KE chce przeciwdziałać wzrostom cen energii

Francuski EDF złożył wstępną ofertę budowy reaktorów jądrowych w Polsce
13 października 2021
Resort Klimatu planuje wsparcie zakupu rowerów elektrycznych
13 października 2021

Komisja Europejska (KE) zaproponowała zestaw środków, z których mogą korzystać państwa unijne, aby zaradzić skutkom wzrostu światowych cen energii – poinformowała Komisja. Krótkoterminowe środki krajowe obejmują wsparcie gospodarstw domowych dzięki bonom energetycznym, pomoc państwa dla przedsiębiorstw oraz ukierunkowane obniżki podatków. 

Komisja zapowiedziała także, że zamierza wspierać inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną, badać możliwe sposoby magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz ocenić obecną strukturę rynku energii elektrycznej.

„Rosnące światowe ceny energii są poważnym problemem dla UE. Gdy wychodzimy z pandemii i rozpoczynamy ożywienie gospodarcze, ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom członkowskim w podjęciu natychmiastowych działań w celu zmniejszenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa” – powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowana w komunikacie.

„Jednocześnie identyfikujemy inne środki średnioterminowe, aby zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i elastyczny, aby wytrzymać wszelkie przyszłe wahania w okresie przejściowym” – dodała.

W ocenie Komisji, priorytet należy nadać ukierunkowanym środkom, które mogą szybko złagodzić skutki podwyżek cen dla wrażliwych konsumentów i małych przedsiębiorstw . 

„Środki te powinny być stosowane do wiosny, kiedy sytuacja ma się ustabilizować. Nie należy zakłócać naszej długoterminowej transformacji i inwestycji w czystsze źródła energii” – czytamy także.

Zaproponowane przez KE krótkoterminowe środki ochrony konsumentów i przedsiębiorstw :

 • Zapewnienie awaryjnego wsparcia dochodu dla konsumentów ubogich energetycznie, na przykład za pomocą bonów lub częściowych płatności rachunków, które mogą być wspierane z przychodów z EU ETS;
 • Autoryzacja tymczasowego odroczenia płatności rachunków;
 • Wprowadzenie zabezpieczeń, aby uniknąć odłączenia od sieci;
 • Zapewnienie tymczasowych, ukierunkowanych obniżek stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • Zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom lub branżom, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa;
 • Zapewnienia przejrzystości i elastyczności rynków międzynarodowych;
 • Zbadanie możliwych zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii i zwrócenie się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o dalsze usprawnienie monitorowania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla;
 • Ułatwienie szerszego dostępu do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie ich.

W ocenie Komisji „przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed szokami cenowymi w przyszłości i należy je przyspieszyć”. 

Podczas gdy tańsze odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w zaopatrywaniu sieci elektroenergetycznej i ustalaniu cen, inne źródła energii, w tym gaz, są nadal potrzebne w czasach zwiększonego popytu, podkreśliła Komisja.

Zwróciła też uwagę na znaczenie magazynowania gazu. Przypomniała, że UE ma obecnie możliwości przechowywania więcej niż 20 proc. swojego rocznego zużycia gazu, ale nie wszystkie państwa członkowskie posiadają magazyny, a ich wykorzystanie i obowiązki związane z ich utrzymywaniem są różne.

Zaproponowane przez KE środki średnioterminowe na rzecz niskoemisyjnego i odpornego systemu energetycznego :

 • Zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, renowacje i efektywność energetyczną oraz przyspieszenie aukcji odnawialnych źródeł energii i procesów wydawania pozwoleń;
 • Rozwijanie zdolności magazynowania energii w celu wspierania rozwijającego się udziału odnawialnych źródeł energii, w tym baterii i wodoru;
 • Zwrócenie się do europejskich organów regulacyjnych ds. energii (ACER) o zbadanie korzyści i wad istniejącej struktury rynku energii elektrycznej oraz o przedstawienie Komisji stosownych zaleceń;
 • Rozważenie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw, aby zapewnić lepsze wykorzystanie i funkcjonowanie magazynowania gazu w Europie;
 • Zbadanie potencjalnych korzyści płynących z dobrowolnych wspólnych zamówień państw członkowskich na zapasy gazu;
 • Ustanowienie nowych transgranicznych regionalnych grup ryzyka gazowego w celu analizowania ryzyka i doradzania państwom członkowskim w zakresie opracowywania ich krajowych planów działań zapobiegawczych i awaryjnych;
 • Zwiększenie roli konsumentów na rynku energii poprzez umożliwienie im wyboru i zmiany dostawców, wytwarzania własnej energii elektrycznej i dołączania do społeczności energetycznych.

„Środki określone w zestawie narzędzi pomogą w szybkim reagowaniu na obecne skoki cen energii, które są konsekwencją wyjątkowej sytuacji na świecie. Przyczynią się również do przystępnej, sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej dla Europy oraz do większej niezależności energetycznej. Inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną nie tylko zmniejszą zależność od importowanych paliw kopalnych, ale także zapewnią bardziej przystępne ceny hurtowe energii, które będą bardziej odporne na globalne ograniczenia dostaw”– czytamy  komunikacie.

UE, podobnie jak wiele innych regionów na świecie, odnotowuje obecnie gwałtowny wzrost cen energii. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego światowego zapotrzebowania na energię, a w szczególności na gaz, ponieważ ożywienie gospodarcze po apogeum pandemii COVID-19 nabiera tempa. W 2021 r. europejska cena dwutlenku węgla również gwałtownie wzrosła, ale w mniejszym tempie niż ceny gazu. Wpływ wzrostu cen gazu na cenę energii elektrycznej jest dziewięciokrotnie większy niż wpływ wzrostu cen emisji dwutlenku węgla.

Stanowisko Komisji i zestaw narzędzi mają zostać dzisiaj przedstawione posłom do Parlamentu Europejskiego i ministrom ds. energii. 

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu