PIE: Węgiel zniknie z miksu energetycznego Polski szybciej niż nam się wydaje

Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 61,36 euro
6 października 2021
Trzecia edycja programu „Mój Prąd” właśnie zostaje zamknięta
6 października 2021

Połowa ekspertów, zapytanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) uważa, że węgiel kamienny i brunatny nie będzie wydobywany w Polsce dla sektora energetycznego najpóźniej w 2044 r. wynika z raportu Instytutu „Foresight energetyczny Polski”. Najwięcej pytanych oceniło, że taka sytuacja wystąpi do 2040 r. (37 proc.), zaś 26 proc., że w latach 2041-2045. Żaden z pytanych nie zaznaczył odpowiedzi „nigdy”, a tylko 4 proc. podało datę po 2060 r. Prawie połowa z nich uznała, że udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w latach 2031-2035 przekroczy 30 proc., a rok 2035 będzie tym, w którym udział samochodów elektrycznych przekroczy 10 proc.

„Za najbardziej znaczące dla transformacji energetycznej aspekty eksperci uznali trzy tezy, które dotyczą przyszłości węgla w naszym kraju, wśród nich jest teza o wycofaniu się z wydobycia i wykorzystania węgla na potrzeby energetyczne oraz ograniczeniu udziału gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa stałe (na chwilę obecną to głownie węgiel i drewno). Za najmniej istotne z punktu widzenia transformacji energetycznej eksperci uznali z kolei zwiększenie udziału biogazu w sieci przesyłowej. Z raportu PIE wynika, że głównym czynnikiem sprzyjającym transformacji jest wysoki poziom finansowania, zarówno ze środków krajowych, jak i programów unijnych. Drugim znaczącym komponentem jest rozwój technologiczny, który wpływa na zmniejszenie kosztów i niezawodności użytkowania. Wśród najważniejszych barier eksperci wskazali na niestabilność polityczną i wysokie koszty wdrożeń technologicznych” – mówi Magdalena Maj, kierownik zespołu energii i klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Połowa ankietowanych uważa, że udział gospodarstw domowych, wykorzystujących paliwo stałe, spadnie do 2030 r. poniżej 20 proc. Wśród argumentów, eksperci wskazują systemy zachęt i regulacje prawne, które mogą doprowadzić do usunięcia surowców stałych z gospodarstw domowych. 37 proc. z nich jako najbardziej prawdopodobny czas wskazało późniejszy okres: lata 2031-2035.

Według połowy ekspertów udział OZE w zużyciu energii brutto przekroczy 30 proc. nie wcześniej niż w 2033 r. 30 proc. ankietowanych uważa, że cel ten zostanie zrealizowany przed 2030 r., 11 proc. ocenia, że dojdzie do tego po 2040 r. Jako uzasadnienie typowanych przedziałów czasowych eksperci wskazują rosnącą opłacalność OZE, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i planowaną przez PSE modernizację sieci przesyłowych.

Zdaniem ponad połowy ekspertów (52 proc.) rosnące zużycie gazu ziemnego w polskiej energetyce ma mieć duże znaczenie dla transformacji energetycznej. (Według mediany wskazań ekspertów zużycie gazu ziemnego w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach przekroczy 12 mld m.sześc. już do 2034 r.) Co ciekawe ten sam wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i rozwój OZE jest wśród przyczyn, dla których 26 proc. ankietowanych uznało, że nigdy nie dojdzie do znaczącego wzrostu korzystania z gazu ziemnego w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Eksperci ci wskazują (56 proc. ankietowanych), że uruchomienie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nastąpi w latach 2036-2040, czyli kilka lat później niż zakłada się w Programie polskiej energetyki jądrowej, według którego pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 r. 26 proc. badanych uznało, że w Polsce nigdy nie powstanie elektrownia jądrowa.

67 proc. spośród pytanych oceniło, że zainstalowana moc w morskich farmach wiatrowych w Polsce przekroczy 10 GW między 2031 a 2035 r. Powodami, przemawiającymi za tym, jest stan zaawansowania prac, wysokie nakłady inwestycyjne i wola polityczna do szybkiego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce.

Pytani podzielili się w sprawie wpływu rozwoju elektromobilności na transformację energetyczną. Ich zdaniem, co prawda, pojazdy elektryczne są jedynym wyborem dla transportu opartego na paliwach kopalnych, jednak rozwój elektromobilności jest jednocześnie obciążeniem dla systemu, ponieważ pojazdy elektryczne zwiększą zapotrzebowanie na moc i energię w systemie. Do tego dochodzi opinia, że rola samochodów elektrycznych jest bardziej istotna w walce o czyste powietrze w miastach niż jako motor transformacji energetycznej. Najczęściej wskazywano, że udział samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie aut w Polsce przekroczy 10 proc. nie wcześniej niż w 2035 r.

W badaniu wzięło udział 27 ekspertów ze świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu