Krzysztof Kubów mówi o krajowej strategii wodorowej

PGE chce wytwarzać 25 proc. krajowej energii ze słońca
3 września 2020
Ponad 2/3 Polaków rozważa zakup „elektryka”
3 września 2020

Chcemy do końca roku przyjąć krajową strategię wodorową – mówi Krzysztof Kubów, Pełnomocnik Rządu ds. Gospodarki Wodorowej w wywiadzie dla cleanerenergy.pl.

Cleanerenergy.pl: Czy, jako nowo powołany pełnomocnik ds. gospodarki wodorowej ma Pan już swoją wizję, jak będzie wyglądać przyszłość wykorzystania wodoru w Polsce? W rozporządzeniu jest bowiem mowa o tym, że do zadań pełnomocnika będzie należeć opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych technologii wodorowych, w tym na potrzeby energetyki i transportu?

Krzysztof Kubów, Pełnomocnik Rządu ds. Gospodarki Wodorowej: Potencjał technologii wodorowych dostrzegło już kilka państw na świecie. Polska jest jednym z nich, z dużą ambicją na dołączenie do czołówki. Mamy wszystkie składniki, które składają  się na sukces – łącznie z perspektywą, w jaki sposób je poukładać. Powołanie specjalnego międzyresortowego ciała to efekt wskazania przez Radę Ministrów i Premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedniego tempa rozwoju sektora wodorowego w Polsce.

Nie zatem tylko sam pełnomocnik, ale również powołany zespół ds. gospodarki wodorowej ma spójną wizję, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w Polskiej Strategii Wodorowej. Jest to szeroka perspektywa obejmująca różne dziedziny życia gospodarczego. Począwszy od produkcji zielonej energii, poprzez zeroemisyjny transport, po rozwiązania przemysłowe. Gospodarka wodorowa to naturalny inkubator innowacji, dlatego chcemy by w Polsce rozpoczęła się produkcja ogniw paliwowych i elektrolizerów.

Cleanerenergy.pl: Do zadań pełnomocnika należeć będzie także inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania technologii wodorowych, analiza barier ograniczających ich rozwój i przedstawianie propozycji ich znoszenia. Co w praktyce oznacza wspieranie działań promujących technologię wodorową i jakie pierwsze kroki zostaną podjęte, których celem będzie usunięcie barier ograniczające rozwój technologii wodorowej?

K.K.: Bieżący rok to kamień milowy dla rozwoju gospodarki wodorowej. Przyjęto m.in. strategię UE w tym obszarze. Chcemy, by był to również punkt zwrotny dla Polski i do końca roku przyjąć krajową strategię wodorową. Integrujemy w jednym miejscu prace prowadzonych w resortach: klimatu, rozwoju, infrastruktury, nauki nad wykorzystaniem wodoru w gospodarce. Nadanie odpowiedniej dynamiki rozwoju gospodarki wodorowej wymaga głębszego zaangażowania państwa – nie tylko w tworzenie ram regulacyjnych, ale także konkretne projekty inwestycyjne i określanie kierunków badań powiązanych z tematyką wodorową.

Oprócz wcześniej wymienionych, naszym zadaniem będzie również inicjacja współpracy na poziomie nauki i biznesu w celu pełniejszego wykorzystania potencjału polskich firm i polskiej nauki we wspólnych pracach nad technologiami wodorowymi.

Cleanerenergy.pl:  Czy ma Pan już pomysł na pierwszą propozycję legislacyjną, dotyczącą przyspieszenia rozwoju technologii wodorowej?

K.K.: Do końca 2020 r. zostanie przygotowana perspektywa obejmująca pełen łańcuch wartości polskiej gospodarki wodorowej. Począwszy od elektrolizerów, które zamieniają energię w wodór, przez ogniwa i technologie magazynowania, do wykorzystania wodoru w produkcji energii, również w transporcie. Przygotowujemy również narzędzia wsparcia rozwiązań w zakresie produkcji, transportu i wykorzystania wodoru. Budowa gospodarki wodorowej będzie możliwa również dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, której Polska jest największym beneficjentem w Unii Europejskiej.

Cleanerenergy.pl:  Ostatnio resort klimatu podpisał list z przedstawicielami biznesu zainteresowanymi rozwojem technologii wodorowej. Na ile przewidziany jest ich udział w pracach legislacyjnych nad tą częścią gospodarki i jaką rolę dla przedsiębiorstw przewiduje nowy pełnomocnik rządu?

K.K.: Opracowywana perspektywa rozwoju technologii wodorowych ma charakter wielopoziomowy. W jej przygotowaniu nieodzowne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Mowa tu nie tylko o spółkach skarbu państwa oraz polskich uczelniach technicznych, które już teraz rozwijają wiele ambitnych projektów wodorowych. To również krajowe i zagraniczne firmy, które dostrzegają potencjał tego innowacyjnego źródła energii.

Cleanerenergy.pl:  Kiedy można spodziewać się finału prac nad „prawem wodorowym?

K.K.: Pełne uregulowanie obszaru gospodarki wodorowej będzie możliwe po przyjęciu unijnych ram prawnych, czego spodziewamy się w pierwszej połowie 2021 roku. Wtedy będziemy w stanie wprowadzić do polskiego porządku szersze regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce. Obecnie pracujemy nad jak najszybszym przyjęciem przepisów technicznych, by wodór mógł być wykorzystywany jako paliwo na stacjach tankowania, które powstają w Polsce. Pierwsze z nich będziecie mogli Państwo zobaczyć już w przyszłym roku.

Cleanerenergy.pl: A zanim dojdzie do pierwszych decyzji legislacyjnych, na ile ocenia Pan potencjał polskiego wodoru, możliwości jego rozwoju i oczywiście wpływ na politykę energetyczną?

K.K.: Polska jest jednym z największych w Europie producentów wodoru. Jest nadal w dużej mierze wytwarzany z paliw kopalnych i odgrywa marginalną rolę, jako nośnik energii. Zgodnie z naszymi ambitnymi celami już niedługo zacznie się to zmieniać. Wykorzystanie wodoru to nie tylko element odpowiedzialnej strategii ochrony środowiska. Zdecydowane działania w obszarze zielonych inwestycji pozwolą Polsce szybciej przezwyciężyć skutki pandemii. Wodór może odegrać istotną rolę w transformacji energetycznej, a także odbudowie gospodarki i uruchomienia jej nowej gałęzi, co wiąże się z nowymi inwestycje i powstawaniem wielu miejsc pracy. Ponadto wodór jako pierwiastek, którego produkcja wiąże się z niską emisją, może być znacząco ułatwić odpowiedzialną transformację energetyczną Polski.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu