Rząd chce włączyć KUKE do finansowania transformacji energetycznej

PGE Energia Ciepła rozpoczęła dekarbonizację największego źródła ciepła w Gdyni
22 lutego 2023
2,5 mld zł kredytów dla Grupy Enea na sieci i rozwój OZE
22 lutego 2023

Rząd chce, aby Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) mogła oferować ochronę ubezpieczeniową również dla projektów pozaeksportowych – „ograniczonych do wsparcia działań podmiotów prywatnych i publicznych służących transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie ze Strategią Europejski Zielony Ład” – wynika z projektu nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Działalność KUKE (gwarantowana przez Skarb Państwa) jest działalnością o charakterze stricte agencji ubezpieczeń eksportowych, ukierunkowaną na wsparcie, w sposób bezpośredni lub pośredni aktywności eksportowej polskich przedsiębiorców.

„Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania, rozszerzają mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. Niemniej, legitymacja Korporacji dotyczyć będzie wyłącznie działalności ubezpieczeniowej, przy wykorzystaniu narzędzi dotychczas przez nią stosowanych, ugruntowanych w dotychczasowym stanie prawnym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Projektowana nowelizacja ustawy ma dotyczyć m.in.:

– Zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów.
– Rozszerzenia zakresu gwarantowania przez Skarb Państwa wydatków dokonywanych w ciężar działalności powierzonej KUKE na mocy ustawy na wszystkie kategorie wydatków pokrywanych przez Korporację w ramach tej działalności (z wyjątkiem prowizji Korporacji).

Wdrażana transformacja energetyczna prowadzi do uruchamiania szeregu projektów inwestycyjnych wymagających zabezpieczenia transakcji, w którym kluczową rolę może odegrać KUKE. Aby wspierać realizację projektów niskoemisyjnych, wykorzystywane będą dotychczasowe instrumenty wchodzące w skład oferowanego przez KUKE Systemu Wsparcia Eksportu.

„Instrumenty KUKE będą mogły pełnić kluczową rolę we wspieraniu projektów transformacji energetycznej – dzięki ubezpieczeniom coraz więcej inwestorów oraz banków będzie chciało uczestniczyć w transformacji energetycznej Polski (…) Dzięki wykorzystaniu narzędzi KUKE dodatkowo banki będą chętniej wspierały polskie przedsiębiorstwa w finansowaniu ich inwestycji, ze względu na możliwość ograniczenia poziomu ryzyka” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreślono, bezpieczeństwo energetyczne Polski w dużej mierze zależy od dalszego rozwoju OZE, w związku z czym uzasadnione jest prowadzenie prace nad likwidacją barier technicznych i prawnych wykorzystania OZE.

W Polsce moc zainstalowana w odnawialnych źródłach to ok. 20 GW, co odpowiada jednej trzeciej całkowitej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. Obecnie priorytetem jest osiągnięcie do 2040 r. ok. 50 proc. produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w tym także tych wykorzystujących wodę, biomasę, biogaz, ciepło ziemi. W związku ze zwiększającym się udziałem OZE konieczny jest także rozwój magazynów energii i utrzymania rezerwy mocy. Perspektywicznie szczególną rolę w magazynowaniu energii będzie pełnić wodór. Inwestycje w OZE wymagają także rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Pojawiają się kolejne inwestycje w budowę i modernizację linii. Rząd uzasadnia, że dzięki wykorzystaniu narzędzi KUKE, banki chętniej będą wspierały polskie przedsiębiorstwa w finansowaniu ich inwestycji, ze względu na możliwość ograniczenia poziomu ryzyka.

„Dzięki gwarancjom Korporacji coraz więcej inwestorów oraz banków będzie chciało uczestniczyć w transformacji energetycznej Polski, co przełoży się na skalę i tempo transformacji, poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (wymogi ESG nałożone przez UE) a tym samym na rozwój i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski” – czytamy w ocenach skutków regulacji (OSR) do projektu.

W aktualnie obowiązującym modelu ustrojowym działalność KUKE gwarantowana przez Skarb Państwa jest działalnością o charakterze stricte agencji ubezpieczeń eksportowych, ukierunkowanej na wsparcie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorców. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania, „rozszerzają mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. Niemniej, legitymacja Korporacji dotyczyć będzie wyłącznie działalności ubezpieczeniowej, przy wykorzystaniu narzędzi dotychczas przez nią stosowanych, ugruntowanych w dotychczasowym stanie prawnym”.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu