Tańszy kredyt od BGK na zrównoważone inwestycje

Grupa Orlen powiększyła portfel OZE o dwie farmy wiatrowe 
14 grudnia 2023
PGE zbuduje w Lublinie Centralną Dyspozycję Mocy
19 grudnia 2023

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza preferencyjne warunki w finansowaniu zrównoważonych inwestycji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać kredyt inwestycyjny i obrotowy na VAT bez prowizji i z niższą marżą m.in. na zakup zeroemisyjnych autobusów czy instalacji fotowoltaicznej.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju (społeczno-gospodarczego) Polski jest jednym z pięciu głównych z filarów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego, polskiego banku rozwoju, obowiązującej w l. 2021-2025. strategii Banku Gospodarstwa Krajowego. Na początku 2023 roku BGK uzyskał rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję Sustainable Fitch, będącej częścią amerykańskiej renomowanej Fitch Ratings, działającej globalnie w ponad 100 krajach. Agencja doceniła koncentrację działalności i strategii polskiego banku rozwoju na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, wdrożenie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz sprawne zarządzanie w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego. Od stycznia 2023 r. BGK ankietował przedsiębiorców, kredytobiorców na temat ryzyka ESG, a teraz wprowadza na rynek preferencyjną ofertę finansowania dłużnego, która uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Jest ona finansowana ze środków własnych BGK i obowiązuje do końca 2024 r.  

– „Działania z zakresu ESG są integralnym elementem naszej strategii BGK na lata 2021-2025. W jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego Polski. Kiedy decydujemy o tym, czy udzielimy kredytu, pytamy naszych klientów o czynniki środowiskowego i społecznego wpływu. Robimy to systemowo – poprzez ankietę ESG. Teraz wchodzimy na rynek ze specjalną ofertą finansowania. Wierzę, że spotka się z dobrym odbiorem i wielu firmom pomoże realizować ważne i zrównoważone inwestycje. A przy tym gładko przejść przez rewolucję ESG” – mówi Marcin Terebelski, dyrektor programu „Rozwój przemysłu w BGK.’ 

W finansowaniu wspierającym zrównoważone inwestycje BGK wprowadził preferencyjne warunki przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego i powiązanego z nim kredytu obrotowego na VAT, jak brak prowizji za udzielenie czy niższą marże. Dodatkowo obniżono opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego, opłaty abonamentowe za bankowość elektroniczną i opłaty za elektroniczne przelewy krajowe zlecane w systemie ELIXIR przy skorzystaniu z kredytu inwestycyjnego.

BGK adresuje nową ofertę kredytową do przedsiębiorstw, które według unijnej taksonomii mają największe potrzeby transformacji w kierunku zrównoważonej działalności. Mogą z niej skorzystać również te firmy, które planują inwestycje wnoszące istotny wkład w osiągniecie celów środowiskowych i klimatycznych. Bank wskazuje 16 rodzajów takich projektów w 5 sektorach gospodarki, przy czym należy spełnić jedno kryterium techniczne:

Transport:

 1. zakup pojazdów miejskiego i podmiejskiego transportu pasażerskiego oraz drogowego transportu pasażerskiego – wyłącznie zeroemisyjne autobusy;

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja

 • inwestycje w instalacje i technologie kontroli wycieków w sieci wodnokanalizacyjnej – wykorzystywanie technologii kontroli wycieków mających na celu kontrolowanie ciśnienia w strefach opomiarowania DMA;
 • budowa, modernizacja i odnawianie instalacji do odzysku fosforu z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz z materiałów po utlenianiu termicznym osadów ściekowych – udokumentowane wykorzystanie wydobytego fosforu;
 • budowę i rozbudowę scentralizowanych systemów kanalizacyjnych do  odprowadzania (sieć kanalizacyjna) i oczyszczania ścieków – ocena zagrożenia klimatycznego na planowaną inwestycję z zastosowaniem przynajmniej projekcji klimatu w perspektywie 10-letniej;
 • budowa, rozbudowa, odnawianie i modernizację infrastruktury kanalizacji komunalnej, w tym oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, struktur gospodarowania wodami opadowymi – system odprowadzania i oczyszczania wtórnego musi być zgodny z wymogami dotyczącymi wielkości zrzutów z oczyszczalni ścieków komunalnych określonymi w dyrektywie 91/271/EWG;
 • zakup pojazdów do selektywnego zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych przed ich przetworzeniem, odzyskiem lub ich unieszkodliwieniem – pojazdy muszą spełniać normę EURO V (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/858);
 • budowa lub modernizację instalacji do sortowania i przetwarzania wsurowce wtórne strumieni selektywnie zbieranych odpadów innych niż niebezpieczne, w procesie mechanicznego przekształcania do celów innych niż wypełnianie wyrobisk – sortownia powinna umożliwiać selektywne zebranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz przekształcenie ich w surowce wtórne.

Energetyka:

 • budowa i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej – udokumentowanie wykorzystania komponentów o wysokiej trwałości oraz ich zdolności do recyklingu po okresie użytkowania;
 • budowa instalacji do ogrzewania lub chłodzenia, wykorzystującej ciepło odpadowe, pochodzące z innych procesów (np. odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków, ciepło z serwerowni lub innych procesów produkcyjnych) – pompy i urządzenia powinny mieć potwierdzoną efektywność energetyczną.

Informacja i komunikacja:

 1. budowa lub modernizacja obiektów i infrastruktury ośrodków przetwarzania danych – wdrożenie praktyk określonych w najnowszej wersji kodeksu „European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”;

Przetwórstwo przemysłowe:

 1. budowa lub modernizacja instalacji do produkcji żywic, materiałów z tworzyw sztucznych i niewulkanizujących elastomerów termoplastycznych – większość wsadu powinna pochodzić z mechanicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych;
 2. budowa lub modernizacja instalacji do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i konsumenckich – produkowany sprzęt powinien spełniać wszystkie kryteria oznakowania ekologicznego UE mające zastosowanie do danej kategorii produktu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/201021;
 3. budowa, modernizacja lub przystosowanie linii technologicznej do produkcji produktów leczniczych, w których składnikami będą substancje występujące w przyrodzie –  składnikami stanowiącymi postać użytkową produktu powinny być witaminy, elektrolity, aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, węglowodany i lipidy;
 4. budowa lub modernizacja linii technologicznej do produkcji urządzeń mobilności osobistej napędzanych siłą mięśni użytkownika, silnikiem bezemisyjnym lub z obu tych źródeł;
 5. budowa lub modernizacja linii technologicznej do produkcji baterii wielokrotnego ładowania, zestawów baterii i akumulatorów na potrzeby transportu, stacjonarnego i pozasieciowego magazynowania energii – produkty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wprowadzania baterii do obrotu w Unii, w tym z ograniczeniami dotyczącymi stosowania substancji niebezpiecznych w bateriach, określonymi m.in. w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Szczegółowe informacje na jej temat są dostępne na stronie BGK

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu