Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy

Koronawirus wpływa na producentów węgla
11 marca 2020
Przychody Unimotu wzrosły o 37 proc.
11 marca 2020

Mimo, że zapotrzebowanie na węgiel kamienny w polskiej energetyce pozostaje na stabilnym poziomie, to wydobycie spada, co skutkuje wzrostem importu, tworząc tzw. paradoks węglowy, wynika z najnowszej edycji analizy Forum Energii pt. „Transformacja energetyczna w Polsce”. W raporcie zwrócono także uwagę na spadek produkcji energii elektrycznej, wzrost jej importu, powolny zwrot w kierunki odnawialnych źródeł energii (OZE) i postępującą dywersyfikację dostaw gazu ziemnego.

„Co się wybija na pierwszy plan, to paradoks węglowy, czyli stałe zapotrzebowanie na węgiel kamienny przy spadającym wydobyciu. Drugi bardzo ważny wniosek to spadek produkcji energii elektrycznej, bardzo istotny jest też trend wzrostu importu energii elektrycznej” – powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii podczas prezentacji raportu.

Zwróciła też uwagę na powolny zwrot w stronę OZE, w tym wzrost prosumenckiej fotowoltaiki, jak również na postępująca dywersyfikację dostaw gazu ziemnego, co powoduje rosnące zainteresowanie tym surowcem i rosnące zużycie gazu w polskiej energetyce.

W porównaniu z 2018 r. w roku ubiegłym odnotowano duży spadek udziału węgla (kamiennego i brunatnego łącznie) w produkcji energii elektrycznej do 73,6 proc. z 78,2 proc.. W tym czasie udział OZE wzrósł do 15,4 proc. z 12,7 proc., a udział gazu – do 8,8 proc. z 7,2 proc..

„Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, to nastąpił znaczący spadek w węglu kamiennym, ale także spadek w węglu brunatnym. Odnotowano także zwiększenie produkcji – ale nie mocy zainstalowanej – z lądowych farm wiatrowych” – powiedziała Maćkowiak-Pandera.

„Wzrost z wiatru i fotowoltaiki przekłada się też na wzrost produkcji z elektrowni szczytowo-pompowych” – dodał Rafał Macuk, współautor raportu.

Związane jest to z potrzebą interwencji operatora systemu przesyłowego. Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią rolę magazynów energii.

Kolejny trend, na który zwrócili uwagę autorzy raportu to spadek produkcji i zużycia energii elektrycznej, przy czym jeszcze szybszy spadek produkcji w krajowych źródłach. Jednocześnie rośnie import, co jest związane z tym, że Polska jest jednym z najdroższych krajów, jeśli chodzi o ceny hurtowe.

„Nie jesteśmy pewni, jak duży jest w rzeczywistości spadek zużycia, a jaki wpływ mają instalacje prosumenckie. Zapotrzebowanie krajowe jest prawdopodobnie większe niż raportowane przez operatora zużycie” – wskazał Macuk.

W raporcie zwrócono także uwagę na redukcję szczytowego zapotrzebowania, w związku z czym szczyt cenowy znacząco się wypłaszczył. Ceny spotowe spadają, ale są ponownie znacząco wyższe w porównaniu z krajami sąsiednimi.

W 2019 r. odnotowano rekordową produkcję energii z OZE, ponad 25 TWh. Moce zainstalowane OZE sięgnęły 9,5 GW Jak podkreślają autorzy raportu, nadal nie pozwala to na realizację unijnych celów dotyczących odnawialnych źródeł. Zwrócono uwagę na rosnący udział fotowoltaiki, która zapewniła 424 GWh w 2019 r.

Jednocześnie od lat na stałym poziomie utrzymuje się zapotrzebowanie na węgiel kamienny – jedynie w ostatnim roku odnotowano lekki spadek, podczas gdy jego krajowa produkcja zmniejsza się o ok 2 mln ton rocznie.

„Powstaje pytanie, skąd rosnące zapasy. Odpowiedzią jest zjawisko importu. Węgiel importowany potrafi być o 100 zł na tonę tańszy przy zachowanych param jakościowych, co wskazuje na niegospodarność polskiego sektora górnictwa” – powiedział Macuk.

„Nie można zablokować importu obostrzeniami. Jedyna możliwość to ograniczyć zapotrzebowanie. Pojawia się tu wątek różnych sektorów – powinniśmy zacząć od gospodarstw domowych, bo wzrost zapotrzebowania na węgiel to częściowo pokłosie wprowadzenia norm dla paliw stałych” – wskazała Maćkowiak-Pandera.

W raporcie zwrócono także uwagę na niewielki postęp w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ostatnie dostępne dane są jednak za 2018 r. – w tym okresie emisje w Polsce przekroczyły 412 mln ton ekwiwalentu CO2 i utrzymały się na podobnym poziomie w ujęciu rocznym.

Kolejnym obszarem analizy były dostawy gazu ziemnego do Polski. Z dostępnych danych – również za 2018 r. – wynika, że udział gazu z Rosji w dostawach spadł do 48,7 proc. z 51,8 proc. w 2017 r.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu