Projekt Ostrołęka C nie wypalił … przynajmniej w pierwotnej formie

Znamy wyniki kwartalne Unimotu
19 maja 2020
Mój Prąd 2: Dzisiaj środa? To muszę złożyć wniosek
20 maja 2020

Ostrołęka C - wizualizacja. Źródło: Energa

Właściciele spółki Elektrownia Ostrołęka, której zadaniem było wybudowanie bloku o mocy 1 000 MW tzw. Ostrołęki C czyli Energa i Enea, informują o tym, że dotychczasowe zaangażowanie w to przedsięwzięcie uderzy w ich wyniki finansowe. Wspomniana spółka podała właśnie, że dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na kwotę ponad 1 mld zł.

„Spółka (Elektrownia Ostrołęka przyp. Red.) poinformowała, że powyższe odpisy są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu opartego o technologię węglową” – podają w komunikatach właściciele.

„Aktualizacja założeń biznesowych”, o których mowa to nic innego, tylko wczorajsza decyzja PKN Orlen o udziale w przedsięwzięciu, jakim jest budowa ostrołęckiego bloku, pod pewnymi warunkami. Otóż płocki koncern jest zainteresowany wspomnianym projektem, jednak wyłącznie w technologii gazowej.

Otóż, jak informował Orlen, ostateczną decyzję, dotyczącą inwestycji w Ostrołęce, poprzedzą rozmowy z właścicielami projektu – dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu. Wszystko to z powodu rosnącego znaczenia niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii przez coraz bardziej restrykcyjną polityką klimatyczną w UE.

„Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizujemy w Grupie Orlen muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych” – komentował decyzję koncernu Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Czytaj więcej: PKN Orlen stawia na gaz w elektrowni w Ostrołęce

Istota tej decyzji tkwi także w ostatnim posunięciu biznesowym płockiego koncernu. Otóż PKN Orlen kupił Energę czyli jednego z właścicieli Ostrołęki C. Transakcja została sfinalizowana 30 kwietnia. Czytaj więcej: Orlen sfinalizował zakup Energi

W efekcie obaj właściciele poinformowali, że opisane wcześniej odpisy Elektrowni Ostrołęka, muszą uwzględnić we własnych wynikach finansowych.

Energa podaje, że „uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji w spółkę do wartości zero zł”.

„Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w Spółce w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -453 mln zł. W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA” – informuje Energa.

Podobnie postąpił drugi właściciel czyli Enea. Spółka poinformowała, że szacowana wartość odpisu wyniesie ok. 455,3 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym za 2019 rok i ok. 435,2 mln zł w raporcie skonsolidowanym grupy.

„Ponadto, Emitent podjął również w tym samym dniu decyzję o dokonaniu odpisu udzielonych Elektrowni Ostrołęka pożyczek, wraz z odsetkami, w łącznej kwocie ok. 65,8 mln zł. Szacowany wpływ ww. odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Spółki za 2019 rok wyniesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego GK Enea za rok 2019” – czytamy w komunikacie.

Enea podkreśla, że „powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019”.

Enea i Energa informowały już w lutym o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. I już wtedy, jako przyczyny decyzji, podawano politykę klimatyczną i wezwanie PKN Orlen na akcje Energi.

„Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 proc. akcji Energi” – czytaliśmy wtedy w komunikacie.

Wielkość zaawansowania realizacji węglowego projektu Ostrołęki C na koniec stycznia 2020 r. wynosiła 5 proc., mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu. Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia projektu miał wynieść 56 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że po węglu w Ostrołęce C nie pozostanie śladu.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu