Wykonawca wrocławskiej elektrociepłowni Nowa EC Czechnica gra va banque

Na Śląsku otwarto stację tankowania wodorem NESO
30 października 2023
Deweloper Ib vogt może zacząć eksploatować farmę na Zamojszczyźnie
7 listopada 2023

Polimex Mostostal S.A. zażądał 334 mln zł netto dodatkowego wynagrodzenia za wybudowanie pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej Nowa EC Czechnica, powołując się wzrost cen i towarów w wyniku pandemii COVD-19 i wojny na Ukrainie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu mu przyznał rację, i zdecydował o wypłacie 172 mln zł tytułem zabezpieczenia. Grupa PGE, która jest inwestorem jednoznacznie negatywnie ocenia działania wykonawcy złożyła odwołanie od nieprawomocnego postanowienia.

23 czerwca 2021 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławski Kogeneracja S.A., notowana na warszawskiej giełdzie spółka kontrolowana przez PGE Energia Ciepła (ma 58,1% akcji) z Grupy PGE zawarła umowę z konsorcjum Polimex Mostostal S.A., giełdowej firmy inżynieryjno-budowlanej i generalnego wykonawcy w segmencie budownictwa przemysłowego i jego spółki zależnej Polimex Energetyka sp. z o.o. na budowę gazowej elektrociepłowni Nowa EC Czechnica, która ma zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową.

Do końca II kwartału 2024 r. konsorcjum miało wybudować w formule „pod klucz” (umowa EPC) blok gazowo-parowy o łącznej  mocy elektrycznej 179,4 MW i 62,9 MWt mocy cieplnej, akumulator ciepła oraz cztery kotły wodne o łącznej mocy 152 MWt. Instalacje zlokalizowane są w podwrocławskich Siechnicach. Wartość kontraktu określono wówczas na 1,15 mld zł netto, czyli 1 43 mld zł brutto.

Nowa EC Czechnica to kluczowy projekt realizowany przez Grupę PGE w 2023 r. Jak można wyczytać w ostatnim raporcie dla inwestorów giełdowych w I półroczu br. łączne wydatki inwestycyjne poniesione dotychczas na ten projekt wyniosły 687 mln zł, a tym roku 258 mln zł, nie uwzględniając kosztów finansowania oraz wypłaconych zaliczek dla generalnego realizatora inwestycji, czyli Grupy Polimex-Mostostal oraz pozostałych wykonawców.

Polimex Mostostal pracuje dla Grupy PGE przy dwóch innych, znacznie większych obiektach. W konsorcjum z amerykańskim General Electric (lider) buduje dwa bloki gazowo- parowe o mocy 700 MW każdy (dla PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.) przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina. Wartość kontraktu to 4,3 mld zł, z czego inwestor wydał już 3,02 mld zł, przy czym w tym roku 225,5 mln zł. Nowa niskoemisyjna jednostka, która ma zastąpić potencjał wytwórczy bloków węglowych Elektrowni Dolna Odra ma ruszyć w kwietniu 2024 roku, z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Wykonawcy uzyskali prolongatę, ale inwestor nie musiał zwiększać budżetu.

Polimex Mostostal S.A., jako lider konsorcjum z Siemens Energy sp. z o.o., Siemens Energy Global GmbH & Co. KG rozpoczęli budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Elektrowni Rybnik (dla Rybnik 2050 sp. z o.o.) za 4,0 mld zł. Dotychczasowe wydatki były niewielkie i wyniosły 10,1 mln zł, i 7,3 mln zł w I półroczu br. Nowy blok, który zastąpi cztery stare węglowe jednostki o mocy 900 MW, ma ruszyć w grudniu 2026 r.

Do tego relacje stron umowy (i sporu) są jeszcze głębsze, bo Grupa PGE ma 16,2% akcji Polimex Mostostal S.A., przez co jest to jej spółka stowarzyszona. A razem z Grupą Enea, Grupą Energa oraz PGNiG Technologie S.A. (z Grupy Orlen) spółki kontrolowane bezpośrednio i pośrednio przez skarb państwa mają 69,4% akcji warszawskiej firmy. Dokapitalizowały ją w 2017 r., wspierając proces restrukturyzacji przeżywającego wówczas kłopoty Polimeksu.

Okazuje się, że mimo tych relacji firma inżynieryjno-budowlana nie zamierza „siedzieć cicho”. Polimex-Mostostal wystąpił do PGE o podwyższenie wynagrodzenia za budowę elektrociepłowni w Siechnicach tłumacząc to nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych, skutkujących wzrostem cen towarów oraz materiałów, będących następstwem kumulacji pandemii COVID 19 oraz nowej fazy agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie. Wykonawcy, czyli Polimex Mostostal i jego spółka zależna oszacowali roszczenie waloryzacyjne na 344 mln zł netto, co oznaczałoby wzrost wynagrodzenia w porównaniu do zapisanego w umowie o 29% do 1,503 mld zł netto.

15 września 2023 r. konsorcjum i ZEW Kogeneracja (z Grupy PGE) zawarły poprzedzoną wymianą korespondencji oraz wielokrotnymi spotkaniami umowę o przeprowadzenie mediacji z udziałem mediatorów z sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Ich celem, jak twierdzi PGE było polubowne rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podstaw i wysokości ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy.

Zarząd Polimeksu chyba postanowił zagrać va banque. 6 września 2023 r., w czasie, gdy strony sporu kończyły uzgodnienia dotyczące umowy mediacyjnej i dopełniały ostatnich formalności, wykonawca bez uprzedzenia złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia sądowego, nie informując o tym Grupy PGE. Co więcej jej przedstawiciele nadal w dobrej wierze kontynuowali negocjacje oraz byli gotowi do spotkania mediacyjnego w Prokuratorii Generalnej.

W sądowej batalii pierwsze zwycięstwo odniósł Polimex-Mostostal. 20 i 26 września br. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie dotyczące udzielenia zabezpieczenia roszczenia konsorcjum o ukształtowanie stosunku prawnego i zmianę umowy, ustalając jego wartość na 344 mln zł. Co więcej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego połowa wartości zabezpieczenia netto, tj. 172 mln zł, powiększy dotychczasową wartość wskazanych we wniosku płatności z tytułu zobowiązań inwestycyjnych i będzie podlegała fakturowaniu sukcesywnie do realizowanych przez konsorcjum prac. Postanowienie, choć nie jest prawomocne zostało opatrzone klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Według PGE, aby przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia, Polimex-Mostostal oparł swoje twierdzenia na przesłankach i dokumentach, których wadliwość została wykazana przez zamawiającego w toku kilkumiesięcznej korespondencji z wykonawcą, i które nie powinny stanowić podstawy do działania profesjonalnego podmiotu.

Inwestor uważa, że wystąpienie przez Polimex Mostostal S.A. o zabezpieczenie powinno być traktowane analogicznie jak bezprawne skorzystanie z udzielonej gwarancji bankowej.

 – „Prowadzi bowiem do tych samych skutków – zapewnienia sobie środków finansowych, mimo braku podstaw prawnych i z przekroczeniem posiadanych roszczeń. Działanie takie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu naruszającego przepisy, ale także z dalej idącymi konsekwencjami prawnymi właściwymi działaniom zmierzającym do bezprawnego uzyskania korzyści kosztem partnera biznesowego” – czytamy w komunikacie prasowym PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE twierdzi, że wywiązuje się w całości ze swoich zobowiązań finansowych, określonych w zawartej umowie, a jedyną stroną ją naruszającą u jest Polimex Mostostal S.A., który doprowadził do opóźnień w realizacji inwestycji, co może świadczyć o jego nierzetelności Grupa PGE oskarża wykonawcę wadliwą organizację budowy powodującą przestoje i opóźnienia, co stwarza poważne ryzyko niedotrzymania terminu podpisania protokołu przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji, wyznaczonego na 30 kwietnia 2024 r., a tym samym może doprowadzić do powstania szkód po stronie ZEW Kogeneracja.

Grupa PGE żąda, aby Polimex Mostostal S.A. zaprzestał działań prowadzących do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów, a także usunął skutki dotychczasowych działań cofając niezwłocznie wniosek o zabezpieczenie. Grupa nadal widzi możliwość ugodowego rozwiązania sporu, ale tylko, gdy wykonawca podejmie adekwatne kroki w celu odbudowania wzajemnego zaufania.

2 listopada 2023 roku Grupa PGE złożyła odwołanie od nieprawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, podważając jego zasadność oraz wysokość.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu