Litewska grupa Ignitis chce rozwijać kolejne projekty OZE w Polsce

Cena uprawnień do emisji CO2 utrzymuje wysoki poziom
10 lutego 2021
Liczba prosumentów zbliża się do pół miliona
10 lutego 2021

Grupa Ignitis aktywnie inwestuje w projekty związane z energią odnawialną na polskim rynku. Na Pomorzu realizujemy projekt farmy wiatrowej Pomerania o mocy 94 MW. Ponadto we wrześniu została podpisana umowa z Sun Investment Group na zakup portfeli parków solarnych powstających w Polsce. Jesteśmy zainteresowani możliwościami rozwoju innych projektów OZE w Polsce i gotowi do dyskusji na temat wszystkich możliwych partnerstw – mówi Diana Kazakevič, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Ignitis Polska Sp. z o.o.

Cleanerenergy.pl: Ignitis Group, poprzednio Lietuvos Energija UAB, to największa litewska firma energetyczna i odpowiednik PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jak na poziomie – Państwa koncernu, jak i kraju, przebiega transformacja energetyczna, której przyspieszenie wymuszają unijne przepisy, w tym implementacja tzw. Zielonego Ładu?

Diana Kazakevič: Dekarbonizacja i zielona transformacja energetyczna to słowa, które ostatnio są coraz częściej cytowane, bo trafnie opisują kierunek, w którym zmierza sektor energetyczny na całym świecie. Powodem tego są zmiany klimatyczne, których nie możemy już dłużej ignorować i które wpływają również na mentalność konsumentów.

Wyniki badań, które zostały opublikowane w styczniu 2021 roku przez Global Web Index, pokazuje, że 84% konsumentów w Wielkiej Brytanii i USA twierdzi, że słabe wyniki w zakresie ochrony środowiska spowodowałyby lub mogłyby spowodować zaprzestania kupowania produktów danej marki. Badanie wykazało również, że 43% osób w wieku od 16 do 24 lat jest skłonnych zapłacić wyższą cenę za markę, która ma pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo, w porównaniu z zaledwie 31% osób w wieku od 55 do 64 lat. Jest to dobra ilustracja tego, że pokolenie Grety Thunberg będzie coraz częściej kupować tylko towary przyjazne dla środowiska. Innymi słowy, firmy, które będą w stanie zaoferować towary bez śladu węglowego, wkrótce będą miały największą przewagę konkurencyjną.

Kraje Unii Europejskiej wydają miliardy euro na rozwój nowych, niekonwencjonalnych technologii energetycznych, które mogą przynieść zarówno oszczędności, jak i przyczynić się do czystszego środowiska. Rosnące zainteresowanie największych światowych gospodarek technologiami energetycznymi zmniejszającymi emisję dwutlenku węgla jest sygnałem wykraczającym poza ostrożny optymizm w kwestii łagodzenia zmian klimatycznych. Rozwój zielonej energii jest historyczną szansą dla Polski i krajów bałtyckich, aby znaleźć swoją niszę i stać się jednym z centrów inteligentnych technologii energetycznych. Niezwykle ważne jest, aby Polska i kraje bałtyckie znalazły się w gronie państw, które aktywnie przyczynią się do rozwoju nowych technologii energetycznych. A mają ku temu wszelkie możliwości i pierwsze kroki zostały już poczynione.

Ignitis Group jest pierwszą firmą z krajów bałtyckich i Polski, która przyłączyła się do inicjatywy ONZ i zobowiązała się do zredukowania emisji CO2 netto do zera do 2050 roku. W długoterminowej, zaktualizowanej strategii korporacyjnej, Grupa Ignitis zakłada osiągnięcie 4 GW mocy zainstalowanej w zielonej energetyce do 2030 roku. Kroki w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i ochrony środowiska zostały podjęte nie tylko poprzez inwestowanie w zieloną energię, ale również poprzez inwestowanie w nowe technologie energetyczne i start-upy, które rozwijają przyszłe technologie energetyczne i rozwiązania dekarbonizacji na całym świecie.

Realizując cele zrównoważonego rozwoju, oferujemy naszym klientom rozwiązania i produkty zorientowane na zrównoważone, ekologiczne rozwiązania energetyczne, które przyczynią się do szybszego zrównoważonego rozwoju w energetyce. Nasze podejście to bycie partnerem klienta na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Cleanerenergy.pl: Ignitis Group działa na pięciu rynkach, poza Litwą, w Polsce, na Łotwie, w Estonii i w Finlandii. Który z zagranicznych rynków jest kluczowy dla grupy, i najbardziej perspektywiczny?

D.K.: Główny nacisk kładziemy na kraje bałtyckie, Polskę i Finlandię. Na ten moment, widzimy, że Polska ma największy potencjał w rozwoju odnawialnych źródeł energii, dlatego jesteśmy zainteresowani rozwojem nowych projektów w tym regionie.

Badamy również nowe możliwości rozwoju w innych krajach europejskich na drodze transformacji energetycznej.

Cleanerenergy.pl: 1 grudnia 2020 r. została Pani powołana na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Ignitis Polska, a według Dariusa Maikštėnasa, szefa Ignitis Group UAB, zmiana w zarządzaniu strategicznym spółki ma pozwolić szybciej osiągnąć wyznaczone cele strategiczne oraz umocnić pozycję jej na rynku. Jakie to są cele i jaką pozycję chciałaby Pani, aby osiągnęła Ignitis Polska?

D.K.: Latem ubiegłego roku Ignitis przygotował rozwiązania produktowe dla klientów końcowych oraz rozpoczął aktywną sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla potrzeb przedsiębiorców. Oferta Ignitis zawiera rozwiązania tzw. „energy smart solutions”, które pozwalają na optymalizację kosztów poboru energii elektrycznej.

W przypadku rozwiązań OZE, Ignitis oferuje pełną gamę usług, skoncentrowanych na optymalizacji kosztów zakupu energii ponoszonych przez klientów – w tym przypadku w perspektywie długoterminowej. Wspieramy klientów także w zakresie niwelowania śladu węglowego poprzez zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponadto poszerzamy wachlarz rozwiązań produktowych, dostosowując się do oczekiwań klientów. Możliwość połączenia elastycznych rozwiązań zakupowych, „energy smart solutions” i własnych aktywów wytwórczych pozwoli Ignitis na wzmocnienie oferowanych rozwiązań produktowych.

Dążymy do tego, aby być niezawodnym dostawcą inteligentnych rozwiązań energetycznych dla polskich odbiorców energii.

Cleanerenergy.pl: Ignitis Group zarejestrowała spółkę w Polsce w czerwcu 2017 r. Po dwóch pełnych latach działalności, w 2019 r. przychody ze sprzedaży Ignitis Polska wyniosły 4,7 mln zł. Jakie są szacunki przychodów w całym 2020 r.?

D.K.: Ignitis Group jest spółką notowaną na giełdzie, dlatego też możemy komentować wyniki finansowe dopiero po opublikowaniu wyników przez Grupę.

Cleanerenergy.pl: Działalność w Polsce była zyskowna, bo na koniec 2019 r. EBIDTA wyniosła 0,6 mln zł, a zysk netto 1,4 mln zł. Czy dodatni wynik udało się utrzymać w 2020 r.?

D.K.: Odpowiedź na pytanie dotyczące wyników finansowych będę mogła udzielić dopiero po opublikowaniu wyników przez Grupę.  

Cleanerenergy.pl: Jaki wolumen energii i gazu spółka uplasowała na polskim hurtowym rynku w 2019 r.?

D.K.: W poprzednich latach nasza działalność opierała się głównie na handlu energią elektryczną, wolumen obrotu za 2019 rok wyniósł prawie 5 TWh energii. Handel gazem w Polsce rozpoczęliśmy w marcu 2020 roku.

Cleanerenergy.pl: Ignitis Polska rozwija swoją ofertę. Pod koniec lipca 2020 r. firma rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej i gazu w segmencie B2C. Jakie są efekty poszerzenia oferty? Czy zmniejszenie zużycia energii w gospodarce związane z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 ma wpływ na realizację planów sprzedażowych przez Ignitis Polska?

D.K.: Obecnie oferujemy nasze rozwiązania produktowe, zarówno w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jak i gazu, do klientów biznesowych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy aktywną sprzedaż energii elektrycznej i jeszcze tego samego roku rozpoczęła się dostawa energii dla naszych klientów.

Wartym uwagi jest fakt, że z początkiem 2021 roku wolumen naszej sprzedaży wzrośnie wielokrotnie, uwzględniając fakt, że dostawy wynikające z niektórych umów sprzedaży energii czy gazu rozpoczną się dopiero w tym roku.

Przewodnim założeniem w kontekście naszych produktów jest możliwość oferowania klientom elastycznych rozwiązań, które pozwalają na dywersyfikację ryzyka związanego z zakupem energii elektrycznej i gazu na towarowej giełdzie energii. Dzięki tym rozwiązaniom nasi klienci będą mogli realizować transze zakupowe na przyszłe lata, co pozwoli im wypełnić założenia wynikające ze strategii zarządzania ryzykiem.

W kontekście ograniczeń wynikających z pandemii nie obserwujemy istotnego wpływu na naszą działalność. Zauważamy jednak, że trudniej jest nam realizować codzienne zadania, COVID-19 bowiem utrudnia wzajemne kontakty, a wiadomo, że są one nieodzowną częścią prowadzenia biznesu przede wszystkim związanego ze sprzedażą.

Rok 2020 jest rokiem aktywnego wzrostu naszej działalności sprzedażowej w Polsce i zamierzamy utrzymać ten rosnący trend w przyszłych latach. Rozwijamy poszczególne komórki naszej organizacji, by jeszcze lepiej móc służyć naszym klientom, ale także, by móc oferować nowe rozwiązania, których klienci potrzebują – co chociażby wynika ze zmieniającego się otoczenia prawnego.

Cleanerenergy.pl: Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w Polsce na koniec I półrocza 2020 r. działało blisko 290 spółek, w których udziałowcem jest litewska firma lub obywatel Litwy. Czy jest to naturalna baza kliencka Ignitis Polska? Jakich klientów spośród nich udało się już pozyskać?

D.K.: Naszą ofertę prezentujemy wszystkim klientom, którzy pragną zapoznać się z naszymi produktami, nie uzależniając tego od kraju pochodzenia spółek lub udziałowców. Oczywiście możemy potwierdzić, że kontaktujemy się również z klientami, w których udziałowcem jest litewska firma lub obywatel Litwy i rozmawiamy o możliwości podjęcia współpracy w przyszłości, jednak ważnym jest w tym przypadku horyzont czasowy zawartych już przez tych klientów kontraktów. Reasumując, nasze działania prowadzimy z osobami zainteresowanymi naszymi rozwiązaniami.

Cleanerenergy.pl: Czy w gronie klientów są również polskie firmy, ew. z zagranicznym kapitałem, jakie?

D.K.: Nasza oferta jest adresowana do klientów biznesowych, jednak nie warunkujemy jej w zależności od formy własności i kraju pochodzenia kapitału.

Wśród naszych klientów są zarówno polskie firmy rodzinne, jak i podmioty powiązane z kapitałem zagranicznym. Dla nas najważniejsze jest zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz stworzenie wraz z nimi rozwiązań najlepiej spełniających ich oczekiwania.

Firmy z kapitałem zagranicznym, posiadające w Polsce swoje oddziały, mają często dokładnie sprecyzowane oczekiwania, przede wszystkim w kontekście produktów elastycznych. Często, wynika to z faktu, że w innych krajach, przy bardziej rozwiniętym rynku energii oraz bardziej płynnych giełdach, produkty elastyczne powstały szybciej, niż miało to miejsce w Polsce, gdzie jeszcze 10 lat temu większość podmiotów kupowała energię po stałej cenie.

Cieszy nas możliwość współpracy zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi, gdyż możemy odpowiadać na różnorodne oczekiwania ze strony klientów (wynikających z odmiennych potrzeb oraz różnych historycznych modeli zakupowych).

Cleanerenergy.pl: Z jakich branż rekrutują się klienci biznesowi Ignitis Polska?

D.K.: Nasi klienci prowadzą zarówno działalność produkcyjną jak i usługową, stąd przekrój branż w naszym portfelu jest bardzo zróżnicowany.

W obecnych czasach, z nieco większą rozwagą podchodzimy do branż, na których pandemia mocno odcisnęła swoje piętno. Nie znaczy to jednak, że nie zamierzamy tym klientom pomagać, gdyż i oni potrzebują energii elektrycznej czy gazu. Rozmawiamy z klientami, służymy im pomocą i doświadczeniem niezależnie od branży, jaką dana firma reprezentuje.

Cleanerenergy.pl: Według wcześniejszych zapowiedzi zgodnie z przyjętą strategią grupa Ignitis chciała mieć do 2020 r. w portfelu w państwach bałtyckich i w Polsce odnawialne źródła o mocy 400 MW. Czy te plany są aktualne? Jaka część miałaby przypaść na Polskę?

D.K.: Naszym celem jest osiągnięcie 1,6-1,8 GW w 2023 roku. Docelowo do 2030 r. zamierzamy osiągnąć łączenie 4 GW zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej, jednocześnie zapewniając, że budowa ta stworzy wartość dla naszych akcjonariuszy.

Obecnie Grupa Ignitis aktywnie inwestuje w projekty związane z energią odnawialną na polskim rynku. Na Pomorzu realizujemy projekt farmy wiatrowej o mocy 94 MW. Ponadto we wrześniu została podpisana umowa z Sun Investment Group na zakup portfeli parków solarnych powstających w Polsce.

Jesteśmy zainteresowani możliwościami rozwoju innych projektów w Polsce i gotowi do dyskusji na temat wszystkich możliwych partnerstw.

Cleanerenergy.pl: Jaką moc zainstalowaną mają obecnie aktywa fotowoltaiczna Ignitis Group, w tym w Polsce?

D.K.: Na Litwie posiadamy park energii solarnej o mocy 4 MW. Obecnie jest to największa działająca elektrownia słoneczna na Litwie i w krajach bałtyckich.

We wrześniu, Ignitis Renewables, spółka zależna Grupy Ignitis, podpisała umowę nabycia portfela parków solarnych w Polsce od dewelopera Sun Investment Group (SIG). Łączna moc tych projektów wyniesie 170 MW.

Cleanerenergy.pl: W 2019 r. Ignitis Group kupiła od hiszpańskiej firmy IGE projekt lądowej farmy wiatrowej Pomerania, zlokalizowanej w gminach Dzierzgoń i Stary Targ w powiecie sztumskim, w woj. pomorskim o 94 MW mocy zainstalowanej. Projekt wygrał w aukcji Urzędu Regulacji Energetyki zorganizowanej w listopadzie 2018 r. Czy Ignitis Group jest zainteresowany kolejnymi akwizycjami projektów wiatrowych, z zabezpieczonymi kontraktami różnicowymi w ramach polskiego mechanizmu aukcyjnego?

D.K.: Grupa Ignitis jest aktywna, zarówno na rynku krajów bałtyckich, jak i na rynku polskim.  Jesteśmy zainteresowani rozwojem nowych projektów w tym regionie, zwłaszcza w Polsce. Technologie wiatrowe i fotowoltaiczne, zarówno na wczesnych, jak i późnych etapach rozwoju są w centrum naszych zainteresowań.

Cleanerenergy.pl: W 2019 r. wycofaliście się z zakupu innego projektu farmy fotowoltaicznej o ok. 50 MW mocy zainstalowanej, należącego do spółki deweloperskiej Wento, kontrolowanej przez Enterprice Inwestors. Jaką docelową moc ma mieć portfel wiatrowy Ignitis Group w Polsce?

D.K.: Planowaliśmy zakup projektu farmy wiatrowej od Wento pod warunkiem, że zapewni ona taryfę gwarantowaną podczas aukcji. Ponieważ ten warunek wstępny nie został spełniony, umowa została rozwiązana na podstawie wzajemnego porozumienia. Nie umniejsza to naszej chęci do inwestowania w Polsce. Grupa Ignitis dąży do realizacji celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie 4 GW zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej do 2030 roku. Cele główne, jak również cele w podziale na segmenty geograficzne są ambitne, a Polska jest zdecydowanie w centrum naszej uwagi.

Cleanerenergy.pl: Całkowity koszt projektu Pomerania to 127 mln euro. Ignitis Group pozyskała na niego 258 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co pokrywa ok. 50% kosztów. Czy taka struktura finansowania będzie powielana przy kolejnych projektach?

D.K.: Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie farma wiatrowa Pomerania zawarła umowę z bankiem Nordic Investment o dodatkowy kredyt w wysokości 150 mln zł. Został utworzony klub zewnętrznych podmiotów finansujących tj. EBI i NIB.

Grupa Ignitis udowodniła już, że jest wiarygodnym partnerem pozyskiwania nowej i zrównoważonej energii. Ponadto aktywnie uczestnicząc w tymże rynku, jest gotowa na kolejne projekty w Polsce.

Uważamy, że m.in. przy naszym wysokim ratingu kredytowym oraz wpływach z IPO możemy być wiarygodnym partnerem w rozwoju projektów związanych z energią odnawialną w Polsce.

Cleanerenergy.pl: Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Ignitis Polska Sp z o. o. wyglądała następująco: węgiel kamienny (44,59%), węgiel brunatny (24,75%), Gaz (6,79%), inne (2,93%) oraz OZE (20,94%). Udział OZE był więc wyższy niż średnia rynkowa. Kto był waszym dostawcą?

D.K.: Grupa współpracuje zarówno z wytwórcami, jak i również dokonuje hurtowego obrotu energią poprzez Towarową Giełdę Energii. Z uwagi na ten fakt, możemy stwierdzić, że portfel kontrahentów, z którymi współpracuje Grupa Ignitis jest portfelem złożonym z wielu dostawców.

Cleanerenergy.pl: Jaki wolumen energii udało się wam sprzedać w 2020 r.? Czy udział OZE w strukturze zużytych paliw do produkcji energii wzrośnie?

D.K.: W 2020 roku Grupa Ignitis sprzedała na lata przyszłe ponad 250 GWh energii elektrycznej na rzecz klientów końcowych, tj. z dostawą na lata 2021-2023. Dostawa tylko na rok 2020 nie stanowi wielkiego udziału, z uwagi na fakt, że Grupa Ignitis zaczęła aktywną sprzedaż energii eklektycznej w lipcu 2020 roku. Zakładamy, że udział OZE w strukturze paliw wzrośnie.

Cleanerenergy.pl: Pomerania to jedna z największych farm wiatrowych w Polsce, jej całkowita roczna produkcja energii elektrycznej ma wynieść ok. 300 GWh, ale farma ma zostać podłączona do sieci wiosną 2021 r. Czy Ignitis Polska będzie sprzedawał energię produkowaną przez Pomeranię?

D.K.: Naszym założeniem jest, aby energia produkowana przez farmę wiatrową Pomerania była sprzedawana dla klientów Ignitis Group.

Cleanerenergy.pl: W połowie września 2020 r. Ignitis Group poinformowała o zakupie przez Ignitis Renewables od dewelopera, litewskiej spółki Sun Investment Group farm fotowoltaicznych o mocy 170 MW w Polsce. Ile z nich to instalacje produkujące prąd, a ile projekty. Kiedy projektowane siłownie z tego portfela mogą zostać podłączone do sieci?

D.K.: Przystąpiliśmy do partnerstwa na rzecz wspólnego rozwoju, nabywając portfel projektów na różnych etapach rozwoju, więc ich połączenie z siecią będzie również inne.

Widząc duży potencjał w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, jesteśmy zainteresowani rozwojem nowych projektów, a nasze plany są ambitne. Liczymy na rozwój współpracy w tym zakresie.

Cleanerenergy.pl: Czy 170 MW to docelowa wartość portfela PV w Polsce, w perspektywie do 2030 r., nakreślonej w strategii grupy?

D.K.: Jest to jeden z projektów, a celem strategicznym Ignitis Group na rok 2030 jest zwiększenie zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej do 4 GW. Znaczna część z nich dotyczy projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, a polski rynek jest zdecydowanie w centrum naszej uwagi.

Dziękujemy za rozmowę

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu