PGE zaprezentuje nową strategię grupy na jesieni

Miasto Szczecin podpisało umowę z Solarisem
15 września 2020
CEZ rozpoczął sprzedaż aktywów w Polsce
16 września 2020
Elektrownia Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów. Źródło PGE GiEK

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi zaawansowane prace nad nową strategią grupy do 2030 r. i przewiduje jej publikację jesienią 2020 r. – podała spółka.

„Na dzień publikacji sprawozdania trwają zaawansowane prace nad opracowaniem nowej strategii grupy do 2030 roku. Strategia ma dostosować GK PGE do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań branży energetycznej, w tym polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. Publikacja strategii przewidywana jest na jesień 2020 roku” – czytamy w raporcie półrocznym.

W maju br. prezes Wojciech Dąbrowski zapowiadał, że PGE powinna zaprezentować na jesieni nową strategię, uwzględniającą ścieżkę odchodzenia od węgla (jednak podkreślał, że nie będzie to możliwe w ciągu 10 lat).

Wcześniej koncern poinformował o 688 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1702 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowana strata netto ogółem w I poł. 2020 r. wyniosła 637 mln zł wobec 1 765 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wynik netto (-637 mln zł) jest efektem zdarzeń jednorazowych o niegotówkowym charakterze – utrata wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. oraz utrata bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 271 mln zł wobec 2 446 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 2 805 mln zł wobec 4 395 mln zł rok wcześniej, natomiast EBITDA powtarzalna – odpowiednio: 3 117 mln zł wobec 3 299 mln zł rok wcześniej.

„Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku). Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku” – napisano w komunikacie.

„Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w wyniku Grupy ma segment Dystrybucja oraz Energetyka Konwencjonalna partycypujące odpowiednio w 40 proc. i 28 proc. wyniku EBITDA GK. Segment Ciepłownictwo odpowiada za 18 proc. EBITDA, natomiast segment Energetyka Odnawialna wypracował 11 proc. EBITDA, a Obrót 7 proc. EBITDA” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wyniki są zgodne z szacunkowymi danymi opublikowanymi w końcu sierpnia – PGE informowała wówczas, że miała ok. 2 805 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w I połowie br. Wskazała wtedy, że w wyniku dokonanych odpisów grupa odnotowała ok. -688 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r.

Jak podano w raporcie półrocznym, skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 776 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 18 236 mln zł rok wcześniej.

PGE podała w prezentacji wynikowej, że w samym II kw. 2020 r. miała 1 120 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 117 mln zł zysku netto rok wcześniej.

W II kw. 2020 r. EBIT wyniósł odpowiednio: -502 mln zł wobec 1 587 mln zł rok wcześniej, zaś EBIT powtarzalny – odpowiednio: 403 mln zł wobec 563 mln zł.

W II kw. 2020 r. EBITDA wyniosła odpowiednio: 1 036 mln zł wobec 2 597 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA powtarzalna – odpowiednio: 1 347 mln zł wobec 1 501 mln zł.

W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 10 185 mln zł wobec 8 676 mln zł rok wcześniej.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z węgla brunatnego (spadek o 14 proc. r/r) i 9,8 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 13 proc. r/r).

„Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w I półroczu 2020 roku jest głównie efektem mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wyższej generacji źródeł odnawialnych i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Efekt ten został w części ograniczony przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” – wyjaśniono w komunikacie.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 17,3 TWh (spadek o 5 proc. r/r, wpływ niższego zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8 proc. r/r, wpływ obniżenia zapotrzebowania ze strony klientów). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ (spadek o 3 proc. r/r ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym, częściowo zrekompensowany wzrostem sprzedaży w II kwartale 2020 roku).

„Grupa PGE kontynuuje dywersyfikację portfolio wytwórczego w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku i wspierającym rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. W I półroczu 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15 proc. więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 roku, osiągając wynik 0,8 TWh” – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne w I poł. 2020 r. wyniosły 2 504 mln zł wobec 2 557 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2020 roku osiągnęły wartość 2,5 mld zł i były o 2 proc. niższe rok do roku, głównie ze względu na mniejsze nakłady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie). Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie Energetyki Odnawialnej związany był z rozliczeniem farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w Zachodniopomorskiem.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1 547 mln zł wobec 1 404 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc.. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu