Minister energii mówi o offshore, klimacie i inwestycjach w fotowoltaikę

Polimeks-Mostostal i SBB Energy zbudują blok węglowy dla puławskich Azotów
23 lipca 2019
Wyniki Tauronu
Tauron zrealizował program Jedna Dystrybucja
24 lipca 2019

Kluczowy jest fakt, że „problematyka bezpieczeństwa energetycznego, w tym dywersyfikacja źródeł wytwarzania, traktowane są w polityce rządu w sposób priorytetowy” – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii w wywiadzie dla portalu cleanerenergy.pl. I dodaje, że  „zaangażowanie podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w projekty off-shore musi wynikać z przyjętych przez zarządy tych spółek kierunków rozwoju”.

cleanerenergy.pl: Część krajów Unii Europejskiej, np.: Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, czy Szwecja aby 25 proc. wspólnotowego budżetu w perspektywie na I. 2020-2027 przeznaczyć na walkę ze skutkami globalnego ocieplenia. Czy jest szansa, że Polska dołączy do tej inicjatywy? Pod jakimi warunkami?

K. Tchórzewski: Walka ze zmianami klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych obecnego stulecia. Polska nie stoi z boku. Jesteśmy zaangażowani w działania społeczności międzynarodowej na rzecz walki ze skutkami globalnego ocieplenia, czego przykładem jest zorganizowana przez nas Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24 w Katowicach. Pozycja Unii Europejskiej, jako lidera w tej dziedzinie nigdy nie była i nie jest przez nas kwestionowana, jednak ewentualne przyjęcie zbyt wygórowanych celów, bez realnej szansy na ich osiągnięcie może zmienić tę sytuację i podważyć wiarygodność UE.

K. Tchórzewski: Trzeba pamiętać, że transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a docelowo neutralność klimatyczna wiążą się z koniecznością podjęcia kompleksowych działań, które doprowadzą do gruntownych zmian strukturalnych gospodarki i rynku pracy. Tak głęboka ingerencja w dotychczasowe modele gospodarcze i społeczne niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia, dlatego niezbędne jest znalezienie kompromisu pomiędzy odpowiednim poziomem celów redukcji emisji gazów cieplarnianych a zachowaniem wysokiego poziomu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

cleanerenergy.pl: Grupa V4, w tym Polska oraz Estonia sprzeciwiły się pod koniec czerwca na szczycie UE przyjęciu zapisów mówiących o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy realistami, czy hamulcowym…

K. Tchórzewski: Premier Mateusz Morawiecki odniósł sukces budując koalicję krajów, która zablokowała plany zaostrzenia polityki klimatycznej przez UE. Nie mogliśmy zgodzić się na nie w ciemno, nie mając żadnych wyliczeń dotyczących kosztów takiej transformacji, (a zapewniam, że byłyby one ogromne) oraz wskazania mechanizmów ich kompensacji i źródeł finansowania. Teraz jedną z najistotniejszych kwestii jest przyjęcie przez Unię długookresowej strategii niskoemisyjnej zawierającej wspólny, akceptowalny dla wszystkich państw członkowskich, cel implementujący Porozumienie Paryskie. Żeby osiągnąć kompromis w sprawie polityki klimatycznej poszczególne państwa powinny mieć zapewnione środki, które pozwolą na sprawiedliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej. Konieczne jest również zintensyfikowanie prac nad spójnymi mechanizmami solidarnego wsparcia transformacji gospodarki. Nie bez znaczenia jest przeprowadzenie analizy skutków społeczno-gospodarczych polityki klimatycznej dla poszczególnych państw członkowskich, a ograniczanie  emisji musi zostać rozłożone proporcjonalnie na te sektory, które mają największe możliwości redukcyjne, przy możliwie niskich kosztach.

K. Tchórzewski: Warte podkreślenia jest to, że z uwagi na niewielki i malejący udział UE w globalnych emisjach, jednostronne działanie Unii nie doprowadzi do poprawy sytuacji w skali globalnej. Paradoksalnie – może być gorzej. Jeśli kraje rozwijające się nie zrezygnują z wielkich inwestycji w energetykę węglową o niskiej sprawności i rozwoju energochłonnego przemysłu, to będziemy świadkami „gospodarczej ucieczki” do krajów o mniej restrykcyjnej polityce klimatycznej. Dlatego przyszła strategia długoterminowa musi uwzględniać kondycję i możliwości przemysłu europejskiego.

K. Tchórzewski: Polska nie jest żadnym hamulcowym. Jesteśmy bardzo zaangażowani w walkę ze zmianami klimatu, co obrazuje skala transformacji energetycznej realizowana w ostatnich dekadach i stopień ograniczenia emisji CO2. Przyjęcie podczas COP24 Pakietu Katowickiego, czyli decyzji mających na celu wdrożenie Porozumienia Paryskiego jest tego najlepszym świadectwem.

cleanerenergy.pl: Czy jest możliwe osiągnięcie przez UE do połowy XXI wieku neutralności emisyjnej? Jaki jest sens stawiania sobie takich celów, chociaż największe gospodarki, np. Niemcy nie są w stanie sprostać wcześniej postawionym, mniej ambitnym celom? Pamiętamy jak, żeby spełnić wyśrubowane przez unijnych urzędników normy, europejskie koncerny fałszowały odczyty dotyczące emisji spalin…  

K. Tchórzewski: Jednym z kluczowych problemów, przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie, jak i inne państwa spoza Europy, jest szybka i jednocześnie sprawiedliwa transformacja. Rewolucyjne zmiany w energetyce mogą wywołać niepożądane skutki społeczne. Myślę tu o ewentualnej likwidacji miejsc pracy w branżach związanych z wydobyciem paliw kopalnych i w energochłonnych gałęziach przemysłu. Stąd Polska stale postuluje o rozważne wprowadzanie rozwiązań mających na celu obniżkę emisji CO2 tak, aby nie doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności przemysłu UE.

K. Tchórzewski: W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r. przyjęliśmy ewolucyjną, akceptowalną społecznie transformację miksu energetycznego. Przewidywane jest ograniczenie udziału produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i stopniowe odchodzenie od energetyki opartej na węglu brunatnym. W to miejsce planuje się wzrost udziału technologii nisko i zero- emisyjnych. W najbliższych latach chcemy zadbać o sukcesywny wzrost wykorzystania OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, przy czym jego dynamika zwiększy się po 2025 r., ze względu na spodziewane osiągnięcie dojrzałości technologiczno-ekonomicznej poszczególnych technologii. Kluczową rolę w osiągnięciu celu udziału OZE w elektroenergetyce będzie mieć rozwój fotowoltaiki i morskich farm wiatrowych. Planowane w 2033 uruchomienie pierwszych bloków elektrowni jądrowej – to kolejny, milowy krok w drodze do nowoczesnego, polskiego miksu energetycznego.

cleanerenergy.pl: Ministerstwo Energii przygotowało w ub.r. zatwierdzoną przez rząd Politykę Energetyczną Polski do 2030 r. dostosowującą ją do wymagań Komisji Europejskiej. Czy uda się spełnić unijny cel, jakim jest 15-proc. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku? Jeśli nie, to czy planowana jest korekta podstawowych celów PEP 2030?

K. Tchórzewski: Zarówno wprowadzone już w życie, jak i planowane w tym roku działania przekonują nas, że zakontraktowana zostanie całość energii niezbędna do realizacji celu na 2020 r.

K. Tchórzewski: Odrębną kwestią jest czas niezbędny do realizacji inwestycji kontraktowanych w aukcjach z 2018 i 2019 r. Z sygnałów docierających do Ministerstwa Energii wynika, iż projekty wiatrowe i słoneczne, które wygrały aukcje w 2018 r. są realizowane w szybkim tempie. Musimy mieć również na względzie fakt, że mogą wystąpić dalsze perturbacje na rynku OZE, które będą wymagały dodatkowej interwencji. Mam tu na myśli choćby dalszy wzrost zapotrzebowania na energię – wyższy od planowanego, będący konsekwencją szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. W takim przypadku możliwe będzie przeprowadzenie dodatkowych aukcji interwencyjnych w 2020 r.

cleanerenergy.pl: Przedstawiciele branży OZE oczekują, że aby wypełnić restrykcyjne wymagania KE, Ministerstwo Energii za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki ogłosi dodatkową aukcję na sprzedaż energii z lądowych elektrowni wiatrowych na 2,5 GW mocy zainstalowanej. To byłby przełom, bo działające lądowe elektrownie wiatrowe mają łącznie moc ok. 6 GW? Czy to jest możliwe?

K. Tchórzewski: Odpowiadając na wyzwania rynku i mając na uwadze konieczność realizacji celu OZE na 2020 r. podjęliśmy w resorcie energii inicjatywę legislacyjną, której głównym zamierzeniem jest przeprowadzenie w 2019 r. kolejnych dużych aukcji dla OZE. Planujemy, że tegoroczne aukcje pozwolą na budowę nowych mocy wytwórczych w wielkości m.in. 2 500 MW energetyki wiatrowej na lądzie oraz około 700 MW energetyki słonecznej. Chcemy też wprowadzić zmiany, które w istotny sposób przyczynią się do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej. Chodzi tu o rozszerzenie opustowego mechanizmu wsparcia dla prosumentów i przedsiębiorców a także powiększenie przedziału mocowego w systemie Feed-in Premium do 2,5 MW w przypadku instalacji biogazowych. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 19 lipca br. został uchwalony przez Sejm RP. Trwają prace w Senacie. Senat zatwierdzi tę ustawę w najbliższych dniach.

cleanerenergy.pl: PGE Polska Grupa Energetyczna ogłosiła niedawno, że chce znacząco, z wcześniej planowanych 100 MW do 2 500 MW zwiększyć swoje inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Pozostałe koncerny energetyczne Enea, Energa i Tauron Polska Energia planują pójść w ślady PGE i wejść w morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Z czego wynika ten nagły zwrot? Czy był konsultowany z ME?

K. Tchórzewski: Nie ma w tym nic zaskakującego. Postępujący spadek kosztów technologicznych odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyki wiatrowej czy słonecznej powoduje, że zainteresowanie tego typu technologiami dynamicznie rośnie. W Ministerstwie Energii na bieżąco obserwujemy i analizujemy najnowsze trendy. Duże spółki energetyczne są w tym przypadku naturalnymi inwestorami. Dotyczy to zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej, która wymaga miliardowych nakładów inwestycyjnych.

cleanerenergy.pl: Polska zobowiązała się, że na koniec 2020 roku udział OZE  w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie 15 proc. Komisja Europejska jest w ostatnich latach pryncypialna wobec Polski, więc nie możemy raczej liczyć na taryfę ulgową. Czy realnym wyjściem jest przyspieszenie inwestycji w farmy PV i off-shore?

K. Tchórzewski: Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Komisją Europejską i informujemy o podjętych i planowanych działaniach w zakresie energetyki odnawialnej. Z punktu widzenia realizacji celu OZE na 2020 r. morska energetyka wiatrowa nie będzie miała znaczenia, ponieważ planowane uruchomienie pierwszych tego typu instalacji zapowiadane jest na przełom 2025 i 2026 roku.

cleanerenergy.pl: Obecne szacunki co do CAPEX- dla farm wiatrowych na Bałtyku wynoszą ok. 12 mln zł dla 1 MW mocy zainstalowanej. PGE chce wybudować dwie farmy o łącznej mocy 2,5 GW, PKN Orlen o mocy 1,2 GW, co oznacza łączne nakłady rzędu 44 mld zł, do zrealizowania do 2030 r., w tym 28,8 mld zł do 2025 r. Obie spółki szukają partnerów branżowych, którzy pomogą im sfinansować inwestycje, zbudować farmy, a potem nimi zarządzać. Czy ostatnie deklaracje  zarządów Grupy Enea, Tauron Polska Energia, Energi oznaczają, że te firmy będą udziałowcami projektów off-shore, ew. kosztem udziałów zagranicznych partnerów branżowych?

K. Tchórzewski: Kluczowy dla mnie jest fakt, że problematyka bezpieczeństwa energetycznego, w tym dywersyfikacja źródeł wytwarzania, traktowane są w polityce rządu w sposób priorytetowy. Wszelkie działania przyczyniające się do realizacji tych celów zasługują na szczególną uwagę.

K. Tchórzewski: Natomiast zaangażowanie podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w projekty off-shore musi wynikać z przyjętych przez zarządy tych spółek kierunków rozwoju. Ewentualne plany spółek znajdą swoje odzwierciedlanie w zaktualizowanych strategiach biznesowych. Aktualnie niektóre zarządy spółek energetycznych w nadzorze Ministra Energii rozważają rewizje planów strategicznych, które powinny wpisywać się w nowotworzoną politykę energetyczną Polski. Jeszcze za wcześnie jest mówić o potencjalnym zaangażowaniu się podmiotów w poszczególne projekty.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu