Duński European Energy ma w Polsce 4 GW w projektach fotowoltaicznych i wiatrowych

Rolnicy będą mogli dostać dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła
17 stycznia 2023
W bełchatowskiej kopalni testowane są elektryczne samochody dostawcze
17 stycznia 2023

Polska jest dla firmy European Energy A/S, inwestującej w wielkoskalowe OZE jednym z kluczowych rynków. Duński inwestor posiada w Polsce projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w fazie rozwoju o łącznej mocy ponad 4 GW. Niedawno uruchomił zespół elektrowni on-shore Pomerania, zwiększając portfel wytwórczy do ok. 60 MW. W 2023 roku planuje podwojenie mocy operacyjnej w Polsce, zarówno poprzez instalacje fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe. W przyszłości nie wyklucza budowy w Polsce kompleksu do produkcji e-metanolu w technologii Power-to-X. – Jednak, aby takie inwestycje były realizowane, powinny być spełnione trzy warunki: potrzebny jest sprzyjający klimat inwestycyjny, powinny być stabilne ramy prawne oraz opracowane jasne zasady rynkowe dla projektów tego rodzaju, a rząd powinien wysłać jasny przekaz dotyczący dekarbonizacji gospodarki – uważa Olga Sypuła, Country Manager w  European Energy Polska.

Cleanerenergy.pl: Plany rozwoju przedstawione przez European Energy A/S obejmują budowę 24 GW w 24 krajach na czterech kontynentach. Obecnie firma działa na 15 rynkach w Europie, w USA, Brazylii i Australii. Gdzie jeszcze powstaną instalacje? Do kiedy miałyby zostać wybudowane?

Olga Sypuła, Country Manager w  European Energy Polska: W European Energy szukamy nowych możliwości rozwoju, budowy i obsługi projektów wiatrowych na lądzie i na morzu, projektów fotowoltaicznych. Rozwijamy również technologie produkcji ekologicznych paliw (tak zwanych Power-to-X, na przykład e-metanolu i ekologicznego wodoru) w celu dekarbonizacji przemysłu ciężkiego i sektora transportu. Istotna jest dla nas współpraca z rolnikami, a razem ze specjalistami opracowujemy rozwiązania stanowiące inteligentne połączenie rolnictwa i energii odnawialnej (na przykład Agri-PV). Jesteśmy obecni w ponad 15 krajach na świecie, aktualnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych 9 nowych rynków, natomiast Polska stanowi dla nas jeden z kluczowych rynków. Obecna sytuacja na światowych rynkach energii jest bardzo dynamiczna, kolejne kraje wprowadzają regulacje mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, co znacząco wpływa na nasze plany. Jednakże spółka podejmuje kroki zmierzające do realizacji wcześniej założonych celów.

Cleanerenergy.pl: European Energy A/S działa od 2004 r., dlaczego zdecydowało się na rozpoczęcie inwestycji w Polsce w 2020 r.?

O.S.: Już w latach 2007-2008 rozpoczęliśmy opracowanie pierwszego projektu w Polsce. Był to kompleks pięciu farm wiatrowych Pomerania Wind, którego budowę, obejmującą łącznie 18 turbin wiatrowych rozpoczęto w 2019 roku. Przy wyborze rynku sprzyjającego rozwojowi nowych projektów OZE, szukamy właściwych lokalizacji, optymalnych przyłączy do sieci, dogodnych warunków atmosferycznych oraz oczywiście odpowiedniego zespołu ludzi, którzy zapewnią właściwą realizację. Wobec tego z dumą możemy się pochwalić, iż w naszym, dynamicznie się rozwijającym biurze w Warszawie zatrudniamy ponad 20 specjalistów z wielu dziedzin.

Cleanerenergy.pl: W październiku 2022 r. uruchomiliście kompleks pięciu farm wiatrowych Pomerania Wind o łącznej mocy 44,7 MW, których koszt budowy wyniósł 73,2 mln euro, a które powiększyły moc Waszych działających operacyjnie aktywów do 60 MW. Równolegle budujecie kolejne farmy wiatrowe, i projekty fotowoltaiczne. Ile do tej pory zainwestowaliście w Polsce?

O.S.: Finansowanie projektów obejmuje kilka etapów m.in. analizy terenu, opracowania środowiskowe, projektowanie, budowę oraz przyłączenie do sieci, eksploatację i konserwację, a ich realizacja wymaga czasu.

Trudno jest podsumować rozmiar wszystkich inwestycji, jakie już zostały zrealizowane w Polsce przez European Energy, jak również będące obecnie w toku. Nakłady kapitałowe na projekty wzrastają, podobnie jak rosną koszty finansowania. Znaczny wpływ na wzrost kosztów budowy i finansowania ma inflacja, jednakże nie zaprzestajemy realizacji naszych inwestycji w budowę i rozwój. Europa zmierza w kierunku zielonej transformacji, w najbliższej przyszłości ceny energii ustabilizują się, aczkolwiek już teraz potrzebujemy więcej energii ze źródeł odnawialnych.

Cleanerenergy.pl: European Energy nie tylko buduje farmy, ale też je sprzedaje. Czy w Polsce też będzie prowadzić tzw. rotację aktywów, ew. budować na zlecenie?

O.S.: Oceniamy każdy projekt indywidualnie i uwzględniamy potencjalne ryzyka i korzyści. Nie wykluczamy sprzedaży projektów do inwestorów końcowych, jak również zarządzania aktywami na ich rzecz , aby zoptymalizować wynik produkcji i zminimalizować koszty operacyjne. W Polsce do tej pory nie sprzedawaliśmy naszych aktywów, a jedynie energię przez nie wytwarzaną. Rozważamy zarządzanie aktywami, jako część naszej głównej działalności.

Cleanerenergy.pl: Inwestycje w Polsce zaczęliście od zakupu już działających farm wiatrowych (FW Białogard II). Czy rozwój w kolejnych latach będzie odbywać się także przez akwizycje działających, bądź gotowych do budowy projektów, czego przykładem jest zakup w ub.r. spółki Contino Delta sp. z o.o. będącej właścicielem projektu Farma Wiatrowa Dębsko?

O.S.: W Polsce rozpoczęliśmy działalność od zakupu portfolio projektów gotowych do budowy. Następnie podjęliśmy działania zmierzające do dywersyfikacji portfela. Nabyliśmy dwa pracujące aktywa, kilka gotowych do budowy, a nad innymi pracujemy samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi partnerami. Aktualna sytuacja na rynku spowodował przesunięcie naszej aktywności w kierunku samodzielnego rozwijania naszych inwestycji.

Cleanerenergy.pl: Grupa European Energy zarządza obecnie ponad 1,7 GW aktywów (1 GW w energii wiatrowej i 0,7 GW energii słonecznej), z tego w Polsce, po uruchomieniu projektu Pomerania macie na razie działające operacyjnie elektrownie wiatrowe o mocy ok. 60 MW. Czy udział polskiego oddziału w portfelu wytwórczym grupy EE będzie się zwiększać?

O.S.: Zdecydowanie tak. W 2023 roku planujemy podwojenie mocy operacyjnej w Polsce, zarówno poprzez instalacje fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe. Szacujemy proporcjonalny wzrost mocy operacyjnych w Polsce, jak i w innych krajach. Napotykamy jednakże szereg przeszkód w postaci braku możliwości przyłączy do sieci, braku sprzyjających regulacji prawnych, bardzo wysokiej inflacji, zaburzeń w łańcuchu dostaw, ale planujemy dotrzymać wszystkich terminów i zachowujemy optymizm co do dalszego rozwoju rynku, ponieważ uważamy, że nie ma innej drogi niż zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym w Polsce i w Europie ogółem.

Cleanerenergy.pl: Deklarujecie, że w Polsce posiadacie inwestycje w fazie rozwoju o łącznej mocy ponad 4 GW. Czy ten portfel jest częścią globalnych planów budowy 24 GW?

O.S.: Tak, to prawda.

Cleanerenergy.pl: Waszym partnerem przy budowie farm wiatrowych jest Onde, polska firma notowana na GPW. Czy do budowy farm fotowoltaicznych też planujecie wybrać preferowanego wykonawcę. Ile wynosi local content w Waszych projektach? Czy zamierzacie go zwiększać, i w jaki sposób?

O.S.: Oczywiście wzrastający udział local content w naszych projektach jest istotny. Poszukujemy możliwości zakupu lokalnie wytwarzanego wyposażenia, materiałów i części. Angażujemy lokalnych wykonawców adekwatnie do naszych potrzeb. Jakość, niezawodność i dostępność w określonych ramach czasowych – zaliczają się do głównych kryteriów wyboru partnerów. Jednakże, jak poprawnie Państwo wspomnieli, ONDE jest naszym wieloletnim partnerem przy budowie projektów z zakresu energetyki wiatrowej i z zadowoleniem kontynuujemy naszą współpracę. W przypadku projektów fotowoltaicznych zaprosiliśmy do współpracy polskich podwykonawców i zakupiliśmy komponenty elektryczne, takie jak przewody i transformatory od lokalnych producentów.

Cleanerenergy.pl: Większość portfela projektów w fazie przygotowawczej to projekty fotowoltaiczne. Na tej podstawie można szacować, że w najbliższych latach planujecie zainwestować w Polsce co najmniej 300-400 mln euro…

O.S.: Przewidywane nakłady na inwestycje będą ogromne, ale jesteśmy na to gotowi. Podkreślę jednak, że potrzebujemy przejrzystej polityki i jasnych zasad rynkowych, do których możemy się stosować z roku na rok. European Energy chciałaby kontynuować inwestowanie w Polsce, ponieważ jest to bardzo perspektywiczny rynek, ale w tym celu potrzebujemy stabilnych ram prawnych, aby przyczyniać się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Cleanerenergy.pl: W najbliższym czasie spodziewane są zmiany przepisów polskiego prawa, które umożliwią rozwój nowych projektów wiatrowych w Polsce. Szacuje się, że liberalizacja zasady 10h może uwolnić ok. 7-8 GW mocy w lądowej energetyce wiatrowej w Polsce. Jakie ambicje – przy takim potencjale rozwojowym polskiego rynku- ma European Energy?

O.S.: Nasze aktualne portfolio z zakresu energetyki wiatrowej, będące obecnie w budowie, uzyskało pozwolenia przed 2016 rokiem z adekwatnymi technologiami, jednakże nie byliśmy w stanie kontynuować rozwoju nowych projektów ze względu na ustawę 10H, która blokuje rozwój rynku energetyki wiatrowej.

Lokalne społeczności są nam dużo bardziej przychylne niż w latach ubiegłych, panuje zrozumienie i akceptacja dla inwestycji w energię odnawialną, jednak obecna „ustawa odległościowa” wyklucza 99,7 % obszaru Polski z możliwości lokalizacji nowych inwestycji wiatrowych. European Energy obecnie buduje ostatni z projektów wiatrowych w Polsce , który uzyskał prawomocne pozwolenia na budowę przed 2016 r.

Nie można jednak zapomnieć o konieczności inwestycji w infrastrukturę energetyczną, bowiem bez tego żaden projekt nie będzie miał szans na realizację, niezależnie czy jest to fotowoltaika, elektrownie wiatrowe na lądzie czy na morzu. Inwestorzy mają ogromne problemy z uzyskaniem warunków przyłączenia projektów do sieci, a sama liberalizacja zasady 10H będzie nieskuteczna i nie odwróci tego trendu. Proces modernizacji infrastruktury energetycznej powinien rozpocząć się dawno temu, ponieważ są to inwestycje długoterminowe i wymagają znacznych nakładów finansowych, jednakże są niezbędne, aby rynek odnawialnych źródeł energii mógł się rozwijać.

Cleanerenergy.pl: Spółka Contino Delta, budująca farmę wiatrową w gminie Kalisz Pomorski jest zwycięzcą ubiegłorocznej aukcji dla OZE o mocy powyżej 1 MW. Czy European Energy zainteresowane jest akwizycją kolejnych projektów, które mają zabezpieczone przychody w postaci kontraktów różnicowych?

O.S.: European Energy uczestniczyła w aukcji, jako właściciel projektu, który jest już obecnie znany pod nazwą Farma Wiatrowa Dębsko. Zawsze rozważamy uczestnictwo w aukcji. Nasze portfolio wiatrowe obejmuje dwa projekty w ramach mechanizmu wsparcia zielonych certyfikatów, a pozostałe są zabezpieczone systemem aukcyjnym.

Akwizycja projektów , które mają zabezpieczone przychody w postaci kontraktów różnicowych zawsze będzie jednym z obszarów zainteresowania naszej spółki.

Cleanerenergy.pl: EE buduje w Danii, rodzimym rynku farmę fotowoltaiczną w Kassø wraz z instalacją do produkcji e-metanolu w technologii Power-to-X. Ekologiczne paliwa mogą być potem stosowane, jako zamienniki paliw kopalnych. Odbiorcą paliw z instalacji w Kassø ma być Maersk, czyli światowy potentat w morskim transporcie kontenerowym. Czy EE zakontraktował już innych odbiorców paliw alternatywnych, które będą produkowane w tej instalacji? Inwestycja w Kassø ma być zasilana energią pochodzącą z farmy fotowoltaicznej o mocy rzędu 300 MW. Czy wolumen produkowanej przez nią energii będzie w 100% pokrywać zapotrzebowanie instalacji do produkcji e-metanolu, także po planowanej rozbudowie mocy?

O.S.: European Energy podpisała umowę z duńską firmą transportową Maersk, największą linią żeglugową kontenerowców i operatorem tych jednostek na świecie. Kontrakt dotyczy dostawy 10 000 ton zielonego metanolu, dzięki którym pierwszy statek Maersk będzie zasilany bezemisyjnym paliwem. European Energy zlokalizuje instalację produkującą e-metanolu w pobliżu parku solarnego Kassø, największego w północnej Europie, o mocy 300 MW. W marcu 2022 roku European Energy i Maersk zacieśniły swoją współpracę podpisując nową umowę na dostawy do 300 000 ton e-metanolu rocznie poczynając od 2025/26. W ramach partnerstwa zaprojektujemy oraz zbudujemy wielkoskalową infrastrukturę do wytwarzania e-metanolu w Ameryce Północnej i Południowej, a Maersk stanie się wyłącznym odbiorcą zielonego paliwa z instalacji w ramach wieloletniej umowy. 

Staramy się łączyć w European Energy cały łańcuch wartości, od produkcji energii odnawialnej do produkcji e-metanolu. Inwestycje będą zlokalizowane w połączeniu z nowymi źródłami energii odnawialnej przygotowanymi i wybudowanymi przez nas.  

Ponadto podpisaliśmy dwie kolejne umowy współpracy z portami – Aalborg (największym portem śródlądowym w Danii) oraz portem Esbjerg. W porcie Aalborg instalacja musi być gotowa do użytkowania już w 2025 roku i będzie wytwarzać 75 000 ton e-metanolu rocznie na potrzeby sektora transportu. Z kolei do portu Esbjerg European Energy planuje dostarczać ekologiczny wodór, zaczynając od pierwszej połowy 2023 roku ze swojej farmy wiatrowej. Ekologiczny wodór będzie wykorzystywany w ogniwach paliwowych do generowania mocy bez konieczności stosowania paliw kopalnych dla jednostek w porcie, zmniejszając emisję CO2 oraz zanieczyszczenie powietrza pyłami.  

Na marginesie, przy produkcji ekologicznego wodoru powstaje duża ilość ciepła. Zamiast pozwolić się mu zmarnować, nadmiar ciepła będzie wprowadzany do lokalnej sieci ciepłowniczej dla 200 gospodarstw domowych w Esbjerg, pokazując, jak można połączyć sektor energetyki, paliwowy i grzewczy w ramach jednego projektu.

Cleanerenergy.pl: Deklarujecie, że jesteście gotowi podzielić się technologią Power-to-X również z innymi krajami?. Czy taka instalacja mogłaby powstać w Polsce? Pod jakimi warunkami?

O.S.: Niedawno mój kolega stwierdził „musimy przyjrzeć się nowemu miksowi energetycznemu, ponieważ to co sprawdzało się 40 lat temu, nie będzie efektywne w kolejnych 40 latach.” Zatem, po pierwsze  – potrzebny jest sprzyjający klimat inwestycyjny, po drugie – stabilne ramy prawne, oraz opracowanie jasnych zasad rynkowych dla projektów tego rodzaju, a po trzecie – jasny przekaz ze strony rządu dotyczący dekarbonizacji gospodarki. Jak tylko te trzy założenia zostaną osiągnięte, wówczas instytucje finansowe będą bardziej otwarte na wspieranie projektów tego rodzaju i da to zielone światło zarówno producentom paliw ekologicznych, jak i konsumentom.

Cleanerenergy.pl: Działające w Polsce firmy posiadające farmy wiatrowe o mocy +10MW zarobiły łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. 2,66 mld zł (wynik na działalności energetycznej), przy 4,56 mld przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost odpowiednio o 306% i 134% licząc rok do roku. Deklarowała Pani, że jesteście otwarci na dyskusję o nadzwyczajnym opodatkowaniu zysków, jednakże oczekiwalibyście od polskiego rządu odpowiednich ram prawnych oraz rzetelnych przepisów prawa, dających inwestorom właściwe sygnały w zakresie długoterminowej i poważnej współpracy. Czy może Pani to skonkretyzować? Jak Państwo oceniacie ustawę zamrażającą ceny energii od 1 grudnia br., przyjętą właśnie przez Sejm? Czy ta ustawa spowoduje zmianę planów European Energy wobec polskiego rynku, i np. ograniczenie skali inwestycji poprzez zamrożenie projektów?

O.S.: European Energy z zadowoleniem przyjmuje Rozporządzenie Rady UE w sprawie nadzwyczajnej interwencji w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Jednocześnie zakładamy, iż to samo prawo powinno zapewnić brak pogorszenia warunków inwestycyjnych dla nowych projektów z zakresu energii odnawialnej i nie powinno szkodzić producentom energii odnawialnej.

Jednak w rzeczywistości obserwujemy, że niedawno wprowadzona w Polsce ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej jest obciążona ryzykiem nadmiernej ingerencji w rynek energii. Istnieje ryzyko, iż powtórzy się sytuacja z 2016 roku, kiedy cały sektor uległ zamrożeniu i nie pojawiały się nowe inwestycje. Ta ustawa stanowi ogromne wyzwania w kontekście różnych instrumentów finansowych (tj. wirtualnych PPA) stanowiących podstawę finansowania inwestycji, ale również podważa wiarygodność polskiego rynku wśród inwestorów.

Deklarujemy nasze dalsze zaangażowanie  w proces konsultacji z polskim rządem w ramach współpracy ze stowarzyszeniami biznesowymi, oraz umowy sektorowej z polskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zawartej w 2021 roku.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu