PKN Orlen zaktualizował strategię. 320 mld zł na inwestycje i OZE wśród priorytetów

Columbus Energy sprzedaje kolejne farmy fotowoltaiczne
28 lutego 2023
Grupa Orlen obniża cenę gazu dla małych i średnich firm
28 lutego 2023

PKN Orlen zamierza przeznaczyć na inwestycje 320 mld zł w latach 2023-2030. Jak podaje koncern w swojej zaktualizowanej strategii ponad 40 proc. z tej kwoty (120 mld zł) zostanie przeznaczone na tzw. zielone inwestycje, w tym jest energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Na  tradycyjne i przejściowe obszary biznesowe, takie jak wydobycie gazu, rafineria, petrochemia, energetyka konwencjonalna i zintegrowany detal wydatki będą stanowiły 60 proc.

„Połączenie PKN Orlen, Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG w jeden, silny koncern otwiera przed nami nowe, ogromne możliwości rozwoju i pozwala jeszcze szybciej dokonywać zmian, na których skorzystają wszyscy Polacy. Kryzys energetyczny, jeszcze przed wojną w Ukrainie, pokazał, że od transformacji nie ma odwrotu, a rosyjska inwazja tylko potwierdziła, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze cele. Teraz przyspieszamy. Zainwestujemy około 320 mld zł, w tym w zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla Polski i regionu Europy Środkowej. Na zielone inwestycje, które zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, przeznaczymy aż 40% planowanych nakładów. Realizacja tych ambitnych, ale realnych celów zapewni stabilne zyski Grupie ORLEN, którymi chcemy dzielić się z akcjonariuszami. Efektem naszych działań będzie też wzrost gospodarczy i powstawanie tysięcy nowych miejsc pracy. Będziemy działać międzynarodowo, jednak nie tracąc z oczu Polski lokalnej. Wykorzystamy duży potencjał polskiego rolnictwa, zacieśniając współpracę z rolnikami w zakresie produkcji biogazu. Efektem zrealizowanej strategii będą stabilne dostawy czystej energii w akceptowalnych dla Polaków cenach” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Źródło: PKN Orlen

Na energetykę zeroemisyjną koncern planuje przeznaczyć 70 mld zł. W tym czasie, do roku 2030, wielkość mocy, zainstalowanej w źródłach zeroemisyjnych, ma wzrosnąć do 9 GW. Jak mówił prezes koncernu, w tym własne inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, ale także w akwizycje. Rozwijane będą projekty wiatrowe na lądzie i morzu, fotowoltaika, a także magazyny energii. Grupa będzie realizować inwestycje nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Do 2030 roku koncern chce zbudować pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej. Ten cel zrealizuje osiągając poziom produkcji 1 mld m.sześc. biogazu (to ekwiwalent ok. 0,65 mld m.sześc. biometanu) w nowoczesnych biogazowniach. Budowa biogazowni i biometanowni jest szansą na rozwój obszarów wiejskich.

„Biogaz jest ważny dla małych gospodarstw rolnych” – mówił prezes koncernu.

Orlen, tym samym, będzie wspierać budowę lokalnego łańcucha wartości poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową i integrację rozproszonych aktywów.

Grupa zdecydowanie zwiększa planu rozbudowy dostępności paliw alternatywnych. Planuje budowę 10 tys. ładowarek elektrycznych głównie w Polsce, Niemczech i Czechach. Jest to ponad 10-krotny wzrost w stosunku do planów zakładanych 2 lata temu. Dodatkowo, strategia zakłada także rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Grupa zainwestuje także 65 mld zł w konwencjonalną energetykę niskoemisyjną m.in. w budowę bloków gazowych takich jak w Ostrołęce, Grudziądzu czy Gdańsku. Aktywa gazowe będą wspierały zieloną energetykę. W ramach Grupy Orlen elektrownie gazowe CCGT w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe, w dłuższej perspektywie będą stabilizowały pracę systemu opartego na OZE. Zrealizowane zostaną projekty w Ostrołęce i Grudziądzu, analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce. Do 2030 roku koncern będzie posiadał ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

Źródło: PKN Orlen

Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie sieć dystrybucyjna energii elektrycznej. W tym obszarze modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie pracować na rzecz transformacji energetycznej Polski i zapewniać ciągłość i niezawodność dostaw energii. W zakresie dystrybucji gazu koncern będzie koncentrować się na modernizacji sieci gazowej oraz na optymalnej kosztowo rozbudowie przyłączeń źródeł gazu – w tym biometanowni.

„Oprócz tego, że jest to element dekarbonizacyjny, to z tego może powstać też bioLNG” – mówił Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych.

Zwiększy się znacząco produkcja biopaliw i paliw wodorowych. Koncern do 2030 roku chce osiągnąć pozycję lidera w segmencie biopaliw w Europie Środkowej, zwiększając ich produkcję do 3 mln ton rocznie. Już obecnie, w celu realizacji tego założenia w Płocku powstaje instalacja HVO, która pozwoli wytwarzać zrównoważone paliwo lotnicze ze zużytego oleju posmażalniczego. Natomiast w Jedliczu budowana jest instalacja, która będzie produkować bioetanolu drugiej generacji ze słomy dostarczanej przez lokalnych rolników.

Grupa będzie dążyć do zbudowania pozycji regionalnego lidera także w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru, wykorzystywanego w przemyśle i transporcie. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 roku wynosi około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Źródło: PKN Orlen

Ponadto koncern będzie testował pilotażowe rozwiązania w zakresie paliw syntetycznych, stanowiących w przyszłości alternatywę dla benzyny i oleju napędowego.

Dodatkowym gwarantem stabilnych dostaw energii będą inwestycje w technologię SMR, czyli małych reaktorów jądrowych. Technologia ta pozwala również na transformację dużego i bardzo istotnego sektora, jakim jest ciepłownictwo. Odbiorcą ciepła może być także przemysł. Grupa Orlen do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

„Jestem przekonany, że pierwszy modułowy reaktor SMR powstanie do 2028 roku” – powiedział prezes koncernu.

„Do 2030 r. będą to pojedyncze inwestycje w SMR, ale po 2030 r. będzie to już wzrost skokowy .W przyszłości bloki SMR będą zastępować węglowe bloki konwencjonalne. Technologia ta będzie już wtedy skomercjalizowana, a oprócz własnych inwestycji będziemy również realizować projekty z zewnętrznymi partnerami, w ramach project-finance czy wspólnie z funduszami” – mówił Śleszyński.

Koncern planuje przeznaczyć 70 mld zł na inwestycje w wydobycie gazu – zarówno jeśli chodzi o PKN Orlen, jak i PGNiG, i Lotos, tak, aby na koniec 2030 r. jego wielkość osiągnęła poziom 12 mld m.sześc. rocznie, czyli około połowy więcej niż teraz. Jak podkreśla koncern, będzie to miało duże znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ten cel będzie możliwy do uzyskania dzięki utrzymaniu poszukiwań oraz optymalizacji wydobycia w Polsce, a także inwestycjom realizowanym w Norwegii. Według przedstawionych szacunków zapotrzebowanie na gaz w 2030 r. może osiągnąć poziom 30 mld. m.sześc.

Grupa Orlen będzie umacniała pozycję także poprzez zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 roku pozwolą osiągnąć ok. 15 mld m.sześc. LNG na rok, a także poprzez rozwój floty statków gazowych.

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności połączonej Grupy, z mocami przerobu ponad 40 mln ton ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego. Na ten segment koncern zamierza do 2030 r. przeznaczyć 60 mld zł z czego 25 mld zł na biopaliwa. Podstawą transformacji segmentu rafinerii będzie ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. Ważnym celem jest również osiągnięcie maksymalnych synergii z szerokiego portfela aktywów, zapewniając efektywny kosztowo surowiec dla petrochemii.

40 mld zł mają kosztować inwestycje w sektor petrochemiczny, a Grupa Orlen zamierza umocnić wiodącą pozycję producenta petrochemii w regionie. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie mocy olefin oraz uruchomieniu nowych projektów, mających na celu zwiększenie udziału zaawansowanych i specjalistycznych produktów w portfolio koncernu. Rozwój w tym kierunku będzie możliwy m.in. dzięki budowie trwałych partnerstw biznesowych. Grupa Orlen w porozumieniu z Saudi Aramco i jej spółką zależną SABIC analizuje możliwości współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. Nowymi gałęziami obszaru petrochemii będą biomateriały i recykling, w którym moc zainstalowana w 2030 roku osiągnie ponad 300 tys. ton.

Aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i integrację oferty produktów energetycznych i gazowych. Do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Sieć Grupy będzie rozwijała się przede wszystkim za granicą – co miało miejsce już w ciągu ostatnich 2 lat poprzez rozwój obecności na Węgrzech i w Słowacji.

Efektem finansowym realizacji strategii Orlen będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł w 2030 roku, z czego ok. 20 mld zł będą generowały obszary „zielone”, czyli odnawialne źródła energii, elektromobilność, biopaliwa oraz biogaz i biometan. Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 przekroczy 400 mld zł, z czego 110-120 mld zł będzie pochodziło z wydobycia i obrotu gazem, 80-90 mld zł z rafinerii, 30-40 mld zł z petrochemii, 80-90 mld zł z energetyki konwencjonalnej i sieci, 50-60 mld zł z zielonej energetyki, a 40-50 mld zł ze integrowanego detalu.

Efektem realizacja strategii Orlen2030 jest osiągnięcie celu, jakim jest neutralność emisyjna do 2050 roku. W zaktualizowanej strategii koncern podtrzymuje ten cel. Jednak dzięki nowym inwestycjom możliwe będzie przyspieszenie tego procesu. Grupa do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki i o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę Orlen. Do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je nowoczesnymi technologiami, przykładowo SMR.

Źródło: PKN Orlen

Koncern planuje dalej regularnie dzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Wraz z aktualizacją strategii wprowadza nową, uatrakcyjnioną politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami, PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez Grupę w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż gwarantowana dywidenda bazowa, której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla 2022 roku i będzie rósł o 15 groszy każdego roku, aż do 5,2 zł na jedną akcję w 2030 roku. Oznacza to wzrost w ciągu dekady dywidendy gwarantowanej o 49 proc.

Zarząd zdecydował jednak, że z uwagi na bardzo solidne wyniki osiągnięte przez koncern w 2022 roku, zarekomendować wstępnie wypłatę dywidendy z zysku 2022 roku, w wysokości 5,5 zł na akcję.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu