą formularz rejestracyjny, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i inne stosowne zgody oraz zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu danych w formularzu oraz wyrażeniu zgód, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie podania nieprawdziwych danych, Usługodawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu od uwiarygodnienia przez Użytkownika danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. W wyniku prawidłowej rejestracji. Użytkownik otrzymuje dostęp do konta w Serwisie. Każdy Użytkownik może stworzyć wyłącznie jedno konto, nie jest dopuszczalne odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani zbywanie konta w żadnej innej formie na rzecz osób trzecich. Zabronione jest także udostępnianie hasła do konta osobom trzecim. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym włamaniem, Użytkownik powinien korzystać z co najmniej 8-cyfrowego hasła, zawierającego zarówno listery, jak i cyfry.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, obyczajowymi i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego konta oraz zamieszczane przez siebie treści.
 10. W przypadku naruszenia ust. 9 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika.
 11. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. Do korzystania z serwisów i usług osób trzecich zastosowanie maja regulaminy i inne dokumenty określone przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 3. Newsletter

 1. W ramach Serwisu, Usługodawca oferuje Użytkownikowi świadczenie usługi newslettera na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Aby otrzymywać newsletter, konieczne jest zapisanie się poprzez formularz, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez niebie adresem e-mail. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera.
 3. Umowa o świadczenie usługi dostarczania newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli jego otrzymywania. Usługa newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet;
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiająca zapis plików cookies;
  • c) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 5. Prawa i obowiązku Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • a) niezamieszczania treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
  • b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
  • c) niezamieszczania treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
  • d) nierozpowszechniania treści pornograficznych,
  • e) niezamieszczania reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  • f) niezamieszczania treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
  • g) niezamieszczania innych treści niezgodnych z prawem.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie w Serwisie treści.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu lub zaprzestanie korzystania z usług Serwisu. Wyrejestrowanie się następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres e-mail: rejestracja@cleanerenergy.pl.
 4. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołują link dezaktywujący umieszczony w każdej wiadomości, bądź wysyłam e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

§ 6. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. W celu złożenia reklamacji, Użytkownik powinien przesłać pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@cleanerenergy.pl, oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię, nazwisko i adres korespondencyjny).
 3. Usługodawca może poprosić użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Rozpoznanie reklamacji wydłuża się o czas uzupełniania braków przez Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu określonego w ust. 4 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne do Usługodawcy i trudne do usunięcia.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu odbywa się na zasadach i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach przetwarzania danych Użytkowników zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Serwis oraz treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych i innych elementów Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw ani też uzyskania licencji do utworów. Zabronione jest w szczególności:
  • a)§ 9. Zmiana Regulaminu zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, w szczególności w celach komercyjnych;
  • b) rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji, treści publikowanych w Serwisie, w szczególności artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów;
  • c) pobieranie zawartości baz danych i ich wtórne wykorzystanie w całości lub w części.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, których utwory są udostępniane w Serwisie.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 3 powyżej korzystanie z utworów, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione. Naruszenie praw Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 9. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminy oznacza ich akceptację.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy użytkownicy zostaną powiadomieni komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z postanowienia Kodeksu postępowania cywilnego.
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu