Prezes KGHM zdradza termin budowy pierwszej zeroemisyjnej instalacji energetycznej

Nowe auta elektryczne od Toyoty
Nowe auta elektryczne od Toyoty
8 lipca 2019
Energa zainwestowała w Ostrołękę C ponad 460 mln zł
9 lipca 2019

O zaoszczędzonej energii elektrycznej, planach inwestycji w elektromobilność, a także o tym kiedy KGHM wybuduje pierwszą zeroemisyjną instalację energetyczną mówi w wywiadzie dla portalu cleanerenergy.pl Marcin Chludziński, prezes koncernu.

Cleanerenergy.pl: KGHM Polska Miedź jest największym końcowym konsumentem energii w Polsce. W 2017 r. całkowite zużycie energii elektrycznej z produkcji własnej i zakupionej wyniosło 2,84 TWh, a energii cieplnej 1 197 Tj. Ile ostatecznie wyniosło zużycie energii w  2018 r.?

Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.: To prawda, jesteśmy największym konsumentem końcowym energii, ale dlatego że jesteśmy jedną z największych firm przemysłowych w Polsce, eksploatującą strategiczne zasoby, jakimi są rudy miedzi, i jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Jako lider rankingu przykładamy dużą wagę do aspektów środowiskowych, w tym zmniejszenia zużycia energii. Dlatego choć w 2018 roku produkcja miedzi rosła, to całkowite zużycie energii elektrycznej zwiększyło się nieznacznie, i wyniosło w ujęciu zakup + produkcja własna 2,85 TWh, nieznacznie poniżej poziomu poprzedniego roku ukształtowało się całkowite zużycie energii cieplnej. 

Cleanerenergy.pl: Dzięki wdrażanej w KGHM Polska Miedź od listopada 2016 r. Polityce Energetycznej, i działającemu w jej ramach Systemowi Zarządzania Energią w 2017 r udało się zaoszczędzić 78 GWh energii. Ile wyniosły oszczędności w 2018 r.? Czy uda się osiągnąć cel planowany do 2020 r., czyli zużycie mniejsze o 230 GWh?

MCh: Zgodnie z wynikami przeglądu energetycznego, w 2018 roku oszczędności wynosiły już nieco ponad 100 GWh, a więc nasze działania przynoszą coraz lepsze efekty. Żeby to lepiej zobrazować powiem, że tyle energii zużywa rocznie 80 tys. gospodarstw domowych. Wracając do naszych planów – osiągnięcie 230 GWh w 2020 roku  w tej chwili wydaje się realne, ale oczywiście wszystko uzależnione jest od realizacji poszczególnych naszych inwestycji, które mają wpływ na planowany wcześniej wynik. Zaznaczam, że należy odróżnić oszczędność od zmniejszenia zużycia. To nie są synonimy, ponieważ nawet w przypadku zwiększenia zużycia możemy oszczędzać energię. Gdyby nie wykonano określonych czynności, zużycie byłoby większe właśnie o ilość deklarowanej oszczędności. Wkrótce pełną wydajność osiągnie nowy piec wychylno-topielno-rafinacyjny (WTR) do przetopu złomów miedziowych w HM Legnica, który znacząco zwiększy naszą produkcję miedzi rafinowanej, ale co za tym idzie spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię, ale dzięki zastosowanej technologii będzie one znacząco niższe, niż w przypadku działających w hucie dwóch pieców anodowych.

Cleanerenergy.pl: Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez KGHM Polska Miedź. O ile była ona mniejsza w 2018 r.? O ile, dzięki wdrożonym inicjatywom niższe były koszty zakupu praw do emisji CO2?

MCh: W 2018 roku oszczędność energii przyczyniła się do redukcji emisji CO2 o ponad 90 tys.  ton. KGHM Polska Miedź S.A. uprawnienia do emisji CO2 kupuje głównie na potrzeby procesów technologicznych Huty Miedzi Głogów oraz Huty Miedzi Legnica. Pozostała część dotyczy wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej wyprodukowanej w blokach parowo-gazowych. Pośrednio, dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Energią, który już w 2017 roku pozwolił zaoszczędzić istotne wartości energii, przy obecnej cenie EUA ok. 25 euro/Mg oraz średniej wielkości emisji wynikającej ze struktury paliw, udało się w ogólnym rozrachunku zmniejszyć koszt o ok. 6,5 mln zł (koszt emisji ujęty w koszcie zakupionej energii).

Cleanerenergy.pl: Jakie cele dotyczące efektywności energetycznej i kluczowe zadania energetyczne planowane są do zrealizowania w 2019 r.?

MCh: Bardzo istotnym z punktu widzenia efektywności energetycznej, ale także ekologii, jest pozyskiwanie na własne potrzeby coraz większej ilości energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Kluczowe znaczenie ma tu projekt budowy własnych źródeł wytwórczych w oparciu o fotowoltaikę, który intensywnie rozwijamy.

Z całą pewnością do zadań energetycznych należy rozwój elektromobilności, dlatego wspólnie z Tauron Polska Energia intensywnie rozwijamy sieć ogólnodostępnych punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowanych przy spółkach i oddziałach naszego holdingu. Planujemy też instalację punktów tzw. „nocnego ładowania” dla rosnącej  floty pojazdów elektrycznych użytkowanych w KGHM.

Cleanerenergy.pl: Jednym z filarów prezentowanej przez zarząd KGHM Polska Miedź w grudniu 2018 r. aktualizacji strategii jest zwiększenie niezależności energetycznej. Do końca 2030 r. 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii. Horyzont projektu jest dość odległy, ale co udało się zrobić, dotychczas w tym zakresie? Jakie kroki milowe projektowane są na 2019 r.?

MCh: Trwa przegląd zadań związanych z realizacją tego długoterminowego projektu, zarówno w obszarze działań KGHM Polska Miedź, jak i naszej grupy kapitałowej. Już niedługo będzie widać kolejne kroki, jednak nie zapominajmy, że jest to proces wymagający dużej rozwagi.

Cleanerenergy.pl: KGHM Polska Miedź jest największym końcowym konsumentem energii w Polsce, więc działania, które pozwolą na ograniczenie wydatków na ten cel są zrozumiałe. Czy transformacja energetyczna będzie obejmować spółki zależne, w tym aktywa zagraniczne? Czy limit 50 proc. dotyczy aktywów produkcyjnych, czy całej grupy?

MCh: Zarządy spółek Grupy Kapitałowej KGHM dokonują weryfikacji swoich strategii, w których na pewno będą elementy wspierające realizację wyzwań związanych  z energetyczną i efektywnościową częścią Strategii KGHM. Pierwsze efekty powinny pojawić się w 2020 r., a ich pozytywny wpływ na wyniki będzie postępował w kolejnych latach. Pamiętajmy, że nasz program transformacji energetycznej ma horyzont ponad 10-letni, w tym czasie efektywność i koszty technologii spadną, co powinno korzystnie wpłynąć na efektywność inwestycji w OZE.

Cleanerenergy.pl: Roczne zużycie energii w spółce wynosi ok. 2,5 TWh, a produkcja własna zaspokaja ok. 25 – 30 proc. zapotrzebowania, więc osiągnięcie 50-proc. limitu zużycia ze źródeł własnych oznacza konieczność pozyskania, ew. zbudowania źródeł o mocy zainstalowanej rzędu kilkuset MW. Czy podjęto już decyzję, ile mocy zostanie pozyskane w ramach długoterminowych umów na wyłączność PPA, a ile dzięki budowie własnych źródeł wytwarzania i zwiększenia skali już posiadanych?

MCh: Zakończyliśmy analizę obszarów i potencjalnych kierunków aktywności KGHM w obszarze generacji energii elektrycznej z własnych aktywów wytwórczych. Jeszcze w tym roku ruszą nowe generatory w Hucie Miedzi Głogów o mocy prawie 8 MW. Do roku 2021 zostanie uruchomiona kolejna Powierzchniowa Stacja Klimatyczna wykorzystująca technologię wysokosprawnej trigeneracji (red: pozwala na jednoczesną produkcję energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu), gdzie będą zabudowane generatory o mocy już prawie 9 MW. Te inwestycje istotnie zwiększą moc własnych źródeł.

Równolegle intensywnie pracujemy na stworzeniem najbardziej efektywnych modeli pozyskiwania energii z OZE. W związku z tym, że umowy PPA zawierane są na okresy co najmniej 15 lat,  obecnie sprawdzamy możliwość pozyskania strategicznych partnerów, z którymi analizujemy różne formy współpracy w tym długoterminowe umowy na wyłączność odbioru energii.

Cleanerenergy.pl: Jakie będzie źródło finansowania inwestycji? Nakłady CAPEX, ew. finansowanie zewnętrzne, np. środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

MCh: Trwa analiza różnych wariantów pozyskania środków na realizację inwestycji w OZE, na pewno wybierzemy taki model finansowania, który pozwoli zoptymalizować nasz CAPEX.

Cleanerenergy.pl: Wśród zewnętrznych źródeł dostaw energii na wyłączność rozważane były OZE (elektrownie solarne i wiatrowe), kogeneracja oraz źródła gazowe. Zaspokojenie potrzeb KGHM to jedno, ale konieczne jest  zachowanie bezpieczeństwa dostaw, co jest trudne przy OZE. Czy określono już optymalny mix tych dodatkowych źródeł?

MCh: Bezpieczeństwo energetyczne w KGHM odgrywa kluczową rolę, ze względu na proces technologiczny. Dlatego od zawsze gwarancja dostawy energii oraz jej jakość są objęte szczególnym nadzorem dedykowanych do tego komórek organizacyjnych KGHM Polska Miedź. Oczywiście kwestia wpływu każdej nowej jednostki wytwórczej, w tym OZE na wewnętrzny, jak i zewnętrzny system energetyczny jest poddawana szczegółowej analizie i obliczeniom nie tylko w fazie projektów, ale już na etapie koncepcji. Właśnie te analizy pozwolą na jednoznaczne określenie udziału poszczególnych rodzajów własnych jednostek wytwórczych w całym bilansie zużywanej przez KGHM energii.

Cleanerenergy.pl: W maju br. PGE Energia Odnawialna S.A. podpisała list intencyjny z Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej na terenach pogórniczych należących do GA Siarkopol, która ma dostarczać energię na zasadzie PPA. Czy zarząd KGHM Polska rozważał taki wariant współpracy?

MCh: Tak, jesteśmy w kontakcie z  wieloma podmiotami, które chcą dostarczać energię w tej formule, które angażują się lub chcą angażować się w budowę dużych jednostek wytwórczych energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE, które mogłyby uczestniczyć w naszym nowym miksie energetycznym.

Cleanerenergy.pl: Zaspokojenie potrzeb KGHM Polska Miedź wymagać będzie budowy wielkoskalowych elektrowni. Czy zarząd rozważa inną formułę współpracy niż PPA, np. udział Energetyka Sp. z o.o., spółki z GK KGHM Polska Miedź w joint venture?

MCh: Trwa analiza możliwych rozwiązań. Zanim zapadną konkretne decyzje, w spółce musi powstać odpowiedni plan działania. Wizja jest, pracujemy, dopracowujemy szczegóły.

Cleanerenergy.pl: W połowie kwietnia br. KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółka z Grupy Kapitałowej KGHM – „Energetyka” sp. z o.o. otworzyły nową Instalację Oczyszczania Spalin w opalanej węglem kamiennym Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin, gwarantującą redukcję emisji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przez przepisy UE. Kiedy możemy spodziewać się startu pierwszej zeroemisyjnej instalacji pracującej na rzecz KGHM?

MCh: Zakładamy, że będzie to już w 2020 roku.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu