Powstanie centralny rejestr oszczędności energii

Ile energii z OZE można sprzedać na aukcji w 2021 r.? Jest projekt rozporządzenia
20 sierpnia 2020
Nowy wiceprezes Lotosu z PKN Orlen
21 sierpnia 2020

Resort klimatu proponuje powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, który prowadzi Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wynika z zapisów projektowanej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

„W rejestrze byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, w tym informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty oraz okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy.

W projektowanej ustawie przewidziano, że oszczędność energii finalnej uzyskana w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. powinna wynosić nie mniej niż 5580 tys. ton oleju ekwiwalentnego.

Ponadto nowelizacja przewiduje umożliwienie podmiotom, posiadającym koncesję na obrót paliwami gazowymi, energią elektryczną, ciepłem lub paliwami ciekłymi „realizować programy bezzwrotnych dofinansowań” w celu sfinansowania lub współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

„Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie art. 15a i 15b. Art. 15a zawiera kluczowe elementy proponowanej regulacji. Wskazuje on, że podmioty zobowiązane mogą realizować programy dofinansowań, w celu sfinansowania lub współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przesądzono, że beneficjentami takich programów mogą być odbiorcy końcowi, w ten sposób, że podmioty zobowiązane posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz energii elektrycznej oraz ciepła mogą realizować programy dofinansowań w celu sfinansowania lub współsfinansowania:

1) wymiany pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi na:

a) kondensacyjne kotły gazowe lub;

b) instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii do ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej;

c) na kotły gazowe o wyższej klasie efektywności energetycznej;

2) termomodernizacji

3) modernizacji oświetlenia

4) przyłączenia do sieci ciepłowniczej

5) innych, pozwalających na uzyskanie konkretnych i mierzalnych oszczędności energii u odbiorcy końcowego” – piszą w uzasadnieniu autorzy nowelizacji ustawy.

Według resortu klimatu program dofinansowań – oparty o postulowane rozwiązanie – spotka się rocznie z zainteresowaniem minimum 25 tys. odbiorców zastępujących piec na paliwa stałe kotłem gazowym i 5 tys. odbiorców wymieniających wyeksploatowany kocioł gazowy na nowy o wyższej sprawności energetycznej.

„Przy powyższych założeniach, skutkować to będzie w perspektywie 10-letniej, wymianą około 290 tys. urządzeń grzewczych, a co za tym idzie przepływem pieniężnym w wysokości ponad 5 mld zł. Biorąc pod uwagę potencjał domów jednorodzinnych ogrzewanych paliwami stałymi, których ilość według różnych danych oceniana jest na minimum 3,5 mln, uważamy za wskazane objęcie tej grupy działaniami efektywnościowymi na bazie ustawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak ocenia resort klimatu, pozytywnym skutkiem wprowadzenia proponowanej zmiany będzie „rozwój szeroko pojętej branży/gałęzi przemysłu, związanej z produkcją urządzeń grzewczych oraz  komponentów do budowy i modernizacji instalacji grzewczych, usługami instalacyjnymi i serwisowymi, usługami projektowania, usługami montażowymi i budowlanymi, a także produkcją urządzeń i serwisami tzw. „smart home” (aplikacje, sterowniki, czujniki etc.)”. W konsekwencji należy spodziewać się utworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz wpływów do budżetu z tytułu podatków.

Projektowana ustawa poszerza także katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy.

„Świadectwa efektywności energetycznej pozyskują i przedstawiają do umorzenia podmioty zobowiązane do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, co prowadzi do uzyskania wymaganej oszczędności energii finalnej. Podmiotami zobowiązanymi w obowiązującym systemie są:

1) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające te nośniki odbiorcom końcowym na terenie Polski. Z obowiązku wyłączone są przedsiębiorstwa sprzedające ciepło odbiorcom końcowym z całkowitą zamówioną mocą cieplną w danym roku nie wyższą niż 5 MW,

2) odbiorcy końcowi i podmioty działające na ich rzecz (np. domy maklerskie) dokonujący zakupów energii na giełdzie towarowej lub innym rynku zorganizowanym na terenie Polski,

3) odbiorcy końcowi importujący gaz ziemny na terytorium Polski” – czytamy w uzasadnieniu.

W OSR czytamy, że aby zminimalizować dodatkowe obciążenia dla „dotychczasowych podmiotów zobowiązanych w związku z potrzebą realizacji celu oszczędności energii finalnej w okresie następnych 10 lat” wprowadza się narzędzia uzupełniającego system białych certyfikatów w postaci środków alternatywnych.

„W projektowanej ustawie zdefiniowano środki alternatywne jako programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację wnioskowano środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych” – czytamy w OSR do nowelizowanej ustawy.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu