Więcej gazu i OZE, mniej węgla. PGNiG publikuje raport o energetyce

Umowa z ZUS to 100 miejsc na ładowarki PGE
26 września 2019
Orlen Paliwa szuka dostawców autogazu
26 września 2019

Wzrost zapotrzebowania na gaz i większy udział OZE w miksie energetycznym, a spadek węgla. Rozwój elektromobilności i gazomobilności – przewidują autorzy raportu „W kierunku energii przyszłości. Innowacje w sektorze gazu, paliw i energii”, który został opracowany  przy współpracy ekspertów PGNiG i PwC Advisory.

W raporcie czytamy, że w roku 2018, poziom światowej konsumpcji energetycznej osiągnął wielkość 13,86 mld ton ekwiwalentu ropy naftowej. W porównaniu do 2017 roku był to wzrost o  2,9 proc. i był to najwyższy wzrost światowego zapotrzebowania energetycznego od 2010 roku.

Prognozy wskazują, że wartość zapotrzebowania w światowej konsumpcji energetycznej do 2040 roku sięgnie blisko 18 mld ton ekwiwalentu ropy naftowej czyli wzrośnie – w porównaniu do 2018 r. o prawie 28 proc.

Jak wynika z danych z 2018 roku udział ropy naftowej oraz gazu ziemnego w światowym miksie energetycznym wynosił 33,6 proc. (ropa naftowa) oraz 23,9 proc. (gaz ziemny) i stanowi to prawie 60 proc. całości wykorzystywanych globalnie źródeł energii. Rok miniony był jednym z najlepszych w historii dla konsumpcji i produkcji gazu ziemnego. Odnotowano ogólnoświatowy wzrost produkcji gazu o ponad 5 proc. w stosunku do 2017 roku.

Struktura światowego miksu energetycznego w 2018 roku. Źródło: raport PGNiG

Prognozy International Energy Agency (IEA), wskazują, że popyt na ropę naftową w  2040 roku osiągnie poziom 106 milionów baryłek dziennie. Widoczny będzie dalszy wzrost popytu, „jednak przy zmniejszającej się dynamice wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec”. W  przypadku gazu ziemnego, prognozy te zakładają jeszcze większy wzrost zapotrzebowania w porównaniu do ropy naftowej, „co jest odzwierciedleniem m.in. kontynuacji trendu promocji czystszych źródeł energii. Szacuje się, że do 2040 roku zapotrzebowanie na gaz ziemny wyniesie ponad 5,3 biliona metrów sześciennych, co w porównaniu do 2018 roku będzie wzrostem o  blisko 40 proc.”

Źródło: raport PGNiG

W  Polsce, zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, udział gazu ziemnego w  krajowym miksie energetycznym zwiększy się z 6 do 16 proc. PGNiG szacuje, że zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce – do roku 2030 – wzrośnie o ponad 30 proc. wobec zapotrzebowania z roku 2015.

„Wskazywany trend związany będzie szczególnie z rozwojem potrzeb energetyki, rynku paliw CNG i LNG oraz podążającym w ślad za tym rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej i zaopatrzeniowej. PGNiG intensywnie rozbudowuje sieć dystrybucyjną gazu ziemnego. Zakłada się, że do końca 2022 roku sieć obejmie swoim zasięgiem 90 proc. polskich gmin” – czytamy w raporcie.

Autorzy publikacji zwracają uwagę na to, że Polska jest 6 co do wielkości sektorem energetycznym, ale należy do grupy najmniej zdywersyfikowanych energetycznie krajów Europy. Dane Polskich Sieci Energetycznych z 2018 roku pokazują, że aktualna struktura energetyczna Polski oparta jest w głównej mierze na węglu, który odpowiada za blisko 80 proc. wytwarzanej energii w kraju, przy 8,6 proc. udziale źródeł odnawialnych, 5,8 proc. energii pochodzącej z gazu ziemnego oraz 6,1 proc. udziale innych źródeł.

Udział poszczególnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Polsce „Polski miks energetyczny” w 2018 roku [%]. Źródło: raport PGNiG

Jak wynika z  opublikowanego projektu dokumentu Ministerstwa Energii „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)”, w ciągu 10 lat zakładana jest istotna zmiana w ramach struktury energetycznej Polski.

„Prognozy wskazują, że w 2030 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej będzie wciąż przeważał nad innymi surowcami, jednak w porównaniu do aktualnej sytuacji, jego wykorzystanie spadnie o blisko 20 proc. Jednocześnie brakujące moce energetyczne zostaną zastąpione przez instalacje energetyczne wykorzystujące OZE oraz gaz ziemny” – napisano w analizie.

Jeżeli chodzi o OZE, to do 2040 roku prognozuje się, że mogą stanowić blisko 30 proc. całości produkcji energetycznej. W 2018 r. odnawialne źródła energii odpowiadały za 11 proc. całości produkcji energetycznej na świecie, jeszcze w 2010 roku wartość ta stanowiła mniej niż 5 proc.

„Analizując wartości bezwzględne zainstalowanej na świecie mocy generowanej z OZE na przestrzeni lat 2009 – 2018, w 2018 roku wartość ta sięgnęła 2,35 milionów megawatów, co w  stosunku do 2009 roku było wartością ponad 2 razy większą. Wspomniane dane stawiają OZE na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o  najdynamiczniej rozwijające się źródła energii na świecie” – piszą autorzy publikacji.

Dane dotyczące środowiskowego wskazują że technologie OZE generują znacząco mniej gazów cieplarnianych niż konwencjonalne paliwa kopalne. Średnie wartości emisji dla wszystkich technologii OZE mieszczą się w granicach 4 do 46 g ekwiwalentu CO2 na kWh, podczas gdy dla paliw kopalnych wartości te kształtują się od 469 do 1001 g ekwiwalentu CO2 na kWh.

„Biorąc pod uwagę różnego rodzaju sankcje i taryfy nakładane na kraje bądź producentów energii, związane z limitami emisji gazów cieplarnianych, coraz większy udział OZE w całości globalnego miksu energetycznego jest nieodwracalnym zjawiskiem” – czytamy w raporcie.

Koncern wskazuje w swoim raporcie, że stawia na gazomobilność. Przewiduje, że do 2023 r. po polskich drogach będzie jeździć 1 000 autobusów zasilanych gazem.

„Coraz więcej pojazdów z  floty transportu publicznego w  kraju jest napędzanych ekologicznym paliwem CNG (ang. Compressed Natural Gas). Wg PGNiG Obrót Detaliczny w  najbliższym czasie po polskich drogach będzie jeździć łącznie 500 autobusów gazowych zasilanych ekologicznym gazem CNG. Szacuje się, że do 2023 r. będzie ich już ponad tysiąc” – piszą autorzy raportu.

W publikacji wskazano jednocześnie nowe technologie i trendy, będące inspiracją dla licznych innowacji, które stają się narzędziem przedsiębiorstw z branży oil&gas w transformacji energetycznej.

„W raporcie omówiony jest przykład rozwiązania typu Digital Oilfield, które stosują największe koncerny naftowe. Innowacja pozwala na wykorzystanie technologii cyfrowych do zautomatyzowania zarządzania procesami biznesowymi, co pozwala na maksymalizację wydajności, zmniejszenie kosztów i minimalizację ryzyka związanego z wydobyciem węglowodorów. PGNiG jest w tym zakresie w światowej czołówce. Również my stosujemy rozwiązanie, które nazwaliśmy „Cyfrowym Złożem”. – Raport wskazuje przykłady działań, projektów i technologii, by uzmysłowić, że innowacje w naszym sektorze to nie tylko teoria, ale i praktyka, a PGNiG jest częścią tego procesu mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Wśród przykładów innowacji są inteligentne systemy monitoringu i predykcji awarii lub zastosowanie pojazdów bezzałogowych – z takimi rozwiązaniami PGNiG ma również do czynienia. Wśród wyzwań dla rozwoju innowacji uwaga zwrócona jest na bariery formalno – organizacyjne związane w wdrażaniem projektów B+R+I w korporacjach, w tym brak kadr o odpowiednich kompetencjach, czy problemy z doborem odpowiedniej wiązki projektów, ustaleniem priorytetów i wyborem właściwych narzędzi rozwoju innowacji.

W raporcie dużo miejsca poświęcono modelom działań, jakie najwięksi gracze w branży oil&gas przyjęli do generowania i rozwoju innowacji. Scouting technologiczny, konkursy pomysłów, wydarzenia poświęcone kreacji innowacji, programy akceleracyjne – to swoisty miks innowacyjny z powodzeniem stosowany również przez PGNiG. Firmy tworzą własne akceleratory dla startupów albo stają się partnerami dużych programów akceleracyjnych. Obecnie idziemy tą drugą ścieżką z uwagi na możliwość działania w ramach rządowych programów Scale Up i Poland Prize. Jednocześnie budujemy własne narzędzia i kompetencje by móc działać w tym obszarze w przyszłości– mówi Kroplewski.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu