Rekordowe wydatki na inwestycje w Grupie PGE

ArcelorMittal w Polsce wyprodukuje stal na gazie od Orlenu
15 listopada 2023
Grupa Orlen wyda 1 mld zł na gazową akwizycję na szelfie w Norwegii
21 listopada 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna szacuje, że po trzech kwartałach 2023 r. miała 3,03 mld zł zysku netto. EBITDA powtarzalna, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące wyniosła 8,66 mld zł. Nakłady inwestycyjne poniesione od początku roku wyniosły już 6,64 mld zł, co oznacza znaczący wzrost, bo o 73,1% licząc rok do roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna, notowany na warszawskiej giełdzie największy producent energii elektrycznej i ciepła systemowego w Polsce podał szacunkowe wyniki za III kwartał 2023 r., i narastająco po dziewięciu miesiącach br. Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale br. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 13,1 TWh, wobec 18,02 TWh rok wcześniej i była o 18% niższa niż w III kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,64 TWh, wobec 8,93 TWh rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8% rok do roku, przy czym wpływ miał na to nowy segment Energetyka Kolejowa (+1,0 TWh), bo spółka PGE Dystrybucja dostarczyła 8,64 TWh energii, o 3,2% mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,49 TWh, wobec 8,26 TWh, co oznacza wzrost o 2,8% rok do roku. PGE Obrót sprzedała 7,77 TWh energii elektrycznej, wobec 8,24 TWh rok wcześniej, co oznacza spadek o 5,7%, ale wyniki wsparła (PGE) Energetyka Kolejowa, która sprzedała 0,72 TWh przewoźnikom.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,4 PJ, co oznacza spadek o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 710,1 zł/MWh i była wyższa o ok. 132 zł/MWh w porównaniu z III kwartałem 2022 roku. Jednocześnie średni koszt uprawnień do emisji CO2 (EU – ETS)) obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 445,3 zł/MWh, czyli był o ok. 115 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2022 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna nie podała szacunkowych przychodów ze sprzedaży, już oficjalne poda 21 listopada br.

EBITDA powtarzalna, czyli skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące w III kwartale 2023 r. wyniósł około 2,45 mld zł, wobec 2,33 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5,2%, w tym:

 • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,31 mld zł, wobec 0,58 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 46,6% rok do roku, na co wpłynęły przede wszystkim odpisy na fundusz wypłaty różnicy ceny i wyższe koszty uprawnień do emisji CO2;
 • EBITDA segmentu Ciepłownictwo wyniosła 0,09 mld zł, wobec -0,01 mld zł straty zaraportowanej rok wcześniej, na co wpłynęły głównie wyższe ceny ciepła;
 • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,17 mld zł, wobec 0,56 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 69,6% rok do roku, na co wpłynęły niższe ceny energii;
 • EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 1,00 mld zł, wobec 0,67 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o 49,3% rok do roku, na co wpływ w największym stopniu miała wyższa stopa zwrotu na usługach dystrybucyjnych;
 • EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 0,36 mld zł, głównie dzięki dystrybucji i sprzedaży energii oraz usług trakcyjnych i elektroenergetycznych;
 • EBITDA segmentu Obrót wyniosła 0,38 mld zł, wobec 0,49 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 22,5% rok do roku, na co wpływ miało 0,29 mld zł rezerwy z tytułu obniżenia rachunków za energię dla gospodarstw domowych ze względu na zmianę rozporządzenia taryfowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
 • EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego wyniosła 0,02 mld zł, wobec 0,017 mld zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w III kwartale 2023 roku ok. 2,7 mld zł, wobec 1,99 mld zł w porównywalnym okresie 2022 roku.

– „Wyniki finansowe minionego kwartału są wyznacznikiem konsekwentnej realizacji kierunku strategicznego. Po raz pierwszy w naszej historii w trzecim kwartale zainwestowaliśmy aż 2,7 mld zł, czyli więcej niż zysk EBITDA, który wyniósł 2,5 mld zł. Zrealizowane za te ogromne pieniądze inwestycje budują nowoczesną polską energetykę, ale też mają gwarantować finansową stabilność samej Grupy PGE na kolejne lata. Ekonomiczna efektywność inwestycji PGE tworzy podwaliny pod kontynuację przemian w energetyce – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w III kwartale 2023 r. 2,5 mld zł zysku, wobec 1,93 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki minionego kwartału wyniósł ok 0,01 mld zł.

Szacowany wpływ odpisu na fundusz wypłaty różnicy ceny (wynikający z przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz rozporządzenia rządu z 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za III kwartał 2023 r. wyniósł 1,12 mld zł, pomniejszając wynik finansowy Grupy PGE.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli PGE w III kwartale 2023 r. wyniósł ok. 0,95 mld zł, wobec 0,65 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 46,2% rok do roku, przy czym niższy zysk w III kwartale 2022 r. wynikał głównie z negatywnego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Zadłużenie netto na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 1,59 mld zł. Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) na 30 września 2023 r. wyniósł ok. 18,51 mld zł i zmniejszył się w porównaniu do 30 czerwca 2023 roku o ok. 0,74 mld zł.

Narastająco po trzech kwartałach br. produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 41,12 TWh, wobec 48,34 TWh rok wcześniej i była o 14,9% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 28,46 TWh, wobec 27,55 TWh rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,3% rok do roku, przy czym wpływ miał na to nowy segment Energetyka Kolejowa (+2,0 TWh), bo spółka PGE Dystrybucja dostarczyła 26,46 TWh energii, o blisko 4,0% mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 25,96 TWh, wobec 25,72 TWh, co oznacza wzrost o 0,9% rok do roku. PGE Obrót sprzedała 24,47 TWh energii elektrycznej, wobec 25,69TWh rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,7%, ale wyniki wsparła (PGE) Energetyka Kolejowa, która sprzedała 1,44 TWh przewoźnikom kolejowym. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 31,82 PJ, co oznacza spadek o 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w ciągu trzech kwartałów 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 737,5 zł/MWh i była wyższa o ok. 248 zł/MWh w porównaniu z II analogicznym okresem 2022 roku. Jednocześnie średni koszt uprawnień do emisji CO2 (EU – ETS)) obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 429,14 zł/MWh, czyli był o ok. 124,6 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2022 r.

Narastająco po trzech kwartałach EBITDA powtarzalna wyniosła około 8,66 mld zł, wobec 6,54 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 32,3%, w tym:

 • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 1,68 mld zł, wobec 0,97 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o 73,4% rok do roku,
 • EBITDA segmentu Ciepłownictwo wyniosła 1,36 mld zł, wobec 0,04 mld zł zysku zaraportowanego rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3 374,4% rok do roku,
 • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,84 mld zł, wobec 1,40 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 40,3% rok do roku,
 • EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 3,27 mld zł, wobec 2,15 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o 52,4% rok do roku,
 • EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 0,63 mld zł,
 • EBITDA segmentu Obrót wyniosła 0,42 mld zł, wobec 1,61 mld zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 73,9,5% rok do roku,
 • EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego wyniosła 0,06 mld zł, wobec 0,05 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 23,4% rok do roku.

W ciągu trzech kwartałach br. nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły około 6,64 mld zł, wobec 3,83 mld zł w tym samym okresie 2022 r., co oznacza wzrost o 73,1% rok do roku.

Szacowany wpływ odpisu na fundusz wypłaty różnicy ceny za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 4,85 mld zł, pomniejszając wynik finansowy.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3,03 mld zł, wobec 3,94 mld zł, co oznacza spadek o 23,2%.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu