Sytuacja wytwórców energii może skutkować wzrostem cen prądu

Andrzej Diakun zrezygnował z funkcji prezesa Elektrotimu
31 października 2019
KGHM „zatrudni” psy do ratowania ludzi
31 października 2019

„Konieczność ponoszenia przez wytwórców energii wysokich kosztów zakupu uprawnień i sfinansowania dodatkowych inwestycji modernizacyjnych skutkować będzie wzrostem cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, w tym odbiorców przemysłowych, obniżając konkurencyjność polskiej gospodarki” – uważają analitycy PKO BP.

Sytuacja wytwórców energii będzie w najbliższym czasie stabilna – pisze w swoim raporcie Anna Senderowicz, z departamentu analiz ekonomicznych PKO BP. I dodaje, że wysoka cena hurtowa energii i zielonych certyfikatów będzie sprzyjać wyższym przychodom, natomiast po przeciwnej stronie będą m.in. rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i spadek produkcji z konwencjonalnych źródeł energii.

„W kolejnych latach kontynuowane będą inwestycje w nowe moce wytwórcze. Większość projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki energetyczne ma opóźnienia w stosunku do pierwotnie deklarowanych terminów, niektóre projekty wypadły z planów inwestycyjnych. Ostatnio ukończono rozbudowę Elektrowni Opole, wkrótce gotowe będą bloki w Stalowej Woli, Jaworznie, Turowie” – pisze w analizie Senderowicz.

W 2018 r. największymi wytwórcami energii elektrycznej w Polsce byli: PGE (42,9 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej, -0,6 pkt. proc. r/r), Energa (17 proc.) i Tauron (10 proc.). PGE po przejęciu spółek energetycznych grupy EDF stała się również liderem na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych, wyprzedzając dominującą przez wiele lat grupę Tauron.

I tak, w I pół. 2019 r. poprawiły się wyniki ekonomiczne wytwórców ze względu na wyższą dynamikę przychodów ogółem (+42,7 proc. r/r) niż kosztów działalności (+37,6 proc. r/r).

„Wzrost przychodów, mimo wyraźnego spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, wynikał m.in. z większego wolumenu energii pochodzącej z OZE, wyższej rynkowej ceny energii elektrycznej (średnia cena na rynku konkurencyjnym w I kw. 2019 r. wynosiła 241,81 zł/MWh; +38,2 proc. r/r, w II kw. 2019 r. wzrosła do 247,21 zł/MWh; +32,8 proc. r/r), a także wyższych przychodów ze sprzedaży praw majątkowych z OZE. Wzrost kosztów był związany z zakupem droższych uprawnień do emisji CO2 oraz wyższymi cenami krajowego węgla. Rentowność sprzedaży netto zwiększyła się osiągając wartość 9,5 proc. na koniec I pół. 2019 r. vs 6,5 proc. na koniec I pół. 2018 r. Bieżąca płynność finansowa w I pół. 2019 r. poprawiła się r/r, osiągając poziom 1,07 (vs 0,91 w I pół. 2018 r.)” – czytamy w analizie.

Jak podają analitycy banku, w pierwszych 3 kwartałach tego roku rynek uprawnień do emisji CO2 charakteryzował się bardzo dużą zmiennością cen. Różnica pomiędzy minimum a maksimum notowań wyniosła 11 euro (min. 18,70 euro/t 21.02; max. 29,77 euro/t 23.07)

„Czynnikami, które kształtowały sytuację na rynku uprawnień do emisji były: – niepewność co do przyszłości Wielkiej Brytanii w UE, a tym samym w systemie EU ETS; – rozliczenie przez KE emisji za 2018; – kształtowanie się cen surowców energetycznych oraz – poziom produkcji z OZE. Średnia cena notowań EUA w I-III kw. 2019 r. wyniosła 24,85 euro/t (+72,7 proc. r/r)” – pisze Senderowicz.

Rozwojowi odnawialnych źródeł energii ma pomóc nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu tego roku. Dzięki tegorocznym aukcjom (25.11-13.12.19) – czytaj także: Prezes URE ogłasza kolejne terminy aukcji OZE – będą mogły powstać odnawialne źródła energii o mocy 3,4 GW.

Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2017 r. Źródło: GUS.

Jak czytamy w analizie, ceny hurtowe energii w krajach ościennych są niższe niż w Polsce ze względu na różnice w miksie paliwowo-technologicznym. W I pół. 2019 r. średnia cena energii w Polsce była wyższa niż w Niemczech (o 63 zł/MWh), Czechach (o 55 zł/MWh) i w Szwecji (o 54 zł/MWh).

Według URE w latach 2018-32 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych; jednocześnie liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksploatacji w tym okresie wyniesie ok. 11,8 GW.

Koszty, wprowadzonego w zeszłym roku, rynku mocy w latach 2021- 30 szacowane są na niemal 30 mld zł, poniosą je odbiorcy końcowi w postaci tzw. opłaty mocowej.

„Moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki, wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), będą wynagradzane. Koszty poniosą końcowi odbiorcy prądu w postaci tzw. opłaty mocowej począwszy od 2021. Koszt rynku mocy w latach 2021-30 szacuje się na niemal 30 mld zł” – czytamy w analizie.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu