PGE podwaja nakłady inwestycyjne do 4 mld zł

Rusza mega farma fotowoltaicza Przykona za 200 mln euro
22 września 2023
13 farma wiatrowa w portfelu Grupy Polenergia
23 września 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna wypracowała w I półroczu 2023 r. 2,1 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej – wynika opublikowanych przez spółkę szacunkowych wyników finansowych i operacyjnych. Raportowana EBITDA, czyli zysk operacyjny po jednorazowych odpisach bez kosztów odsetek i amortyzacji wyniosła 5,87 mld zł. Po raz pierwszy w wynikach grupy uwzględniona została działalność spółki PGE Energetyka Kolejowa przejętej w kwietniu br., która zwiększyła je o 0,27 mld zł. Znacząco, bo o 114% do blisko 4 mld zł wzrosły nakłady inwestycyjne.

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider polskiego sektora elektroenergetycznego i ciepła systemowego opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 roku. Po raz pierwszy uwzględniona została działalność przejętej w kwietniu  br. spółki PGE Energetyka Kolejowa (poprzednio PKP Energetyka S.A.), na której bazie utworzono segment Energetyka Kolejowa, którego przedmiotem działalności są usługi energetyczne dla infrastruktury kolejowej.

W II kwartale 2023 r. EBITDA (raportowana), czyli wynik operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, obligacji, podatków oraz nie uwzględniający amortyzacji, wypracowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną wyniosła 2,45 mld zł, co oznacza spadek o -35,3%, tj. o -1,33 mld zł licząc rok do roku. Na wyniki wpływ miały zdarzenia jednorazowe zmniejszające raportowany wynik łącznie o -0,41 mld zł, w tym -0,33 mld zł (versus +2,16 mld zł rok wcześniej) to zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej, która ma charakter niegotówkowy. W podziale na segmenty w II kwartale EBIDTA wyniosła:

 • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,10 mld zł (-95,0%, tj. o -1,99 mld zł);
 • EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,31 mld zł (nd., tj. o 0,45 mld zł);
 • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,24 mld zł (-28,7,%, tj. o -0,10 mld zł) na co wpływ miał dokonane odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i ograniczenia cen energii;
 • EBITDA segmentu Dystrybucja: 0,98 mld zł (44,9%, tj. o 0,30 mld zł);
 • EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł (nowy segment, brak bazy odniesienia);
 • EBITDA segmentu Obrót: 0,37 mld zł (-43,3%, tj. o -0,28 mld zł);
 • EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł (+64,3%, tj. o +0,01 mld zł).

W II kwartale br. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli PGE Polska Grupa Energetyczna wyniósł około 0,35 mld zł, co oznacza spadek r/r o 84,5%, tj. o 1,91 mld zł. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za II kwartał 2023 r. wyniósł 1,41 mld zł, co spowodowało zmniejszenie wyniku finansowego o tę kwotę. Nakłady inwestycyjne w II kwartale br. wyniosły 2,40 mld zł, co oznacza wzrost o 152,5%, tj. o 1,45 mld zł licząc rok do roku.

W I półroczu r. raportowana EBITDA wypracowana przez PGE Polska Grupa Energetyczna wyniosła 5,87 mld zł, co oznacza spadek o -8,1%, tj. o -0,52 mld zł licząc rok do roku, w tym:

 • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1,01 mld zł (-0,60%, tj. o -1,52 mld zł),
 • EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 1,23 mld zł (+1981,4%, tj. o +1,17 mld zł),
 • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna : 0,68 mld zł (-19,3%, tj. o -0,16 mld zł),
 • EBITDA segmentu Dystrybucja: 2,25 mld zł (+52,9%, tj. o +0,78 mld zł),
 • EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł (nowy segment, brak bazy odniesienia),
 • EBITDA segmentu Obrót: 0,12 mld zł (-90,1%, tj. -1,06 mld zł),
 • EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,04 mld zł (+23,3%, tj. o +0,01 mld zł).

W I półroczu 2023 r. skonsolidowany zysk netto PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł około 2,08 mld zł, co oznacza spadek r/r o -36,9%, tj. o -1,21 mld zł. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za I półrocze 2023 r. wyniósł 3,75 mld zł. Nakłady inwestycyjne do końca czerwca br. wyniosły 3,95 mld zł, co oznacza wzrost o +114,4%, tj. o +2,11 mld zł.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło około 7,63 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,25 mld zł.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 12,3 TWh i była o 18% (tj. o -2,7 TWh) niższa od produkcji w II kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,4 TWh, co oznacza wzrost o 5,9% (tj. o +0,52 TWh) licząc rok do roku. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,6 TWh, wzrost o 3% w porównaniu do tego samego okresu ub.r.. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ, co oznacza spadek o 3,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 28,2 TWh i była o- 13,3% (tj. o -4,3 TWh) niższa od produkcji w I półroczu 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 1,1% licząc rok do roku. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 17,5 TWh, co oznacza była na nieznacznie wyższym poziomie. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 18,8 PJ, co oznacza spadek o -4,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu