PGNiG z dużo większym zyskiem na koniec marca

PGNiG już dostarcza gaz do gmin, w których działał Novatek
29 kwietnia 2022
Polenergia zamknęła kwartał zyskiem w wysokości 115,5 mln zł
2 maja 2022

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 4,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. według szacunkowych danych wobec 1,75 mld zł rok wcześniej – podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,01 mld zł wobec 2,44 mld zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,6 mld zł wobec 3,39 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,4 mld zł wobec 14,55 mld zł rok wcześniej.

„Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w I kwartale 2022 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

– wzrost wolumenu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Norwegii odpowiednio o 543 mln m.sześc. (244 proc. r/r) i 54 tys. ton (35 proc. r/r) w Norwegii w relacji do I kwartału 2021 r., głównie w związku z akwizycją aktywów INEOS E&P Norge AS;

– wynik operacyjny EBITDA wygenerowany w I kwartale 2022 r. przez PGNiG Upstream Norway AS na poziomie 4,2 mld zł. W I kwartale 2021 r. wynik EBITDA PGNiG UN wyniósł 0,3 mld zł;

– wyższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 64 proc., wyższe średnie ceny TTF denominowane w polskim złotym o 445 proc. oraz średnie ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyższe o 387 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 r.;

– rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +52 mln zł (rozwiązanie odpisów na poziomie +269 mln zł w I kwartale 2021 r.)” – czytamy w komunikacie.

W segmencie Obrót i Magazynowanie wpływ miały:

– istotny wzrost ceny gazu na wszystkich kontraktach TGE (+248 proc.) i miesięcznych kontraktach na TTF denominowane w polskim złotym (+445 proc.), mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

od 1 stycznia 2022 r. taryfa detaliczna wyższa o 83,7 proc. w porównaniu do poprzedniej taryfy, która obowiązywała w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

– wpływ rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny dla PGNiG OD na wyniki I kwartału 2022 r., który wyniósł 1 060 mln zł;

– sprzedaż w marcu przez PGNiG 10,06 TWh gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na rzecz Skarbu Państwa o wartości 5,955 mld zł. Wynik na sprzedaży tego gazu został ujęty w całości w wynikach I kwartału 2022 r. Zapłata ceny za gaz zostanie uregulowana w ratach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.;

– wpływ rozwiązania odpisu na zapasie w kwocie +57 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +9 mln zł w I kwartale 2021 r.;

– wynik na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających – odniesiony w wyniki z działalności operacyjnej segmentu – wyniósł w I kwartale 2022 r. łącznie -449 mln zł, w tym:

— ujęty w przychodach ze sprzedaży w wysokości -867 mln zł

(w I kw. 2021 r.: -175 mln zł);

— ujętych w kosztach gazu +113 mln zł (w I kw. 2021 r.: +149 mln zł) – w wysokości odpowiadającej wolumenowi rozchodu zapasu gazu do sprzedaży w okresie sprawozdawczym;

— ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych netto +305 mln zł (w I kwartale 2021 r.: -54 mln zł).

W segmencie Dystrybucja główne czynniki to:

– wyższa o 3,6 proc. stawka opłat za usługę dystrybucji gazu, w porównaniu do poprzednie

taryfy, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.;

– wyższa średnia temperatura w I kwartale 2022 r. o 1,66°C r/r;

– spadek wolumenu dystrybuowanego gazu w I kwartale 2022 r. o 7 proc. r/r.

Z kolei w segmencie Wytwarzanie oddziaływały:

– wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 168 mln zł (+26 proc.) r/r przy wyższej średniej temperaturze w I kwartale 2021 r. i zbliżonych wolumenach produkcji ciepła;

– wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 723 mln zł (+239 proc.) r/r przy wyższym wolumenie sprzedaży;

– wyższe koszty zużycia paliw do produkcji, głównie gazu ziemnego.

„Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec I kwartału 2022 r. wyniósł 9,2 mld zł (spadek o 5,4 mld zł w relacji do stanu na koniec 2021 r., który wyniósł 14,6 mld zł i wzrost o 5,3 mld zł w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2021 r., który wyniósł 3,9 mld zł). Poziom zadłużenia GK PGNiG spowodowany wyższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, będącym konsekwencją zakupów gazu po znacząco wyższych cenach oraz koniecznością uzupełniania depozytów zabezpieczających transakcje giełdowe i finansowe związane z instrumentami pochodnymi” – czytamy dalej.

Zadłużenie netto (łączne zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji i leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) wyniosło +0,2 mld zł (na koniec I kwartału 2021 r. zadłużenie netto wynosiło -5,2 mld zł, a na koniec 2021 r: +3,2 mld zł).

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu