Rząd chce wprowadzić limity cen dla energetyki

PIE: Wyjątkowo ostra zima może wymusić redukcję zużycia gazu o 10 proc.
10 listopada 2022
Gazowe połączenie między Polską a Słowacją gotowe do komercyjnej eksploatacji
10 listopada 2022

Projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, wprowadza sposób obliczania wspomnianego limitu dla podmiotów objętych obowiązkiem przekazywania odpisu na Fundusz na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, czyli wytwórców energii elektrycznej w podziale na technologie wytwarzania oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną. Z szacunków resortu klimatu i środowiska wynika, że kwota wpływów, wprowadzonego mechanizmu obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniesie od 25,2 mld do 42,4 mld zł. Projektowane rozporządzenie odnosi się do ustawy „o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”.

W projekcie zawarto różnorodne sposoby obliczania limitu ceny i – jak podkreślają autorzy projektu  tak „aby pokrywały one uzasadnione koszty uczestników rynku, umożliwiały im generowanie uzasadnionego zysku, a także zachowałyby sygnały inwestycyjne. W § 2 projektu projektodawca wyznaczył sposób określania”.

„Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego jako punkt odniesienia przy ustalaniu cen energii elektrycznej dla wszystkich pozostałych rynkowych ram czasowych, wzrost cen gazu i węgla na rynkach europejskich doprowadził do uzyskania nadmiarowego dochodu dla wytwórców o niższych kosztach marginalnych, wykorzystujących np. technologie odnawialnych źródeł energii (OZE). Uzasadnione jest zatem ograniczenie dochodów tych wytwórców przy jednoczesnej redystrybucji uzyskanych środków do odbiorców końcowych. Ograniczenie dochodów będzie dotyczyć również przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną, ponieważ w ramach swojej działalności oni również mogą uzyskiwać nadmierne dochody. Ograniczenie dochodu będzie się odbywać przez jego redukcję do poziomu określonego przez limity cen” – czytamy w OSR do projektu.

Powodem wprowadzenia wspomnianych limitów cen są, jak podkreślają autorzy projektu, rosnące ceny energii, które po rosyjskiej agresji na Ukrainę osiągnęły rekordowe poziomy.

„Oczekuje się, że ceny energii elektrycznej pozostaną wysokie ze względu na dużą niepewność na rynku spowodowaną szeregiem zakłóceń w dostawach gazu oraz węgla. Utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej stanowią duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze. Jednocześnie wysokie ceny energii, z którymi borykają się obecnie odbiorcy, generują znaczące (niewspółmierne) zyski finansowe dla niektórych wytwórców energii elektrycznej” – czytamy w OSR.

Projektodawca wyznaczył sposób określania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej. Dla wytwórców energii elektrycznej wytwarzających energię elektryczną z wiatru, promieniowania słonecznego, biopłynów, odpadów, a także z energii geotermalnej, sposób obliczania limitu ceny został wyznaczony dla trzech przypadków:
a) dla wytwórców korzystających z aukcyjnego systemu wsparcia OZE i dla wolumenu sprzedawanego przez tych wytwórców poza tym systemem,
b) dla wytwórców, którzy nie korzystają z aukcyjnego systemu wsparcia OZE, oraz
c) dla wytwórców, o których mowa w a lub b, i w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej objętego umową sprzedaży energii elektrycznej w postaci kontraktu cPPA

Dla powyższych wytwórców, z wyłączeniem biomasy i hydroenergii, limit ceny stanowi cena zwycięskiej oferty podlegająca corocznej waloryzacji średnioroczną inflacją z poprzedniego roku kalendarzowego.

Wytwórcy energii elektrycznej, korzystający z biomasy:
 a) koszt zużytego paliwa wyznaczonego jako jednostkowy zmienny koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,
b) współczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,
c) marżę, wyznaczoną jako 3 proc. ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80 proc. ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20 proc. ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,
d) dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości do 50 zł/MWh

W przypadku wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię limit ceny stanowi 40 proc. ceny referencyjnej ustalonej dla bieżącego miesiąca.

„Wyznaczenie oddzielnego limitu dla hydroenergii ma na celu odzwierciedlenie odmiennych kosztów finansowania CAPEX od innych odnawialnych źródeł energii” – czytamy.

Dla wytwórców wytwarzających energię elektryczną z węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw ciekłych, gazu oraz dla tych wytwórców wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej więcej niż jedno paliwo sposób obliczania limitu ceny został określony, (mając na uwadze czynniki ujęte w przypadku obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy) dodatkowo:
a) jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,
b) jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla – przy czym w przypadku wytwórców wytwarzających energię z węgla brunatnego jednostkowy koszt zużytego paliwa uwzględnia całkowity koszt pozyskania paliwa w kopalni węgla brunatnego dostarczonego do elektrowni w przypadku jednostek zintegrowanych

Dla przedsiębiorców energetycznych, zajmujących się obrotem energią, ustalono sposób obliczania limitu ceny dla następujących przypadków:
A) w zakresie wolumenu energii elektrycznej będącego przedmiotem obrotu energią elektryczną z wyłączeniem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych
B) w zakresie wolumenu energii elektrycznej będącego przedmiotem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa.
Dla przedsiębiorstw (A) limit ceny stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii elektrycznej w danym dniu oraz marży określonej jako:
a) 1,5 proc. – w przypadku obrotu na giełdach towarowych
b) 1 proc. – w przypadku form obrotu innych

Dla przedsiębiorstw (B) limit ceny stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii elektrycznej w danym dniu oraz marży określonej jako:
a) 3,5 proc. – w przypadku sprzedaży na giełdach towarowych
b) 3 proc. – w przypadku innych form sprzedaży

Dodatkowo w przypadku wolumenu sprzedawanego do odbiorców końcowych limit ceny zawiera koszty umorzenia świadectw pochodzenia.

Resort klimatu i środowiska szacuje, że kwota wpływów, wprowadzonego mechanizmu obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniesie od 25,2 mld do 42,4 mld zł. W modelu przyjęto rozpiętość cen od 785 zł/MWh do 900 zł/MWh.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu