Już za chwilę zmiany w polityce energetycznej Polski

Zielone obligacje od Columbus Energy
8 września 2020
W Tauronie kontakt online bije rekordy
8 września 2020

Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) zostanie we wtorek, 8 września, zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. W jego celach jest osiągnięcie udziału energii z OZE w zużyciu finalnym na poziomie co najmniej 23 proc. w 2030 r. Wcześniej było to 21-23 proc.

Resort przedstawił też prognozę dla węgla, określoną jako spodziewany udział w produkcji energii elektrycznej – maksymalnie 56 proc. w 2030 r. i 28 proc. w 2040 r.

„Z punktu widzenia całokształtu udziału OZE chcielibyśmy, aby co najmniej 23 proc. udziału OZE miało miejsce w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.” – powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

W projekcie założono na 2030 r. minimum 32 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej – przy szczególnej roli morskiej energetyki wiatrowej (ok. 5,9 GW), fotowoltaiki (ok. 5-7 GW) oraz lądowej energetyki wiatrowej (ok. 8-10 GW); 28 proc. udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie (szczególna rola biomasy, pomp ciepła, biogazu i geotermii) oraz 14 proc. udziału OZE w transporcie (szczególna rola biopaliw i elektromobilności).

„Jeżeli chodzi o udział węgla w produkcji energii elektrycznej, spodziewamy się, że będzie on malał i w 2040 r. będzie poniżej 30 proc.. W zależności od tego, jaki scenariusz zostanie wybrany, jeżeli chodzi o koszty emisji, to ten udział może się wahać między 11 proc. [scenariusz wysokich cen uprawnień do emisji CO2] a 28 proc. [scenariusz zrównoważonego wzrostu cen] w 2040 r. W perspektywie 2030 r. spodziewamy się, że będzie to mniej niż 56 proc. polskiego miksu energetycznego” – powiedział Kurtyka.

W prezentacji resort podał, że w 2030 r. będzie to od 37 proc. (w scenariuszu wysokich cen uprawnień do emisji CO2) do 56 proc. w scenariuszu zrównoważonego wzrostu.

„Dyskusja, która miała miejsce nt. rozwoju OZE i konsekwencji wzrostu ich udziału spowodowała, że poszliśmy w kierunku sporządzenia scenariusza uwzględniającego nie tylko podwyższone ceny uprawnień do emisji CO2, ale też koszty całkowite, które obciążają system energetyczny” – skomentował minister.

Poinformował także, że udział gazu w produkcji energii elektrycznej „będzie bardzo mocno rósł” i wyniesie w zależności od scenariusza 17-33 proc. w 2040 r.

„Moc systemu węglowego będzie dość znacząca. Moc zainstalowana w energetyce węglowej będzie większa, niż wynikałoby to z jej udziału. Obydwa elementy są istotne. Musimy utrzymać moc w systemie węglowym, by backupować tworzący się system zeroemisyjny. Mniej więcej tyle samo będziemy mieć w systemie zeroemisyjnym w perspektywie 20 lat, co obecnie mamy z konwencjonalnego systemu, czyli w okolicach 30-35 GW” – zakończył Kurtyka.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Jak poinformował szef resortu klimatu, zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) zostanie we wtorek, 8 września, zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.

„To jest dokument, który ma bardzo dużo obostrzeń ustawowych. Chcielibyśmy w następnej edycji tego dokumentu uniknąć pewnych ‚ociężałości’ biurokratycznych, które się wiążą z przygotowaniem tego dokumentu, bo świat się tak dynamicznie zmienia, że prawo energetyczne powinno mieć funkcję wyprzedzającą trendy. Wzięliśmy pod uwagę nie tylko nowy europejski ‚Zielony Ład’, ale też COVID-19 i działania post-COVID” – powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

„Stąd trzy filary naszej Polityki. Po pierwsze – sprawiedliwa transformacja, zatem popatrzenie na tę transformację oczami odbiorców i również tych regionów, które będą najbardziej podatne na związane z tym wyzwania; stworzenie w ciągu najbliższych 20 lat drugiego, równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego – bo przed takim wyzwaniem jako kraj stoimy. I wreszcie, bardzo istotnym driverem są społeczne aspiracje, byśmy sobie wreszcie poradzili z problemem jakości powietrza” – wymienił minister.

FILAR I – SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA

Sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, jednocześnie zapewnienie nowych miejsc pracy i budowę nowych gałęzi przemysłu współuczestniczących w przekształceniach sektora energii. Działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane środkami ok. 60 mld zł z funduszy europejskich. Poza ujęciem regionalnym, w transformacji uczestniczyć będą indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i każdy – nawet małe gospodarstwo domowe – może w niej partycypować. Transformacja wykorzystywać będzie krajowe przewagi konkurencyjne, stworzy nowe możliwości rozwojowe i zainicjuje szerokie zmiany modernizacyjne, dając możliwość na stworzenie nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy w branżach o wysokim potencjalne, w szczególności związanym z OZE, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją, termomodernizacją budynków i in., czytamy w założeniach PEP 2040.

„Mamy przed sobą ogromną szansę, jaką jest fundusz 60 mld zł dla regionów w ciągu 10 lat. Do końca tego roku musimy przedstawić strategie, a na początku przyszłego roku projekty, które będą uwiarygodniały, że te 60 mld zł są w stanie ograniczyć społeczne koszty tej transformacji. Chcielibyśmy też, żeby dzięki PEP w ciągu 20 lat powstało 300 tys. nowych miejsc pracy w nowych gałęziach przemysłu związanych z OZE i energetyką jądrową. To bardzo prorozwojowa polityka. Wreszcie, chcemy obniżyć tzw. ubóstwo energetyczne o 30 proc. do 2030 r. z obecnego poziomu, które dotyka ok. 10 proc. gospodarstw domowych” – skomentował Kurtyka.

FILAR II – ZEROEMISYJNY SYSTEM ENERGETYCZNY

W projekcie PEP podano, że to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu, zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznej opartej m.in. na paliwach gazowych.

„Morska energetyka wiatrowa i energetyka jądrowa – to są dwa znaczące zeroemisyjne źródła mocy i energii, które będą tworzyły rdzeń naszego zeroemisyjnego systemu energetycznego. Chcemy też, by energetyka lokalna i obywatelska kontrybuowała do bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy je tworzyć poprzez 300 obszarów zrównoważonych energetycznie. Oczekujemy przy tym, że polski system energetyczny zasili 1 mln prosumentów do 2030 r. Spodziewamy się ogromnego rozwoju fotowoltaiki rozproszonej, biogazowni, małej energetyki wodnej, elektromobilności” – powiedział minister.

W prezentacji resort podał, że zeroemisyjny system energetyczny będą tworzyć ok. 8-11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej i ok. 6-9 GW w energetyce jądrowej do 2040 r. Nakłady inwestycyjne w tych obszarach mają wynieść odpowiednio: 130 mld zł i 150 mld zł.

III FILAR – DOBRA JAKOŚĆ POWIETRZA

To cel, który dla odbiorców jest jedną z bardziej zauważalnych oznak odchodzenia od paliw kopalnych; dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego (systemowego i indywidualnego), elektryfikację transportu oraz promowania domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii, w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa; kluczowym rezultatem transformacji odczuwalnym przez każdego obywatela będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Z prezentacji ministerstwa wynika, że cel ten obejmie po pierwsze transformację ciepłownictwa: wycofanie węgla z użycia w ciepłownictwie indywidualnym w miastach do 2030 r. i na obszarach wiejskich do 2040 r.; rozwój ciepłownictwa systemowego w miastach i wzrost o 1,5 mln gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej do 2030 r.

Po drugie, dotyczyć będzie budownictwa („Dom z klimatem”). Założono tu wzrost liczby budynków zeroenergetycznych dzięki 3 mln wymienionych źródeł ciepła w domach do 2030 r. i funkcjonowanie 1 000 niskoemisyjnych budynków użyteczności publicznej do 2030 r.

Po trzecie, celem jest rozwój elektromobilności, gdzie w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na transport publiczny w miastach pow. 100 tys. mieszkańców: od 2025 r. nowe pojazdy komunikacji miejskiej mają być tylko zeroemisyjne, a 5 lat później wszystkie pojazdy mają być zeroemisyjne.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu