EBOR chce przejąć stery w R.Power?

Grupa Orlen zwiększy wydobycie gazu i ropy naftowej w Norwegii
7 listopada 2023
Orlen awansuje w zestawieniu 500 największych firm w Europie?
8 listopada 2023

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar przejęcia pośrednio wspólnej kontroli nad R.Power, polskim deweloperem farm fotowoltaicznych i producentem zielonej energii.

R.Power, który powstał w 2010 r. jest jednym z najszybciej rozwijających się deweloperów wielkoskalowej energetyki słonecznej na europejskim rynku, który ostatnio umacnia swoją pozycję, także jako niezależny producent energii elektrycznej. Firma, która deklaruje 9,6 GW mocy zainstalowanej rozwijanych w portfelu ma farmy i projekty instalacji w Polsce, ale też we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii i w Niemczech. Wielkoskalowe jednostki PV oddane do użytku lub w budowie mają 661 MW mocy zainstalowanej, z czego 599 MW we własnym IPP (IPP – Independent Power Producer – niezależny producent).

W związku z planami rozbudowy portfela IPP R.Power uzyskał kapitałowe wsparcie od funduszu Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF (3SIIF), którego pomysłodawcą i założycielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank rozwoju. 3SIIF poprzez spółkę celową 3S Ra Holdings S. à r.l (3S SPV) objął w marcu pakiet mniejszościowy akcji dewelopera za 150 mln euro zachowując prawo do zwiększenia inwestycji łącznie do 250 mln euro (1,15 mld zł). Pieniądze miały pomóc w realizacji kolejnych faz rozwoju Grupy R.POWER w Polsce oraz na rynkach europejskich, w: Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rumunii i Włoszech. Pod koniec października br. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił, że chce zainwestować w R.Power do 75 mln euro, właśnie poprzez 3S SPV, stając się jej udziałowcem. Pieniądze miały zostać przeznaczone na planowane dokapitalizowanie R.Power (do kwoty 100 mln euro).

Uzyskanie zgód organów regulacyjnych w Polsce i Rumunii było warunkiem zawieszającym umowę objęcia przez EBOR 30% udziałów w 3S SPV za 75 mln euro, która następnie miała wesprzeć kapitałowo R.Power kwotą do 100 mln euro, o czym R.Power informował inwestorów giełdowych w komunikacie bieżącym 21 października br. R.Power był w latach 2021-2022 emitentem sześciu serii zielonych obligacji o wartości 450 mln zł, które notowane są na giełdowym rynku Catalyst, dlatego na firmie spoczywają obowiązki informacyjne.

Dokapitalizowanie R.Power, zapewne poprzez kolejną emisję nowych akcji miało się odbyć bez istotnej zmiany udziału w kapitale zakładowym, co można było odczytywać, że założyciele R.Power – Przemysław Pięta, Tomasz Sęk i Jakub Charaszkiewicz – utrzymają wspólną kontrolę nad spółką. Tymczasem z informacji podanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 listopada br. wynika, że udział 3S SPV i pośrednio także Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przekroczyć może 50%. EBOR zgłosił taki wniosek do urzędu antymonopolowego 25 października br.

Na koniec czerwca br. w skład akcjonariatu R.Power wchodzili:

  • szwajcarska spółka 3S Ra Holdings S. à r.l. (3S SPV) – 50 872 475 akcji, czyli 29,30%;
  • maltańska spółka L77 Capital Ltd. (jej akcjonariuszem jest Przemysław Pięta) – 46 284 048 akcji, czyli 26,65%;
  • Tomasz Sęk – 29 105 592 akcji, czyli 16,76%;
  • Alternatywna Spółka Inwestycyjna Colares Investments sp. z o.o. (jej jedynym wspólnikiem jest Jakub Charaszkiewicz) – 28 151 904 akcji, czyli 16,21%;
  • cypryjska spółka TS Capital Fund Ltd. – 17 178 456 akcji, czyli 9,89%;
  • Marcin Studniarek – 2 052 240 akcji, czyli 1,18%.

Jak widać spółka 3S SPV mając 50 872 475 akcji R.Power, stanowiących 29,3% kapitału zakładowego była największym akcjonariuszem warszawskiego dewelopera. Daleko jej jednak byłoby do przejęcia kontroli właścicielskiej. Cena emisyjna akcji serii B, które objęła 3S SPV nie została ujawniona. Znamy jednak wartość deklarowanej inwestycji, czyli 150 mln euro. Zakładając, że cena emisyjna akcji serii D (przypuszczalnie) zaoferowanych S3 SPV (i pośrednio EBOR) będzie taka sama, to jej stan posiadania po dokapitalizowaniu o 100 mln euro może powiększyć się do 84 787 458 akcji. A to nie daje większości po podwyższeniu kapitału, bo udział szwajcarskiej wzrósłby do 42,8%. Żeby uzyskać kontrolę S3 SPV (i EBOR) musiałaby objąć znacznie więcej akcji po niższej cenie emisyjnej lub odkupić walory R.Power od któregoś z obecnych akcjonariuszy-założycieli.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu