Ireneusz Zyska mówi o rozwoju OZE i inwestycjach w źródła odnawialne

Prezes PKN Orlen przekonywał władze Gdańska do inwestycji na Pomorzu
3 marca 2020
Od 45 do 100 proc. finansowania projektów z Funduszy Norweskich i EOG
4 marca 2020

„W ciągu 3-4 lat planujemy oddać do użytku farmy wiatrowe o mocy około 4 GW” – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE w wywiadzie dla cleanerenergy.pl.

Cleanerenergy.pl: Na czym polega rola pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii? Które ministerstwa są naturalnym Pana partnerem w rozwoju OZE w Polsce?

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii: Moim zadaniem jest zajęcie się likwidacją barier ograniczających rozwój OZE i koordynowanie prac, które mają na celu zwiększenie znaczenia czystych źródeł w miksie energetycznym Polski, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii. Będę też prowadził prace nad kierunkami rozwoju i możliwościami wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów. Jako pełnomocnik ds. OZE jestem odpowiedzialny za realizację polityki energetycznej rządu, poprzez koordynację prac resortów, w których kompetencjach znajdują się kwestie rozwoju odnawialnych źródeł energii, tj. ministerstw: Klimatu, Środowiska, Aktywów Państwowych, Rozwoju, Infrastruktury i Rolnictwa. Moim zadaniem jest formułowanie rekomendacji dla organów administracji rządowej i opiniowanie projektów dokumentów mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie rozwoju OZE.

Cleanerenergy.pl: W 2019 r. moc elektryczna zainstalowana OZE w Polsce wzrosła o 12,3 proc., tj. o 1,04 GWe. Czy to, Pana zdaniem satysfakcjonujący wzrost?

I.Z.: I tak, i nie. Analizując rozwój odnawialnych źródeł energii musimy patrzeć na horyzont czasowy wybiegający poza rok kalendarzowy. Jak pokazują doświadczenia innych państw, transformacja energetyczna to proces trwający dekady. Odnosząc się jednak do przedstawionych danych, chciałbym zaznaczyć, że w latach 2018-2019 zakontraktowaliśmy w aukcjach około 4,5 GW mocy z odnawialnych źródeł energii, a w 2020 r. planujemy dodatkowe 2,4 GW, co pozwoli na zainstalowanie prawie 7 GW nowych mocy w okresie 3-4 lat. Te dane nie obejmują obszaru energetyki prosumenckiej, w ramach której możemy uzyskać dodatkowo 3 GW mocy.

Kluczowe będzie dalsze prowadzenie działań stymulujących rozwój OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki rozproszonej, klastrów energii i spółdzielni energetycznych, tak aby w przyszłości uniknąć luki inwestycyjnej, która wystąpiła w ostatnich latach w związku ze zmianą systemu wsparcia.

Cleanerenergy.pl: W tym samym okresie moc elektryczna zainstalowana jednostek konwencjonalnych, opalanych węglem kamiennym wzrosła o 2 GW….

I.Z.: Tu ponownie odwołam się do perspektywy czasowej. Wskazanie, że w jednym roku wygenerowano 2 GW mocy ze źródeł konwencjonalnych, niewiele mówi o długoterminowych działaniach. Powyższa wartość wynika z zakończenia budowy nowych aktywów konwencjonalnych, które została rozpoczęta  kilka lat wcześniej. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od źródeł odnawialnych, nie mamy już w planach budowy wielu źródeł opalanych węglem kamiennym.

Cleanerenergy.pl: O ile powinna wzrastać moc zainstalowana OZE w najbliższych latach, aby Polska mogła spełnić wymogi polityki klimatycznej narzucone przez Komisję Europejską? Jak możemy to osiągnąć?

I.Z.: Źródła energii odnawialnej mają zróżnicowany stopień wykorzystania mocy. Przykładowo 1 MW mocy w biogazowni rolniczej wygeneruje rocznie ok. 7-8 razy więcej energii elektrycznej niż 1 MW mocy z instalacji fotowoltaicznej. Nasze zobowiązania w obszarze celu oze dotyczą nie tylko elektroenergetyki, ale również sektora ciepłowniczego, czy transportowego.

Szybkiemu przyrostowi odnawialnych źródeł energii sprzyja wzrastający wśród firm produkcyjnych, zwłaszcza z obszaru przemysłu energochłonnego, popyt na zieloną energię. Nowy Zielony Ład, a także Dyrektywa Red II, do implementacji której jesteśmy zobowiązani, jest dla Polski dużym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą na przeprowadzenie cywilizacyjnej zmiany w zakresie sposobu produkcji energii, poprawy efektywności energetycznej, ale przede wszystkim podniesienia jakości życia naszego społeczeństwa. Za niedługo produkty wyprodukowane bez udziału zielonej energii nie będą mogły znaleźć nabywców na rynku Unii Europejskiej. Do tego dochodzą rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Tak więc z jednej strony mamy do czynienia z presją, a z drugiej strony z systemem wsparcia i zachęt stosowanych zarówno przez Unię Europejską, jak też państwa członkowskie, w tym Polskę. Z pewnością żeby zdynamizować rozwój oze, a także klastrów energii, spółdzielni energetycznych, czy też energetyki prosumenckiej, niezbędne jest dobre prawo. Niebawem przedstawimy propozycje nowelizacji kluczowych ustaw w tym zakresie.

Cleanerenergy.pl: Za 93 proc. przyrostu mocy zainstalowanej oze w 2019 r., odpowiada fotowoltaika. Moc zainstalowana instalacji solarnych podłączonych do systemu energetycznego wzrosła o 968 MW, do 1,53 GW. Dlaczego pozostałe segmenty są w stagnacji? Jak można to zmienić?

I.Z.: W ostatnich latach obserwowaliśmy lukę inwestycyjną, która wynikała ze zmiany systemu wsparcia z certyfikatowego na aukcyjny. Komisja Europejska wydała zgodę na nowy mechanizm aukcyjny w grudniu 2017 r., co pozwoliło nam na uruchomienie pierwszych dużych aukcji w 2018 r. Dzięki przeprowadzonym aukcjom w najbliższych latach Polska będzie jednym z największych w Europie placów budowy w segmencie oze. W ciągu 3-4 lat planujemy oddać do użytku farmy wiatrowe o mocy około 4 GW. W efekcie proporcja nowych źródeł fotowoltaicznych, w odniesieniu do wszystkich oze, nie będzie już tak wysoka. Ponadto przygotowujemy duży program rozwoju biogazowni i wykorzystania biogazu do celów grzewczych i transportowych, nie zapominając o innych branżach oze, jak mała energetyka wodna, geotermia, czy biomasa.

Cleanerenergy.pl: Fotowoltaika rośnie w ostatnich latach w tempie trzycyfrowym. W efekcie łączna moc zainstalowana instalacji solarnych podłączonych do systemu energetycznego stanowi już 16 proc. mocy OZE w Polsce. Tymczasem generacja prądu ze słońca wyniosła w ub.r. 723 GWh, co stanowi 2,86 proc. energii wyprodukowanej przez OZE. Czy warto inwestować w tak nieefektywne źródła energii? Dlaczego?

I.Z.: W każdym systemie elektroenergetycznym potrzebny jest zróżnicowany miks, który będzie uwzględniał różną charakterystykę pracy poszczególnych źródeł wytwórczych. Źródła fotowoltaiczne, pomimo iż w skali roku wytwarzają niewiele energii w odniesieniu do mocy zainstalowanej, przynoszą wiele korzyści. Zapewniają generację w ciągu dnia, czyli w okresie największej konsumpcji oraz w okresach o największym nasłonecznieniu, tj. w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy ze względu na wzrost rozpowszechniania się urządzeń klimatyzacyjnych, zużywamy coraz więcej energii elektrycznej. Inną kwestią jest wpływ rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej na wzrost efektywności energetycznej. Samodzielni producenci „zielonej energii” przykładają bowiem większą wagę do kwestii oszczędności energetycznej.

Cleanerenergy.pl: Boom w fotowoltaice to efekt zainteresowania tą technologią przez osoby fizyczne, ze względu na spadek kosztów zakupu i wzrost efektywności urządzeń. Według danych URE, na koniec września ub.r. moc zainstalowana profesjonalnych instalacji stanowiła ok. 1/3 mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Można więc szacować, że na koniec ub.r. łączna moc zainstalowana solarnych instalacji prosumenckich wynosiła ok. 1 GW. Jak te relacje powinny wyglądać w kolejnych latach?

I.Z.: Rozwój fotowoltaiki to złożony proces, u podstaw którego leżą nie tylko zmiany kosztowe, wynikające z postępu technologicznego, ale również działania podejmowane przez nasz rząd. W 2016 r. wprowadzony został system opustowy dla prosumentów, który stał się ogromną siłą napędową ruchu prosumenckiego. Następnie wprowadziliśmy program „Mój Prąd”, ulgę termomodernizacyjną i rozszerzyliśmy opusty o podmioty biznesowe, co w efekcie spotęgowało dynamikę rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Pamiętajmy również, że rozwój fotowoltaiki to nie tylko instalacje prosumenckie. W Polsce pierwsze aukcje dla odnawialnych źródeł energii były przeprowadzone właśnie dla instalacji fotowoltaicznych, co miało miejsce w 2016 r. Od tego czasu corocznie przeprowadzamy aukcje dla fotowoltaiki, co wyraźnie pokazuje kierunek działań rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Cleanerenergy.pl: Prosumentów w zakupie instalacji solarnych wspiera też rząd. W ramach I naboru do programu „Mój Prąd” obsługujący go NFOŚiGW dofinansował ponad 27 017 instalacji PV o 152 MW łącznej mocy zainstalowanej (beneficjenci otrzymali 131,9 mln zł). W ramach II naboru, budżet wynosi 600 mln zł. NFOŚiG liczy, że dzięki dotacjom na przydomowe instalacje fotowoltaiczne wygenerowana zostanie moc 700 MW. Na koniec br. wykorzystane zostanie więc 73 proc. środków. Do wydania w 2021 r. zostanie jeszcze ok. 270 mln zł. Rząd planował pierwotnie, że program będzie realizowany przez ponad pięć lat do końca 2025 r. Czy prosumenci mogą liczyć, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach, począwszy już od 2021 r.?

I.Z.: Na dzisiaj w budżecie projektu pozostało do alokacji ponad 860 mln zł. To ogromne środki, którymi musimy się zająć. I na tym się dziś skupiamy.

Cleanerenergy.pl:Niedawno powiedział Pan, że rozwój energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych stanowi ważny obszar rozwoju energetyki w Polsce, mający na celu dywersyfikację wytwarzania, obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo energetyczne
i spełnienie celów klimatycznych. Czy dynamiczny rozwój OZE powinien być skoordynowany z modernizacją i rozwojem systemu energetycznego? Czy planowane nakłady przez PSE, czy największe firmy energetyczne są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu?

I.Z.: Oba działania są od siebie uzależnione i nie mogą być prowadzone osobno. Jeżeli nie będziemy inwestować w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, to nie będziemy mogli inwestować w źródła wytwórcze.

Cleanerenergy.pl: Uważa się, że energetyka rozproszona, a zwłaszcza słoneczna, jest najlepszym sposobem na ograniczenie w przyszłości problemu ze zbilansowaniem krajowej podaży i popytu energii elektrycznej zwłaszcza latem. Czy jednak nasz system jest zabezpieczony przed awarią, jaka miała miejsce we wschodniej Anglii 9 sierpnia 2019 r., gdy w wyniku samoczynnego odłączenia instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 0,5 GW, a następnie ograniczenia generacji dużej morskiej farmy wiatrowej oraz wyłączenia bloków CGGT, doszło do black-outu.

I.Z.: Awarie zawsze mogą wystąpić i nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Niemniej jednak inwestycje w sieci elektroenergetyczne, automatykę, systemy zarządzania powodują, iż możliwości ich wystąpienia są minimalizowane. Zapewniam, że jesteśmy dobrze przygotowani.

Cleanerenergy.pl: Pierwszą zawodową farmą wiatrową w Polsce była Elektrownia Wiatrowa Barzowice składająca się z sześciu elektrowni o mocy 5 MW zlokalizowana województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo, uruchomiona w kwietniu 2001 roku. Obecnie powstają znacznie większe farmy wiatrowe, np. Potęgowo składająca się z 81 turbin o mocy 220 MW, czy Jasna, w skład której wchodzić będzie 39 siłowni o mocy 132 MW. Czy to właściwy trend?

I.Z.: W mojej opinii energetyka odnawialna również dzieli się na energetykę wielkoskalową i rozproszoną. Farmy wiatrowe, zresztą fotowoltaiczne również, o dużych mocach są potrzebne, ponieważ są w stanie dostarczać duże wolumeny taniej energii elektrycznej. Energetyka rozproszona z kolei, generuje energię na potrzeby własne, rozumiane zarówno w skali mikro – prosumenckie, jak również w większej skali – klaster energii czy spółdzielnia energetyczna. Według mnie właściwy miks tych rozwiązań zapewnia zrównoważony rozwój sektora energetycznego.

Cleanerenergy.pl: Rząd rozważa złagodzenie przepisów tzw. ustawy odległościowej, czyli ustawy o inwestycjach wiatrowych na lądzie z lipca 2016 r., która określa minimalną odległość budynków mieszkalnych od wiatraków. Na czym miałyby polegać zmiany?

I.Z.: Obszar ten jest niezmiernie wrażliwy ze społecznego punktu widzenia. Dostrzegamy różne ograniczenia i problemy wynikające z przedmiotowej ustawy, ale pamiętamy również przyczyny, dla których została ona uchwalona. Planujemy wsłuchać się w głos mieszkańców i umożliwić lokalizowanie farm wiatrowych na lądzie, tam gdzie będzie przyzwolenie i akceptacja społeczna. Dużą rolę odegrają samorządy i lokalne konsultacje społeczne. Rozważamy też wprowadzenie rekompensat w postaci niższych cen energii elektrycznej.

Cleanerenergy.pl: Jednostkowa moc zainstalowana siłowni lądowych stale rośnie, czy nie lepszym rozwiązaniem zamiast budowania nowych farm byłoby umożliwienie modernizacji i rozbudowy działających parków wiatrowych?

I.Z.: Modernizacja nierozerwalnie związana jest ze zmianą przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Inna kwestią jest fakt, że modernizacja, polegająca na zastępowaniu starych instalacji o mniejszej jednostkowej mocy zainstalowanej na nowe instalacje o lepszych parametrach, może rozpocząć się w Polsce na dużą skalę nie wcześniej niż za 5-6 lat. Wynika to z cyklu życia instalacji wiatrowych.

Cleanerenergy.pl: Energetyka wiatrowa ma więc w Polsce 20-letnią historię, na razie to elektrownie powstają na lądzie. Kiedy rozpocznie się nowy etap – i Polska będzie miała w swoim miksie także morską energetyka wiatrową? Jeszcze za czasów rządów koalicji PO/PSL zapowiadano, że przyłączenie do sieci przesyłowej pierwszych morskich turbin wiatrowych nastąpi w 2019 r…  Czy deklarowany obecnie termin – 2025 r. – zostanie dotrzymany?

I.Z.: Zdecydowanie tak. Prowadzone przez nas działania – głównie w obszarze legislacyjnym, pozwalają zakładać, że warunki stworzone dla tego sektora umożliwią powstanie pierwszych instalacji do tego czasu. Prace nad projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych rozpoczęliśmy rok temu. Otwarty dialog nad jej założeniami z zainteresowanymi partnerami pozwolił na wypracowanie dobrych rozwiązań, co do których panuje konsensus. Projekt, po korektach wynikających z ostatnio zakończonych konsultacji, powinien zostać przyjęty przez rząd w kwietniu br.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu