W ciągu 5 lat moc z OZE wzrośnie o 50 proc.

W mazowieckiem najwięcej prosumentów z programu „Mój Prąd”
29 października 2019
innogy chce współpracować z prosumentami
29 października 2019

W latach 2019-2024 moc z energii odnawialnych ma wzrosnąć na świecie o 50 proc. i wynieść 1 200 GW czyli tyle, ile obecnie wynosi całkowita moc zainstalowana w USA. Sama fotowoltaika ma stanowić prawie 60 proc. spodziewanego wzrostu, a lądowe farmy wiatrowe 25 proc. – wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA)

„Udział morskiej energii wiatrowej w tym wzroście ma sięgać 4 proc., przy czym prognozuje się, że do 2024 r. jej moc zwiększy się trzykrotnie, co będzie stymulowane przez konkurencyjne aukcje w Unii Europejskiej oraz rozszerzające się rynki w Chinach i USA. Zdolności wytwórcze bioenergii rosną w takim samym stopniu jak morskie elektrownie wiatrowe, przy czym największe ekspansje mają miejsce w Chinach, Indiach i Unii Europejskiej. Wzrost produkcji energii wodnej zwalnia, chociaż nadal odpowiada za jedną dziesiątą całkowitego wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej.” – czytamy w raporcie

Według raportu – w bardziej optymistycznym przypadku – wzrost mocy wytwórczych energii odnawialnej może być o 26  proc. (1 500 GW) wyższy niż w głównej prognozie zawartej w sprawozdaniu IEA. Wymagałoby to jednak zajęciem się trzema głównymi wyzwaniami, które stoją przed rządami.

Są to:

  • 1) niepewność polityczna i regulacyjna;
  • 2) wysokie ryzyko inwestycyjne w krajach rozwijających się;
  • 3) integracja systemu energii wiatrowej i słonecznej w niektórych krajach.

Energia fotowoltaiczna jest największym źródłem dodatkowego potencjału rozwojowego. Na drugim miejscu uplasowały się lądowe farmy wiatrowe, a na trzecim hydroenergia.

W przewidywanym okresie Chiny mają odpowiadać za 40  proc. globalnego wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej. Prognoza dla Chin jest wyższa niż w ubiegłym roku ze względu na lepszą integrację systemu, niższe wskaźniki redukcji mocy oraz zwiększoną konkurencyjność zarówno fotowoltaiki jak i energii onshore.

„Bardziej optymistyczna perspektywa dla Unii Europejskiej wynika z wyższych planowanych wolumenów aukcji odnawialnych źródeł energii oraz szybszego wzrostu produkcji energii słonecznej w państwach członkowskich w celu osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej. W USA deweloperzy energii wiatrowej i słonecznej spieszą się z realizacją projektów, zanim zakończą się federalne zachęty podatkowe, podczas gdy umowy zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa (PPA) i polityka na szczeblu państwowym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.” czytamy dalej

Jak przedstawiają autorzy raportu, rozproszone systemy fotowoltaiczne w domach, budynkach komercyjnych i przemyśle są gotowe do uruchomienia i mają przynieść znaczące zmiany w systemach elektroenergetycznych. Gwałtowny wzrost zdolności konsumentów do wytwarzania własnej energii elektrycznej stwarza nowe możliwości i wyzwania dla dostawców energii elektrycznej i decydentów na całym świecie. Przewiduje się, że moc z rozproszonej fotowoltaiki wzrośnie o 320 GW, co stanowi prawie połowę całkowitego wzrostu mocy fotowoltaicznej i tyle samo co prognozowany wzrost mocy z onshore.

Przewiduje się, że Chiny będą odpowiedzialne za prawie połowę globalnego wzrostu w zakresie rozproszonych systemów fotowoltaicznych, wyprzedzając Unię Europejską i stając się światowym liderem już w 2021 r. Niemniej jednak rozwój rozproszonych systemów fotowoltaicznych w Unii Europejskiej nadal znacznie wzrasta, ponieważ technologia staje się bardziej atrakcyjna ekonomicznie, a otoczenie polityczne ulega poprawie.

„W latach 2019-2024 ciepło wytwarzane z energii odnawialnej ma wzrosnąć o jedną piątą. Budynki będą odpowiadać za ponad połowę globalnego wzrostu produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych, a dopiero na drugim miejscu będzie przemysł. Chiny, Unia Europejska, Indie i USA będą odpowiadać za dwie trzecie globalnego wzrostu zużycia ciepła ze źródeł odnawialnych w okresie objętym prognozą. Jednakże udział odnawialnych źródeł energii w globalnym zużyciu ciepła wzrośnie jedynie nieznacznie, z obecnego poziomu 10  proc. do 12  proc. w 2024 r. Potencjał grzewczy OZE pozostanie w znacznym stopniu niewykorzystany, a jego wykorzystanie nie będzie zgodne z globalnymi celami klimatycznymi, co wymaga większych ambicji i silniejszego wsparcia politycznego.” – czytamy w raporcie

Przewiduje się, że udział odnawialnej energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji ciepła wzrośnie o ponad 40  proc., co stanowi wzrost podobny do wzrostu udziału bioenergii, która do 2024 r. będzie odpowiadać za jedną piątą światowego zużycia energii cieplnej z OZE. Nowoczesna bioenergia pozostaje zdecydowanie największym odnawialnym źródłem ciepła do 2024 roku. Przewiduje się, że ponad dwie trzecie wzrostu bioenergii nastąpi w sektorze przemysłowym, głównie w Indiach, Chinach i Unii Europejskiej.

Autorzy przewidują, że całkowita produkcja biopaliw wzrośnie o 25 proc. do 2024 r. W 2018 r. produkcja rosła w najszybszym tempie od pięciu lat, napędzana gwałtownym wzrostem produkcji etanolu w Brazylii. Największy wpływ na wzrost biopaliw (50 proc.) ma Azja.

Chiny mają osiągnąć największy wzrost produkcji biopaliw spośród wszystkich krajów, ale to USA i Brazylia nadal będą odpowiadały za 2/3 całkowitej produkcji w 2024 r.

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu