OZE coraz ważniejsze w produkcji ciepła

Ursus przesuwa termin przejęcia Ursus Busa
16 stycznia 2020
Odpady mogą być szczególnym bogactwem
16 stycznia 2020

Paliwa kopalne nadal dominują w dostawach ciepła, podczas gdy nowoczesne odnawialne źródła energii (tj. z wyłączeniem tradycyjnego wykorzystania biomasy) zaspokajały w 2018 r. jedynie 10 proc. światowego zapotrzebowania na ciepło. W latach 2019-2024 zużycie ciepła ze źródeł odnawialnych wzrośnie o 22 proc., a do 2024 r. jego udział osiągnie 12 proc. – wynika z prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)

Przewidywane wykorzystanie OZE nie jest zgodne z globalnymi celami w zakresie zmiany klimatu. Aby zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i poprawić efektywność energetyczną zarówno w budynkach, jak i w przemyśle, konieczne są większe ambicje i silniejsze wsparcie polityczne.

Jak podaje IEA, ze względu na połączenie elektryfikacji ciepła i rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym, zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na cele grzewcze wzrośnie w tym okresie (2019-2024) na całym świecie o 41 proc. (1,6 EJ), wykazując podobny bezwzględny wzrost jak w przypadku bioenergii, przy czym ponad dwie trzecie tego zużycia przypada na budynki

Ciepło, które stanowiło 50 proc. globalnego zużycia energii końcowej w 2018 roku, jest największym końcowym odbiorcą energii i przyczynia się do 40 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2). Przemysł odpowiada za wykorzystanie około 50 proc. całkowitego wytworzonego ciepła, 46 proc. zostało zużyte do ogrzewania budynków i wody, a pozostała część została wykorzystana w rolnictwie, głównie do ogrzewania szklarniowego.

Zdecydowanie największym odnawialnym źródłem ciepła pozostaje bioenergia. Oczekuje się, że w latach 2019-2024 nastąpi wzrost o 12  proc. (1,7 EJ). Sektor przemysłowy zużywa dwie trzecie całkowitej ilości nowoczesnej bioenergii, głównie na potrzeby procesów przemysłowych.

Zeszły rok był piątym z rzędu w którym zanotowano spadek przyrostu nowych mocy produkcyjnych, ze względu na zmieniającą się dynamikę rynku w Chinach. Po szybkim wdrożeniu w latach 2005-2013 wzrost rynku energii słonecznej w zakresie energii cieplnej uległ spowolnieniu. Pomimo tego spowolnienia oczekuje się, że zużycie ciepła z energii słonecznej pozostanie wysokie i wzrośnie o prawie 50 proc. (+0,7 EJ) w latach 2019-2024, z czego 90 proc. będzie w budynkach ze względu na stosunkowo niskie koszty.

Chociaż bezpośredni udział energii geotermalnej w globalnym zużyciu ciepła ze źródeł odnawialnych pozostaje ograniczony, przewiduje się, że w okresie objętym prognozą wzrośnie on o ponad 40  proc. (+0,3 EJ), przy czym Chiny, Stany Zjednoczone i Unia Europejska będą wspólnie odpowiedzialne za ponad 80  proc. dodatkowego zużycia.

Jak przedstawiono w analizie, uwaga polityczna i wsparcie dla wdrażania odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa są nadal ograniczone, pomimo ich dużego udziału w końcowym zużyciu energii. W 2018 r. wdrożono, zmieniono lub rozszerzono bardzo niewiele krajowych polityk dotyczących energii cieplnej, a nowe rozwiązania polityczne w zakresie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w przemyśle były nieliczne.

Jednak na szczeblu niższym niż krajowy coraz więcej miast i samorządów lokalnych wykorzystuje swoje organy regulacyjne i nabywcze do zachęcania do korzystania z odnawialnych źródeł energii poprzez mandaty i politykę komunalną w zakresie budynków oraz poprzez zarządzanie sieciami dzielnic miejskich. Biorąc pod uwagę lokalny charakter sektora ciepłowniczego, samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania.

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu