Udział węgla w kogeneracji spadnie na rzecz gazu

Elektrociepłownia Będzin szykuje się do inwestycji w nowy blok kogeneracyjny
4 października 2019
Pierwszy odcinek gazociągu północ-południe już oddany
4 października 2019

W wyniku budowy nowych jednostek w ramach realizacji programu wsparcia dla kogeneracji w perspektywie 2030 r. miks paliw ulegnie zmianie: znacząco zwiększy się udział gazu, spadnie udział węgla – pisze Paweł Kaliński, wiceprzewodniczący zespołu PTEZ ds. rynków ciepła i dyrektor departamentu rynku ciepła PGE Energia Ciepła w opublikowanym przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych „Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie”.

Jak wynika z raportu wielkość rocznej produkcji energii z wysokosprawnej kogeneracji, którą wytwarzają elektrociepłownie, elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe, od wielu lat utrzymuje poziom zbliżony do 26 TWh, „co stanowi ok. 15 proc. produkcji krajowej (2017) przy wielkości mocy zaangażowanej w produkcję kogeneracyjną z tych jednostek wynoszącej ok. 8 700 MW”. Prawie 75 proc. energii z sieci ciepłowniczych pochodzi z kogeneracji. Prognozy wskazują na to, że udział ten wzrośnie i „przybędzie także sieci, które tę energię przesyłają.”

W 2018 r. elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe wyprodukowały ok. 283 PJ ciepła, z tego 239 PJ w procesie kogeneracji. Łączna ilość ciepła, jaką wyprodukowały jednostki koncesjonowane, wyniosła natomiast 376 PJ, więc udział ciepła w kogeneracji stanowił ok. 64 proc.

„Z prowadzonych analiz wynika, że w przyszłości nastąpi stosunkowo niewielki wzrost rynku ciepła, będący skutkiem wzrostu budownictwa energooszczędnego i termomodernizacji istniejącej substancji mieszkaniowej. Znacząco wzrośnie za to udział kogeneracji w tym rynku oraz towarzysząca mu zmiana miksu paliwowego. Impuls do przewidywanych w najbliższych latach zmian dadzą: zaostrzone wymagania środowiskowe, związane m.in. z implementacją dyrektyw MCP, wzrost o niemal 300 proc. cen uprawnień do emisji CO2 w latach 2017–2019, a ponadto przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym” – ocenia w raporcie Kaliński.

Zdaniem Kalińskiego, konsekwencją budowy nowych jednostek w perspektywie 2030 r. miks paliw ulegnie zmianie: znacząco zwiększy się udział gazu, spadnie udział węgla.

„W sektorze elektrociepłowni w 2030 r. udział węgla do produkcji ciepła zmniejszy się ok. 20 proc., czyli elektrociepłownie będą spalały rocznie o 2–3 mln ton węgla mniej. Paliwo to zastąpią mniej uciążliwe dla środowiska paliwa niskoemisyjne, głównie gaz (wzrost o 16 proc.), w tym pozyskiwany ze źródeł krajowych. Udział odpadów komunalnych i przemysłowych w produkcji ciepła w instalacjach termicznego przekształcania odpadów podwoi się – z 3 PJ obecnie do ok. 6 PJ – i osiągnie poziom ok. 2 proc. w miksie paliw w 2030 r.” – czytamy w raporcie.

Jak dodaje, stare elektrociepłownie zostaną zastąpione nowymi, przede wszystkim gazowymi.

„Dzięki temu dla całego segmentu elektrociepłowni obniży się znacząco tzw. współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Współczynnik ten mówi o jakości ciepła z punktu widzenia ekologii i musi być brany pod uwagę przez sektor budownictwa. Niski wskaźnik będzie wspierał obecność kogeneracji w przyszłym rynku ciepła, gdyż jego odpowiednio niewielki poziom pozwoli nowym budynkom podłączonym do sieci ciepłowniczej spełnić przyszłe wymagania dyrektyw budynkowych dotyczące zużycia energii na potrzeby ogrzewania” – uważa Kaliński.

Jego zdaniem jest natomiast mało prawdopodobne, że „za wzrostem ilości systemów efektywnych energetycznie nadąży szybko zwiększający się w tych systemach udział ciepła pochodzącego z zaawansowanych technologicznie rozwiązań OZE, takich jak kolektory solarne, kolektory PV i pompy ciepła”.

„Systemy ciepłownicze bowiem, osiągając dzięki kogeneracji status efektywnych i posiadając wspomniane już atrakcyjne współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, zapewniają wystarczająco dobrą jakość ciepła z punktu widzenia wymagań budynkowych. Zwiększanie udziału źródeł OZE w tak efektywnym systemie ciepłowniczym jest oczywiście możliwe, ale niezwykle kosztowne, dlatego powinno stanowić opcję, którą klienci wybiorą świadomie, a nie jako z góry narzucony obowiązek” – ocenia Kaliński.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu