Listopadowy falstart aukcji energii z OZE

Tauron inwestuje w jakość węgla
4 grudnia 2019
Unimot zwiększa sprzedaż
Na stacjach ceny LPG nie spadną
4 grudnia 2019

Fiaskiem zakończyła się duża aukcja Urzędu Regulacji Energetyki dla producentów zielonej energii ze współspalania biomasy. Zainteresowanie drugą dotyczącą biogazowni rolniczych też było niewielkie. Niewykorzystana pula wynosi 37,4 TWh czystej energii.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł na koniec września 2019 r., według danych Agencji Rynku Energii wyniósł 15,03%, a pod względem mocy zainstalowanej tych źródeł podłączonych do krajowego systemu energetycznego wynosił 19,58%.

Kolejnym silnym impulsem rozwojowym dla branży OZE miało 12 aukcji zwykłych na sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w tych źródłach, ogłoszonych 21 października br. przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zaplanowano je na przełomie listopada i grudnia.

Dwie pierwsze odbyły się 25 i 26 listopada br. Obie aukcje dotyczyły podmiotów już istniejących, a więc bezpośrednio nie wpływałyby na wzrost mocy zainstalowanej jednostek, jednak miały zwiększyć udział energii z OZE w krajowym miksie energetycznym.

Pierwsza z nich, druga co do wielkości z organizowanych w 2019 roku skierowana była do właścicieli instalacji biomasowych i biogazowni, innych niż rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Mogły to być dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, instalacje termicznego przekształcania odpadów i dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Do zagospodarowania było blisko 34 TWh energii za 20,74 mld zł, co odpowiadało odpowiednio 17,66% całego tegorocznego wolumenu energii, zaplanowanego do zakontraktowania przez Ministerstwo Energii i 28,14% kwoty przeznaczonej na zakup czystej energii elektrycznej.

Druga z aukcji, już znacznie mniejsza dotyczyła wyłącznie biogazowni rolniczych, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 1 MW. Ci producenci rywalizowali o 3,43 TWh energii elektrycznej, o wartości blisko 2,18 mld zł.

3 grudnia br. prezes URE podał wyniki dwóch pierwszych aukcji. Pierwsza – AZ/1/2019 – nie została rozstrzygnięta, ponieważ do urzędu wpłynęły mniej niż trzy ważne oferty, a tego wymaga ustawa o OZE. Wygląda na to, że nie wszyscy duzi producenci, posiadający bloki konwencjonalne są zainteresowani współspalaniem biomasy i dlatego nie wzięli udziału w pierwszej listopadowej aukcji, co przesądziło o jej fiasku.

W drugiej aukcji – AZ/2/2019 – zgłoszono 3 oferty, co wystarczyło do jej przeprowadzenia.  Zwyciężyły oferty, które dotyczyły dwóch instalacji zgłoszonych przez dwóch wytwórców. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna wyniosła 633,90 zł/MWh. W wyniku aukcji sprzedano blisko 220 GWh energii elektrycznej o wartości prawie 138 mln zł. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać zakontraktowana w tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł. Wykorzystano więc 6,5% dostępnego wolumenu i 6,3% planowanej do wydatkowania kwoty.  

Oznacza to też, że do tej pory niewykorzystana pula wynosi 37,4 TWh czystej energii.

Na pierwszą połowę tego tygodnia, między 2 a 4 grudnia 2019 r, zaplanowano kolejne trzy aukcje dedykowane instalacjom już istniejących. Mogą w niej wziąć udział producenci energii w małych instalacjach, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW. Wczorajsza aukcja, pierwsza z grudniowych skierowana była do właścicieli małych już istniejących elektrowni wodnych. W kolejnych o wsparcie w kontraktach różnicowych będą mogły ubiegać się producenci posiadający małe istniejące biogazownie rolnicze, a także instalacje na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy. W przypadku tych trzech aukcji do zakontraktowania jest pula blisko 3,74 TWh energii za 3,34 mld zł.

Łącznie dla wytwórców energii z istniejących czystych źródeł przeznaczono do 41,18 TWh o maksymalnej wartości 25,28 mld zł.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, obliczenia własne

TB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu