KE proponuje by 40 proc. produkowanej energii w 2030 r. pochodziło z OZE

KE proponuje redukcję emisji o 55 proc. do 2030 r.
14 lipca 2021
KE chce by rejestrowane w UE po 2035 r. samochody były bezemisyjne
14 lipca 2021

Komisja Europejska (KE) proponuje, by 40 proc. energii wytwarzanej w państwach Unii Europejskiej do roku 2030 pochodziło ze źródeł odnawialnych – poinformowała Komisja. Zmiana na ma znaleźć się w nowelizacji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Dotychczasowa dyrektywa z roku 2018 określała udział OZE na poziomie 32 proc. w 2030 r.

KE zwraca uwagę, że kiedy państwa członkowskie przedłożyły swoje krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) w 2020 r., skumulowany wpływ 27 planów już przekroczył tę wielkość, a wskaźnik udziału OZE kształtował się na poziomie 33,1-33,7 proc..

„Jednak wraz ze wzrostem ambicji klimatycznych – osiągnięcie 55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. – jasne jest, że cel UE musi być bardziej ambitny. Dzisiejszy wniosek podnosi wiążący na poziomie UE cel dotyczący odnawialnych źródeł energii do 40 proc.. Państwa członkowskie będą musiały zwiększyć swój wkład, aby wspólnie osiągnąć nowy cel, opierając się na ambitnych założeniach określonych w ich odpowiednich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu” – czytamy w komunikacie.

Jednym z celów jest m.in. osiągnięcie do 2030 r. co najmniej 49 proc. udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. Budynki – według KE – zużywają 40 proc. energii zużywanej w UE i generują około 36 proc. emisji związanych z energią. 

Zdaniem Komisji, zwiększenie udziału energii z OZE w budynkach można osiągnąć poprzez elektryfikację bezpośrednią (np. wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wiatru i słońca lub ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pomp ciepła), bezpośrednie odnawialne ciepło (np. energia geotermalna i otoczenia, energia słoneczna termiczna itp.) lub lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia, które mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, a także ciepło i chłód odpadowy z procesów sektora przemysłowego i usługowego, podano także.

Komisja wskazuje, że OZE będzie odgrywać dużą rolę w transporcie drogowym, a czysty wodór i paliwa syntetyczne na bazie wodoru, a także zaawansowane biopaliwa będą miały kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji sektora lotniczego i morskiego. (Udział OZE w sektorze transportu w 2019 r. wynosił tylko około 9 proc.). 

KE zwraca też uwagę na paliwa odnawialne, które zapewniają największe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wyznacza 13 proc. cel zmniejszenia emisyjności transportu, w tym międzynarodowych paliw lotniczych i transportu morskiego. Zwiększa wskaźnik dla zaawansowanych biopaliw do 2,2 proc. zużycia energii w sektorze transportu i wprowadza cel 2,6 proc. dla wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru w tym sektorze.

Wniosek legislacyjny Komisji zakłada też nowe zachęty do wdrażania infrastruktury niezbędnej dla pojazdów elektrycznych.

Wniosek Komisji nie określa, które technologie należy stosować, ale wyznacza cele dla głównych sektorów gospodarki przyczyniających się do popytu na energię:

 • Zwiększa cele odnawialne:
  • dla transportu (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 13 proc.)
  • na ogrzewanie i chłodzenie (wiążący roczny wzrost o 1,1 punktu procentowego na poziomie krajowym)
 • Ustala cele orientacyjne:
  • dla przemysłu (1,1 punktu procentowego roczny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych)
  • dla budynków (co najmniej 49 proc. udziału energii odnawialnej)

Dyrektywa wprowadza cele cząstkowe dla odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru:

 • w transporcie (2,6 proc. dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego)
 • w przemyśle (50 proc. udział energii odnawialnej w zużyciu wodoru)

KE zaznaczyła, że cele te są zgodne z ambicją strategii wodorowej polegającej na wprowadzeniu 40 GW mocy elektrolizera do 2030 r.

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., UE będzie musiała co roku inwestować w system energetyczny o 392 mld euro więcej niż w latach 2011-2020. Efektywność energetyczna boryka się z luką inwestycyjną, szacowaną na około 165 mld euro. Są to dodatkowe inwestycje potrzebne co roku w sektorze budowlanym (odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna) w latach 2021-2030.

KE przypomniała, że 30 proc. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przeznacza się na wydatki związane z klimatem. Znaczna część funduszy polityki spójności będzie nadal kierowana na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z budżetem w wysokości 17,5 mld euro, złagodzi społeczne i gospodarcze koszty wynikające z przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, w tym poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków, które przyniosą liczne korzyści tworzenie lokalnych miejsc pracy, ograniczanie zanieczyszczenia i trwałe przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

Czytaj także: KE proponuje redukcję emisji o 55 proc. do 2030 r.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu