Hulajnogą elektryczną po jezdni, ale bez kasku

PSEW planuje utworzenie centrum szkoleniowego OZE na Śląsku
8 sierpnia 2019
Wzrost mocy z fotowoltaiki nie zwalnia
8 sierpnia 2019

Resort infrastruktury przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, elektromobilności i paliwach alternatywnych, w którym mają zostać uregulowane przepisy dotyczące m.in. jazdy hulajnogami elektrycznymi.

Jak wynika z projektu, przepisy wprowadzają definicję urządzenia transportu osobistego oraz ustalają wymiary takiego urządzenia (szerokość nieprzekraczająca w ruchu 90 cm, długość nieprzekraczająca 125 cm), masa własna do 20 kg i maksymalna prędkość jazdy do 25 km/h, źródłem napędu jest „napęd elektryczny”. Pojazdy te zostały objęte przepisami podobnymi do tych, które obowiązują rowerzystów.

Kierujący może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i jest obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Jak czytamy, „z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie mogą korzystać z urządzeń transportu osobistego”. Ponadto projekt ustawy dopuszcza możliwość poruszania się m.in. hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, na których obowiązuje prędkość poniżej 30 km/h. Jazda po chodniku jest możliwa jedynie wtedy, kiedy nie ma specjalnie wydzielonej ścieżki rowerowej, na jezdni można jechać z prędkością powyżej 30 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości. W projekcie nie ma zapisów o konieczności posiadania kasku. Dodatkowo projekt ustawy zabrania używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż urządzenie transportu osobistego. Planuje się także wprowadzenie kar dla firm sprzedających takie pojazdy lub świadczących usługi wypożyczenia, które nie będą spełniały stawianych wymagań.

Jako powód zmian w ustawie resort podaje dynamiczny rozwój technologii w branżach produkujących m.in. hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, elektryczne urządzenia samopoziomujące. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości poruszania przy pomocy takich pojazdów po drogach publicznych (a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu).

„Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia (jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia), co powoduje, że użytkownicy (także potencjalni) urządzeń transportu osobistego mają liczne wątpliwości m.in. w zakresie dostępności dla tych urządzeń publicznej infrastruktury drogowej. (…) Ponadto, na podstawie obecnych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego” – informuje resort infrastruktury.

Resort przy tej okazji, przytacza przykłady rozwiązań prawnych, przyjętych w innych krajach np. Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Norwegia przyjęły już przepisy odnoszące się do ruchu tych urządzeń, natomiast inne państwa prowadzą działania zmierzające do wypracowania odpowiednich regulacji.

„Należy zwrócić uwagę, że w krajach, które wprowadziły już wskazane wyżej przepisy albo planują ich wprowadzenie, ruch hulajnóg elektrycznych i innych podobnych urządzeń ma odbywać się na zasadach zbliżonych do ruchu rowerów” – podaje resort.

I tak na przykład w Holandii regulacje prawne dotyczące osób kierujących pojazdami o napędzie elektrycznym – takie jak elektryczne hulajnogi, elektryczne deskorolki, elektryczne rowery jednokołowe, elektryczne rowery (rozwijające prędkość do 25 km/h) traktowane są jak „lekkie motorowery”. W związku z tym pojazdy te uprawnione są do poruszania się po drogach dla rowerów. Kierujący takim pojazdem ma m.in. obowiązek: jazdy z prędkością do 25 km/h, jazdy przy prawej krawędzi pasa ruchu oraz ukończony 16 rok życia. Ponadto nałożono m.in. obowiązek wyposażenia pojazdu w światło przednie i tylne widoczne w nocy i w przypadku ograniczonej widoczności, obowiązek wyposażenia pojazdu w światło w dzwonek lub inny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, w tym także obowiązek posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC). Holenderskie przepisy prawa nie nakładają, na użytkowania lekkiego motoroweru, obowiązku posiadania prawa jazdy oraz stosowania kasku.

W Danii można poruszać się po ścieżkach rowerowych takimi pojazdami, jeżeli po ukończeniu 15 rok życia. Pojazdy te muszą być wyposażone w przynajmniej jedno światło przednie (białe lub żółte) i przynajmniej jedno światło tylne (czerwone) widoczne z odległości minimum 300 metrów oraz dodatkowe światła odblaskowe. Prędkość poruszania się tymi pojazdami musi być dostosowana do warunków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób. W obszarach, na których brak jest ścieżek rowerowych można jeździć po drogach w przypadku ustanowienia limitu prędkości do 50 km/h.

W Niemczech – w 2019 r. – ustanowiono podstawy prawne umożliwiające korzystanie z takich urządzeń przez osoby od 14 roku życia. Kierujący tymi pojazdami muszą korzystać ze ścieżki rowerowej. W przypadku, gdy nie ma wydzielonych ścieżek można również korzystać z jezdni. Ponadto określono maksymalną prędkość dla pojazdów – 20 km/h.


W przypadku Szwecji i Norwegii, państwa te dla analogicznych pojazdów elektrycznych, przeznaczonych do użytku przez jedną osobę, określiły maksymalną prędkość do 20 km/h. Państwa te określiły zasady ruchu drogowego dla małych pojazdów elektrycznych w taki sam sposób jak dla rowerów.

Resort spodziewa się, że nowe przepisy zostaną przyjęte przez rząd w III kw. tego roku.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu