Rola gazu ziemnego w strategiach Polski i UE musi zostać zweryfikowana

Ulgi dla właścicieli fotowoltaiki w 2023
20 lutego 2023
Rośnie liczba rejestracji osobowych elektryków
21 lutego 2023

Rola gazu ziemnego jak paliwa przejściowego, planowana w strategicznych dokumentach Polski i UE, musi zostać ponownie zweryfikowana – piszą eksperci Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i CAKE. Zamiar uniezależnienia się od rosyjskiego gazu ziemnego powoduje konieczność zastąpienia tego surowca w energetyce innymi paliwami i źródłami wytwarzania. Raport powstał w oparciu o wyniki obliczeń przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), zaprezentowanych w analizie „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”

„Rządy krajów UE planują przyspieszyć rozwój OZE, opóźniają proces wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowych, a niektóre z nich przywracają do operacji elektrownie węglowe. W przypadku Polski naturalnym kierunkiem jest przesunięcie w czasie procesu zamykania elektrowni na węgiel kamienny. Wydłużenie czasu pracy bloków węglowych w Polsce nie powinno jednak wyhamować transformacji w stronę źródeł odnawialnych, choć w horyzoncie do 2030 r. prawdopodobnie wpłynie niestety na niższe tempo spadku emisji w energetyce” – piszą autorzy publikacji.

W publikacji przedstawiono wyniki rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce przyjmując dwa scenariusze:
•NEU – scenariusz neutralności, w którym założono realizację celów polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji GHG zgodnie z opublikowanym przez KE pakietem „Fit for 55”.
•NEU_HPRICE – scenariusz neutralności zakładający te same cele redukcyjne GHG i potencjały technologii energetycznych, które zostały zawarte w scenariuszu NEU, ale bazujący na wyższych projekcjach cen paliw kopalnych i uwzględniający ograniczenia w dostępności gazu ziemnego.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce do 2050 r. w rozpatrywanych scenariuszach (TWh). Źródło: KOBiZE

Jak piszą eksperci w scenariuszu z wysokimi cenami paliw, czyli NEU_HPRICE, generacja energii elektrycznej z gazu ziemnego w 2030 roku jest około 36 TWh mniejsza niż w scenariuszu NEU – rośnie natomiast wykorzystanie węgla około 17 TWh, generacja OZE jest około 13 TWh wyższa (zarówno pochodząca z biomasy, biogazu, PV jak i wiatru na morzu – jedynie udział lądowej energetyki wiatrowej nie ulega zmianie w związku z wysokim tempem wzrostu już w scenariuszu NEU), zwiększa się również import około 9 TWh.

„Z przeprowadzonych analiz wynika konieczność większego wykorzystania jednostek węglowych mniej więcej do 2030 r. Do tego czasu jednostki węglowe wciąż będą odgrywać kluczową rolę w krajowym systemie energetycznym” – piszą autorzy publikacji.

Jeśli chodzi o kierunki rozwoju sektora elektroenergetycznego UE, to można zaobserwować wyraźny odwrót od gazu ziemnego, co jest naturalną konsekwencją wzrostu cen tego surowca i ograniczeń w imporcie.

„Gaz ziemny traci w scenariuszu NEU_HPRICE status paliwa przejściowego, podczas gdy taką funkcję bez wątpienia pełnił w scenariuszu NEU (generacja energii elektrycznej z gazu ziemnego jest niemal o 180 TWh mniejsza w roku 2030 w scenariuszu NEU_HPRICE niż w NEU)” – czytamy.

Jeśli chodzi o rozwój OZE to w obu scenariuszach wygląda podobnie, a wynika to m.in. z tego, że w scenariuszu NEU w zasadzie opiera się on o ograniczenia, odzwierciedlające w modelu bariery techniczne i regulacyjne rozwoju OZE.

„Zatem bardzo istotne będzie wdrażanie rozwiązań technicznych i instytucjonalnych, które umożliwią przyspieszenie inwestycji w OZE, w szczególności w segmencie energetyki wiatrowej na morzu i w nieco mniejszym stopniu na lądzie. Rozwój energetyki wiatrowej na taką skalę będzie z pewnością ogromnym wyzwaniem dla UE zarówno w sferze technicznej, jak i finansowej. Wymagać będzie także efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw materiałów potrzebnych do realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia” – piszą eksperci.

Jeśli chodzi o rynek uprawnień do emisji CO2, to eksperci wskazują, że najbardziej charakterystyczną cechą w 2022 r. była bardzo wysoka zmienność cen. W ciągu krótkiego czasu potrafiły one zmieniać się od 35 proc. do nawet 45 proc.

„Niewątpliwie przyczyną tego stanu była niepewna sytuacja geopolityczna wywołana atakiem Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. czego efektem jest obecny kryzys energetyczny w UE. Chęć uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji, w szczególności gazu, spowodowała konieczność przestawienia się UE na inne źródła, m.in. zwiększenia wykorzystania węgla. (…) Ponadto, aby uniezależnić się od paliw z Rosji, UE podjęła decyzję, aby wykorzystać część przychodów uzyskanych z systemu EU ETS. W tym celu planuje się zwiększenie podaży uprawnień w najbliższych latach poprzez ich dodatkową sprzedaż w drodze aukcji, w ramach planu REPowerEU” – czytamy w raporcie.

W technicznej analizie dla cen uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano scenariusz krótkoterminowy i średnioterminowy. W tym pierwszym bardziej prawdopodobne jest, że ceny uprawnień do końca I kw. 2023 r. spadną do poziomu ok. 60 euro, natomiast w drugim potencjał do wzrostów sięga nawet 150 euro.

„Warunkiem przy tym drugim scenariuszu jest jednak trwałe przełamanie granicy, której jeszcze nie udało się sforsować inwestorom, czyli poziomu 100 euro. Być może wartość 150 euro uda się osiągnąć już w I kwartale 2024 r., na co wskazuje układ harmoniczny dla cen uprawnień” – oceniają eksperci.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu