Krakowska spalarnia odpadów dąży do eliminacji emisji CO2

Miedziowy koncern przygotowuje się do budowy solarnych farm
8 maja 2024
Majówkowe zniżki przyciągnęły kierowców na stacje Orlenu
13 maja 2024

Krakowski Holding Komunalny S.A. nawiązał strategiczne partnerstwo z firmami Vinco Innovation i CO2 Management, dzięki czemu powstał projekt partnerski pod nazwą Pozyskiwanie wiedzy i know-how z Norwegii dotyczących technologii CCS i CCU na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Dzięki dokumentom, jakie powstały w wyniku realizacji projektu KHK zdobył wiedzę w zakresie technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz ponownego wykorzystania powstałego dwutlenku węgla w przemyśle (CCU).

Krakowski Holding Komunalny S.A (KHK S.A.) będący operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) nie ustaje w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ograniczania emisji gazów cieplarnianych związanych z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, KHK aktywnie analizuje innowacyjne rozwiązania, w tym wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Czerpiąc inspirację z wiodących osiągnięć Norwegii w zakresie gospodarki odpadami i technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz w następnym kroku ponownego wykorzystania w przemyśle (CCU) KHK chętnie przyjmuje najlepsze praktyki i wykorzystuje wiedzę płynącą z doświadczeń europejskich.

Aby ułatwić transfer wiedzy, KHK nawiązał strategiczne partnerstwo z firmą Vinco Innovation, specjalizującą się we wspieraniu innowacji, a także firmą CO2 Management, znaną ze swej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań CCS średniego szczebla. W ramach tej współpracy KHK uzyskało analizę techniczną i biznesową, a także porady ekspertów w zakresie wykonalności wdrożenia CCS w swoim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

Aby było to możliwe, do realizacji został powołany projekt partnerski pod nazwą Pozyskiwanie wiedzy i know-how z Norwegii dotyczących technologii CCS i CCU na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowiefinansowany przez Fundusz Współpracy Dwustronnej w ramach funduszy EOG i Dotacji Norweskich na lata 2014-2021.

Firma Vinco sporządziła raport biznesowy zawierający informacje na temat kwestii ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i środowiskowych oraz wyzwań związanych z rozwiązaniami CCS dla ekologicznej spalarni. W raporcie biznesowym Vinco przekazuje KHK wiedzę na temat komercyjnych aspektów związanych z CCS, wspierając go w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłych działań związanych z zaangażowaniem się w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Głównym celem dokumentu jest zgłębienie dynamiki biznesowej projektów CCUS (wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla), skupiając się na kluczowych czynnikach przyczyniających się do ich sukcesu. Aby ten cel osiągnąć, przyjęte zostało podejście wielowymiarowe, analiza projektów i literatury z czterech różnych perspektyw: ekonomicznej, organizacyjnej, prawnej i środowiskowej.

Z ekonomicznego punktu widzenia zostały zbadane rozliczne konfiguracje typów projektów, struktur własnościowych i uzasadnień ekonomicznych. Podczas gdy w rozwoju CCUS historycznie dominował tradycyjny model pełnego łańcucha, obserwujemy obecnie trend przechodzenia na innowacyjne modele łańcucha częściowego. Modele te realizowane są z zaangażowaniem wyspecjalizowanych podmiotów koncentrujących się na różnych segmentach łańcucha wartości CCUS, z czym nierzadko wiąże się także pojawienie węzłów (hub) CCUS.

Ocenie została poddana koncepcja potencjalnej realizacji spalarni w ramach wspomnianych węzłów, jednocześnie ustalając główne źródła finansowania i przychodów. Pod względem organizacyjnym nakreślone zostały rozmaite struktury projektu i procesy rozwoju stosowane zarówno w przeszłych, jak i w trwających obecnie inicjatywach CCUS. Niniejsza analiza podkreśla głęboki wpływ wybranych modeli biznesowych na strukturę projektu, a także implikacje wynikające z rodzaju własności – zarówno jednoosobowej, jak i wielopodmiotowej, które wymagają przyjęcia odrębnych ram prawnych i strukturalnych.

W kwestiach prawnych analiza uwypukliła wyzwania zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Na arenie międzynarodowej, choć ogólnych ram dostarcza dyrektywa CCS, niespójności w jej wdrażaniu pomiędzy państwami członkowskimi mogą utrudniać postęp w tym względzie. Rozwiązanie tego problemu wymaga wzmocnionej transgranicznej współpracy regulacyjnej. Na poziomie krajowym, z analizy sytuacji w Polsce wynika, iż regulacje są zbieżne z unijną dyrektywą CCS. Niemniej jednak nadal istnieją określone przeszkody regulacyjne, w tym także luki w przepisach dotyczących transportu komercyjnego i sekwestracji dwutlenku węgla.

Jeśli chodzi o wpływ na środowisko, ocenione zostały potencjalne korzyści, zagrożenia i strategie łagodzenia skutków, w oparciu o spostrzeżenia z innych projektów dotyczących wdrażania CCS. Niniejsza ocena przedstawia oddziaływanie środowiskowe powodowane przez wdrożenie technologii CCS.

Podsumowując, raport biznesowy jest źródłem informacji dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., stanowi cenne źródło wiedzy omawiając rozmaite wymiary projektów CCUS, a także kwestie niezbędne do uwzględnienia przy ich realizacji w przypadku Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Drugi dokument, jaki powstał w ramach realizacji Projektu to analiza techniczna, jaką wykonała znana ze swej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań CCS średniego szczebla, firma CO2 Management.

Dokument przedstawia możliwości wykorzystania technologii CCUS na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Przedstawiony został z technicznej perspektywy kompleksowy łańcuch wartości, w tym wychwytywanie dwutlenku węgla, transport transgraniczny i sekwestracja geologiczna.

CO2 Management wskazuje, iż wybór technologii wychwytywania powinien być uzależniony od dojrzałości technologicznej, podstawowych parametrach wydajności i bezpieczeństwie dostaw. W opracowaniu podkreślone zostaje znaczenie testów pilotażowych na miejscu na gazach spalinowych. Opisane zostały wymagania dotyczące warunków i infrastruktury, aby ułatwić funkcjonowanie pełnego łańcucha wartości CCUS (wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla).

Obecne specyfikacje CO2 (próg zanieczyszczeń) dla CCS są bardzo konserwatywne i zbliżone do standardów spożywczych, warunki transportu (reżimy ciśnieniowe) są wrażliwe na specyfikację CO2, a poziomy progowe komponentów różnią się w zależności od projektów i składowisk, bez zharmonizowanego standardu dla europejskiego przemysłu CCS.

Dokument przedstawia również możliwości wykorzystania dwutlenku węgla pochodzącego z zakładów przemysłowych (CCU). Głównym wyzwaniem dla wszystkich projektów CCU jest zapotrzebowanie na duże ilości energii odnawialnej, ponieważ ścieżki chemiczne do wykorzystania dwutlenku węgla jako źródła węgla są endotermiczne., czyli potrzebują dużych ilości energii odnawialnej do reakcji chemicznych.

Systematycznej analizie zostały poddane w opracowaniu również miejsca składowania CO2. Polska ma teoretyczny potencjał magazynowania na lądzie w pobliżu Krakowa, jednak w perspektywie krótko- i średnioterminowej eksport jest bardziej prawdopodobny ze względu na liczne zaawansowane koncesje na magazynowanie na Morzu Północnym.

Z perspektywy technologii zauważono, że kompletny łańcuch wartości CCS obejmujący wychwytywanie, eksport i trwałe składowanie na miejscu może zacząć działać od 2030 roku. Przybrzeżne huby CO2 są kluczem do odblokowania skalowalnej infrastruktury transgranicznej w Europie, ułatwiając dostęp stron trzecich do produkujących emisje gałęzi przemysłu w głębi lądu.

9 kwietnia br. w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie miała miejsce konferencja podsumowująca Projekt, w której uczestniczyli wszyscy partnerzy Projektu oraz zaproszeni goście z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, urzędu Miasta Krakowa, jak również partnerzy KHK z Wiednia i Słowacji.

Na spotkaniu zostały przedstawione rezultaty Projektu, prezentacja raportów – technicznego oraz biznesowego, będących efektem końcowym projektu pod nazwą Zdobycie wiedzy i technologii z Norwegii dotyczącej wychwytywania i magazynowania CO2 dla ZTPO w Krakowie, ale również miało miejsce wystąpienie partnera KHK z Wiednia, dotyczące projektów wychwytywania i magazynowania CO2 w wiedeńskiej spalarni. Konferencja została zakończona szeroką dyskusją, wymianą spostrzeżeń i poglądów wszystkich uczestników.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu