Świetny początek 2020 roku dla branży oze

Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy
24 marca 2020
Kopalnia Turów będzie działać dalej na mniejszym obszarze
25 marca 2020

Odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w styczniu br. 2,81 TWh energii elektrycznej, o 16,4% (tj. o 397,4 GWh) więcej rok wcześniej – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To głównie zasługa lądowych elektrowni wiatrowych, których produkcja była większa o 323,6 GWh.

Po bardzo dobrym grudniu, i całym 2019 r. dla branży odnawialnych źródeł energii, gdy średnia arytmetyczna z 12 miesięcy wyniosła 2,1 GWh, a mediana 2,06 GWh, początek 2020 r. okazał się jeszcze lepszy. Zielone instalacje podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w styczniu br. 2,81 TWh energii elektrycznej. Produkcja energii z oze w styczniu była więc odpowiednio o 33,9% i 36,2% lepsza niż średnie wyniki z ub.r.

W porównaniu z grudniem ub.r. produkcja zwiększyła się o 4,8% (tj. o 128,2 GWh). Za wzrost wolumenu zielonej energii w styczniu br. odpowiadają głównie lądowe elektrownie wiatrowe oraz hydroenergetyka i elektrownie biomasowe. Lądowe elektrownie wiatrowe wyprodukowały 1,90 TWh energii, o 5,9% (tj. o 105,4 GWh) więcej w porównaniu z grudniem ub.r., w decydujący sposób wpływając na wynik całej branży czystej energii. Styczniowe wyniki pracy lądowych farm wiatrowych były o 51,1% lepsze od średniej arytmetycznej i o 53,7% od mediany za 12 miesięcy 2019 r, które wyniosły odpowiednio 1,26 TWh i 1,23 TWh. Elektrownie wodne zwiększyły generację o 19,1% (tj. o 28,8 GWh) do 154,9 GWh. Produkcja energii w instalacjach biomasowych wzrosła o 3,3% (tj. o 14,0 GWh) do 437,7 GWh.

W styczniu br. zawiodły współspalanie biomasy/biogazu, które jest czwartym spośród oze producentem zielonej energii w Polsce, fotowoltaika, która od dwóch lat notuje największe przyrosty mocy zainstalowanej oraz elektrownie biogazowe. Generacja ze współspalania biomasy/biogazu spadła o 6,3% (tj. o 13,7 GWh) do 203,8 GWh. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zmniejszyła się z i tak niskiego poziomu w grudniu (i listopadzie) o 7,4% (tj. o 1,9 GWh) do 23,9 GWh. I to mimo, iż moc zainstalowana instalacji produkujących energię ze słońca systematycznie się zwiększa (w grudniu padł rekord wszechczasów – moc instalacji podłączonych przez OSD przyrosła o 187,7 MW). W styczniu wzrosła o 42,4 MW i wynosiła już 1,57 GW. Generacja fotowoltaiki w styczniu była znacznie poniżej średniej (60,2 GWh) i mediany (65,2 GWh) za 12 miesięcy 2019 r. Pod względem wolumenu była niewiele wyższa niż w lutym (26,3 GWh), kiedy moc zainstalowana wynosiła 612,8 MW, a więc 2,5-krotnie mniej.

Udział OZE w krajowym miksie, według danych ARE,  wyniósł na koniec stycznia, 19,0%. Jednostki konwencjonalne wyprodukowały w tym okresie 80,43% energii. Udział elektrowni szczytowo-pompowych wyniósł 0,57%.

Największy udział w generacji z OZE miały elektrownie: wiatrowe (67,4%), biomasowe (15,5%) oraz współspalanie biomasy/biogazu (7,2%). Kolejne miejsca zajmowały: elektrownie wodne (5,5%), biogazownie (3,4%) oraz instalacje fotowoltaiczne (0,8%), których udział spadł o 0,1 pkt. proc.

W porównaniu ze styczniem 2019 r. produkcja oze wzrosła o 16,4% (tj. o 397,4 GWh), z 2,42 TWh. A trzeba pamiętać, że w styczniu AD2019 branża uzyskała trzeci miesięczny wynik. Ale tegoroczny styczeń jest lepszy pod względem generacji, niż rekordowy marzec 2019 r. Poprzeczka na 2020 r. została więc ustawiona bardzo wysoko.  W ciągu roku większość segmentów oze zwiększyła produkcję, z wyjątkiem hydroenergetyki, mimo dobrego wyniku w styczniu br. Elektrownie wiatrowe zwiększyły produkcję 20,6% (tj. o 323,6 GWh), mimo iż moc zainstalowana farm właściwie się nie zmieniła. Produkcja ze współspalania biomasy/biogazu, mimo słabszego stycznia zwiększyła się w ciągu roku o 61,6% (tj. o 77,7 GWh). Elektrownie biomasowe zwiększyły produkcję o 7,3% ( tj. o 29,9 GWh). Generacja z fotowoltaiki zwiększyła się 267,7% (tj. o 14,4 GWh). I dopiero tutaj widać efekty wzrostu mocy zainstalowanej solarnych elektrowni i instalacji prosumenckich. Biogazownie zwiększyły produkcję symbolicznie o 1,2% (tj. o 1,1 GWh).

Źródło: ARE, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu